Zákon č. 288/1990 Sb.Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-288
Částka 46/1990
Platnost od 13.07.1990
Účinnost od 01.08.1990
Aktuální znění 01.08.1990

288

ZÁKON

České národní rady

ze dne 10. července 1990

o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

(1) Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:

a) ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

b) ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,

c) ministerstvo zemědělství,

d) ministerstvo státní kontroly.

(2) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:

a) Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj,

b) ministerstvo zemědělství a výživy,

c) ministerstvo lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu,

d) Výbor lidové kontroly České republiky,

e) Český geologický úřad.

(3) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází

a) z České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

b) z ministerstva financí ve věcech odstátnění a následné privatizace národního majetku na ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,

c) z ministerstva výstavby a stavebnictví ve věcech výroby stavebních hmot s výjimkou kamenoprůmyslu, prefabrikovaných výrobků a stavebního strojírenství na ministerstvo průmyslu,

d) z ministerstva zemědělství a výživy

1. ve věcech ochrany zemědělského půdního fondu na ministerstvo životního prostředí,

2. v ostatních věcech na ministerstvo zemědělství,

e) z ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu

1. ve věcech průmyslu papíru a celulózy a dřevozpracujícího průmyslu na ministerstvo průmyslu,

2. ve věcech ochrany lesního půdního fondu a lesního hospodářského plánu na ministerstvo životního prostředí,

3. v ostatních věcech na ministerstvo zemědělství,

f) z ministerstva životního prostředí ve věcech vodního hospodářství, s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod a vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, na ministerstvo zemědělství,

g) z Výboru lidové kontroly České republiky na ministerstvo státní kontroly,

h) z Českého geologického úřadu na ministerstvo životního prostředí.

(4) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle tohoto zákona

a) z České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

b) z ministerstva financí na ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,

c) z ministerstva výstavby a stavebnictví na ministerstvo průmyslu,

d) z ministerstva zemědělství a výživy na ministerstvo zemědělství a na ministerstvo životního prostředí,

e) z ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu na ministerstvo průmyslu, na ministerstvo zemědělství a na ministerstvo životního prostředí,

f) z ministerstva životního prostředí na ministerstvo zemědělství,

g) z Výboru lidové kontroly České republiky na ministerstvo státní kontroly,

h) z Českého geologického úřadu na ministerstvo životního prostředí.

(5) O přechodu práv a povinností podle odstavce 4 písm. b) až f) uzavřou uvedené ústřední orgány státní správy České republiky dohodu, kterou blíže vymezí mezi sebou tato práva a povinnosti. V dohodě zejména určí, kteří pracovníci přecházejí do pracovního poměru k ústředním orgánům státní správy České republiky, na které přechází působnost podle tohoto zákona.


Čl. II

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy České republiky, v jejichž čele je člen vlády České republiky:

1. ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

2. ministerstvo financí,

3. ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci,

4. ministerstvo výstavby a stavebnictví,

5. ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

6. ministerstvo kultury,

7. ministerstvo práce a sociálních věcí,

8. ministerstvo zdravotnictví,

9. ministerstvo spravedlnosti,

10. ministerstvo vnitra,

11. ministerstvo průmyslu,

12. ministerstvo zemědělství,

13. ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,

14. ministerstvo státní kontroly,

15. ministerstvo životního prostředí.".

2. V § 2 odst. 1 se vypouští bod 4.

3. § 3 odst. 1 zní:

"(1) Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj je ústředním orgánem státní správy na úseku tvorby hospodářské politiky a strategie rozvoje ekonomiky, vědy a techniky.".

4. V § 3 odst. 2 se slova "Česká komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj" nahrazují slovy "Ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj".

5. V § 4 se za slova "národním majetkem" vkládají slova "s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci,".

6. Za § 4 se vkládá nový § 5, který zní:

"§ 5

Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci je ústředním orgánem státní správy pro správu, odstátnění a následnou privatizaci národního majetku.".

7. § 6 zní:

"§ 6

Ministerstvo výstavby a stavebnictví je ústředním orgánem státní správy pro investiční rozvoj, stavební výrobu, kamenoprůmysl, prefabrikované výrobky a stavební strojírenství.".

8. V § 13 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují tato slova: "papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot s výjimkou kamenoprůmyslu, prefabrikovaných výrobků a stavebního strojírenství.".

9. § 15 odst. 1 zní:

"(1) Ministerstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, lesní a vodní hospodářství s výjimkou věcí náležejících do působnosti ministerstva životního prostředí, dále pro potravinářský průmysl, myslivost a pro rybářství.".

10. V § 15 odst. 2 se slova "Ministerstvu zemědělství a výživy" nahrazují slovy "Ministerstvu zemědělství".

11. § 16 se vypouští.

12. V § 18 se slova "Výbor lidové kontroly České republiky" nahrazují slovy "Ministerstvo státní kontroly" a za slovo "úseku" se doplňuje slovo "státní".

13. § 19 odst. 2 zní:

"(2) Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy pro ochranu přirozené akumulace vod a vodních zdrojů a ochranu jakosti povrchových a podzemních vod, pro ochranu ovzduší, pro ochranu přírody, pro ochranu zemědělského a lesního půdního fondu, pro územní plánování a stavební řád, pro oblast geologického výzkumu a průzkumu, pro ekologický dohled nad těžbou a pro technické a ekonomické otázky nakládání s odpady.".


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1990.


Burešová v. r.
Pithart v. r.

Souvislosti

Mění
2/1969 Sb. Kompetenční zákon
Je odkazován z
178/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
246/2017 Sb. Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky
295/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
110/2007 Sb. Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky
71/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
70/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
57/2006 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem
95/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
362/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu
517/2002 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy
219/2002 Sb. Zákon, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
47/2002 Sb. Zákon o podpoře malého a středního podnikání
458/2000 Sb. Energetický zákon
239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému
63/2000 Sb. Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
148/1998 Sb. Zákon o ochraně utajovaných skutečností
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
152/1997 Sb. Zákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů
122/1997 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
272/1996 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv
135/1996 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
289/1995 Sb. Lesní zákon
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě
47/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
285/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
69/1993 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
21/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
548/1992 Sb. Zákon České národní rady o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky
474/1992 Sb. Zákon o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR
350/1992 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
121/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a příspěvcích za ni
19/1992 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
173/1991 Sb. Zákon České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž
105/1991 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
575/1990 Sb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
305/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti
Odkazuje na
203/1990 Sb. Zákon České národní rady o změnách v organizaci a působnosti ministerstev České republiky
126/1990 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
9/1990 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky a zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy Čské socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky
50/1976 Sb. Stavební zákon
2/1969 Sb. Kompetenční zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.08.1990 Aktuální znění (exportováno 05.06.2020 09:46)
0. 13.07.1990 Vyhlášené znění