Nařízení vlády č. 308/1990 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-308
Částka 48/1990
Platnost od 20.07.1990
Účinnost od 31.07.1990
Aktuální znění 29.10.1990

308

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 16. července 1990,

kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 2 zákona č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti:


§ 1

(1) Příslušníkům Sboru národní bezpečnosti, sborů nápravné výchovy a vojákům z povolání, kteří byli ke dni 30. července 1990 studenty řádného studia na Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti (dále jen "studenti"), se studium přerušuje. Přerušení studia končí dnem zápisu na jinou vysokou školu,1) nejpozději však uplynutím dvou let ode dne účinnosti tohoto nařízení.

(2) Student, který do dvou let ode dne účinnosti tohoto nařízení nebude pokračovat ve studiu, se posuzuje, jako by studia zanechal.

§ 2

(1) Studenti, kteří ke dni 30. června 1990 splnili podmínky pro vykonání státní závěrečné zkoušky, ji mohou vykonat na právnické fakultě.

(2) Student, který hodlá vykonat státní závěrečnou zkoušku na právnické fakultě, oznámí to písemně děkanovi této fakulty do 31. srpna 1990. Na základě tohoto oznámení děkan stanoví studentovi podmínky a termín konání státní závěrečné zkoušky.

§ 3

Na studium a způsob jeho ukončení se vztahují obecné předpisy o studiu na vysokých školách.2)

§ 4

Práva a povinnosti z právních a jiných vztahů přecházejí z Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti na Institut federálního ministerstva vnitra pro výchovu a vzdělávání.


§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. července 1990.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Půjde zejména o studium na vysoké škole připravující vysokoškolsky vzdělané odborníky pro bezpečnostní službu (§ 31 zákona č. 172/ 1990 Sb., o vysokých školách).

2) Zákon č. 172/1990 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
181/1990 Sb. Zákon o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
Je měněn
434/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 308/1990 Sb., kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
Je odkazován z
434/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 308/1990 Sb., kterým se provádí zákon č. 181/1990 Sb., o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
Odkazuje na
181/1990 Sb. Zákon o zrušení Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti
172/1990 Sb. Zákon o vysokých školách
110/1980 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o studiu na vysokých školách (studijní předpisy)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 29.10.1990 434/1990 Sb. Aktuální znění (exportováno 25.09.2020 09:19)
1. 31.07.1990 - 28.10.1990
0. 20.07.1990 Vyhlášené znění