Nařízení vlády č. 230/1990 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 17/1990 Sb., o změně doby trvání základní služby

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-230
Částka 39/1990
Platnost od 15.06.1990
Účinnost od 01.07.1990
Zrušeno k 15.04.1992 (164/1992 Sb.)
Minulé znění 01.07.1990 - 14.04.1992

230

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 11. června 1990,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 17/1990 Sb., o změně doby trvání základní služby

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 27 odst. 3 a § 75 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 17/1990 Sb., o změně doby trvání základní služby, se mění a doplňuje takto:

§ 1 zní:

"§ 1

Doba trvání základní služby

a) absolventů vysokých škol, kteří ukončili vysokoškolské studium státní zkouškou,1) se stanoví na 12 měsíců,

b) absolventů vysokých škol, kteří byli zařazeni do vojenské přípravy na vysokých školách a ukončili část této přípravy zápočtem, se stanoví na 11 měsíců,

c) absolventů vysokých škol, kteří byli zařazeni do vojenské přípravy na vysokých školách a ukončili tuto přípravu závěrečnými zkouškami, žen, které dobrovolně vstoupily do vojska, a vojáků, kteří převzali závazek k další službě, se stanoví na 9 měsíců.".

Čl. II

Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

"§ 1a

Základní služba absolventů vysokých škol, kteří ukončili vysokou školu v cizině, a absolventů bohosloveckých fakult trvá 9 měsíců, jestliže k jejímu výkonu nastoupili před nabytím účinnosti tohoto nařízení.".


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 19 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.

Souvislosti

Mění
17/1990 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně doby trvání základní služby
Je zrušen předpisem
164/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Je odkazován z
164/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů
18/1992 Sb. Zákon o civilní službě
Odkazuje na
172/1990 Sb. Zákon o vysokých školách
17/1990 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o změně doby trvání základní služby
92/1949 Sb. Branný zákon

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1990 - 14.04.1992
0. 15.06.1990 Vyhlášené znění