Oznámení č. 400/1990 Sb.Oznámenie Slovenského banského úradu a Slovenského geologického úradu o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu, ktorou sa vydáva vyhláška o vedení a doplňovaní geologickej dokumentácie

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-400
Částka 67/1990
Platnost od 28.09.1990
Účinnost od 28.09.1990
Aktuální znění 28.09.1990

400

Slovenský banský úrad a Slovenský geologický úrad

vydali podľa § 39 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 20 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe výnos z 12. septembra 1990 č. 2680/1990, ktorým sa mení úprava Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu č. 1000/1962 z 31. januára 1962, ktorou sa vydáva vyhláška o vedení a doplňovaní geologickej dokumentácie; úprava bola registrovaná v čiastke 42/1962 Zb.

Výnos obsahuje úpravu pôsobnosti orgánov a organizácií, ktorá vyplynula zo zrušenia niektorých orgánov nadriadených organizáciám (stredné články riadenia). Výnos je určený predovšetkým organizáciám, ktoré vykonávajú geologický prieskum a dobývanie ložísk nerastov.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Výnos bude uverejnený v Spravodajcovi Slovenského banského úradu č. 1/1990 a možno do neho nahliadnuť na Slovenskom banskom úrade v Bratislave a na obvodných banských úradoch.

Souvislosti

Mění
o1/c42/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.09.1990 Aktuální znění (exportováno 29.11.2020 17:17)
0. 28.09.1990 Vyhlášené znění