Vyhláška č. 252/1990 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-252
Částka 41/1990
Platnost od 18.06.1990
Účinnost od 01.07.1990
Zrušeno k 01.09.1996 (231/1996 Sb.)
Minulé znění 01.07.1990 - 31.08.1996

252

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra České republiky

ze dne 12. června 1990,

kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

Ministerstvo vnitra České republiky stanoví v dohodě s ministerstvem financí, cen a mezd České republiky podle § 79 odst. 1 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Paušální částka nákladů řízení o přestupcích, kterou je povinen nahradit občan podle § 79 odst. 1 zákona, činí 150 Kčs.

(2) Byl-li v řízení o přestupcích přibrán znalec z jiného oboru než psychiatrie, zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o 200 Kčs; byl-li přibrán znalec z oboru psychiatrie, zvyšuje se paušální částka podle odstavce 1 o 350 Kčs.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


Ministr:

JUDr. Hrazdíra v. r.

Souvislosti

Provádí předpis
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích
Je zrušen předpisem
231/1996 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
Je odkazován z
231/1996 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
Odkazuje na
200/1990 Sb. Zákon o přestupcích

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1990 - 31.08.1996
0. 18.06.1990 Vyhlášené znění