Sdělení č. 216/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-216
Částka 36/1990
Platnost od 29.05.1990
Účinnost od 03.04.1990
Aktuální znění 03.04.1990

216

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. dubna 1990 byla v Londýně podepsána Dohoda mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska

o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury

Vláda Československé federativní republiky a vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „smluvní strany"),

odhodlány upevňovat a dále rozvíjet vztahy mezi lidem obou států;

konstatujíce s uspokojením příznivý rozvoj výměn a spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi oběma státy v posledních letech;

jsouce přesvědčeny, že výměny a spolupráce ve výše uvedených oblastech, jakož i v jiných oblastech přispívají k lepšímu vzájemnému poznání a porozumění mezi československým a britským lidem;

znovu potvrzujíce své odhodlání plně uskutečňovat všechna příslušná ustanovení Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě podepsaného v Helsinkách 1. srpna 1975 a Závěrečného dokumentu Vídeňské následné schůzky KBSE ze dne 15. ledna 1989;

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat rozvoj vztahu v oblasti školství:

a) podporou a usnadňováním přísné spolupráce, kontaktů a výměn mezi univerzitami a dalšími vysokoškolskými institucemi v obou státech;

b) podporou a usnadňováním studia a výuky jazyků a literatury druhé smluvní strany ve státu každé smluvní strany;

c) podporou a usnadňováním návštěv a výměn univerzitních profesora, přednášejících, specialistů a učitelů za účelem výměny myšlenek a zkušeností, pořádání přednášek, výuky a provádění výzkumu;

d) poskytováním stipendií postgraduantům a studentům ze státu druhé smluvní strany;

e) podporou a usnadňováním spolupráce a výměn učebních metod a materiálů;

f) podporou přímé spolupráce mezi vydavateli, kulturními a školskými odborníky a institucemi a výměny učebnic, příruček a dalších odborných prací s cílem oboustranně dosáhnout úplnějších znalostí a zajistit podání přesného obrazu druhého státu.

Článek 2

Smluvní strany budou usnadňovat rozvoj vědeckých výměn a výzkumu o problémech zajímajících obě strany a budou podporovat přímou spolupráci mezi vědeckými a výzkumnými institucemi obou států:

a) podporou společných výzkumných projektů;

b) podporou a usnadňováním návštěv a výměn pro účely postgraduálního studia a výzkumu;

c) podporou výměny informací o vědeckém výzkumu v obou státech, organizováním setkání, seminářů a konferencí, při přípravě společných studií v oborech zajímajících obě strany.

Článek 3

Smluvní strany budou dále rozvíjet svou spolupráci, jakož i přímé styky v oblasti literatury, hudby, umění, kinematografie, televize a videoprogramů, rozhlasu a propagace, divadelnictví, architektury, muzejnictví, knihovnictví, archivnictví a v jiných oblastech kulturní činnosti:

a) podporou a usnadňováním návštěv spisovatelů, skladatelů, umělců, filmových tvůrců, knihovníků a jiných osob zabývajících se kulturní a tvůrčí činností;

b) podporou a usnadňováním návštěv za účelem výměny informací a získávání odborných materiálů z oblasti ochrany a obnovy uměleckých a historických předmětů a péče o historická naleziště a památky;

c) podporou a usnadňováním návštěv umělců a divadelních, hudebních a tanečních skupin, orchestrů a jiných uměleckých skupin;

d) usnadňováním organizace uměleckých, kulturních, školských a vědeckých výstav;

e) podporou překladů a publikací literárních, uměleckých, kulturních, školských a vědeckých děl ze státu druhé smluvní strany;

f) podporou zařazování do repertoáru výkonných umělců a souborů z jednoho státu dramatických a hudebních děl autorů z druhého státu;

g) podporou výměny knih, publikací, článků a informačních audiovizuálních materiálů mezi muzei, vydavatelstvími, knihovnami a dalšími kulturními institucemi.

Článek 4

Smluvní strany mohou usnadňovat všemi příslušnými prostředky veřejné rozšiřování školských, vědeckých a kulturních materiálů určených pro zlepšení poznání lidu a kultury obou států.

Článek 5

Obě smluvní strany budou podporovat činnost kulturních a informačních středisek, jejichž zřízení a činnost budou předmětem zvláštní dohody, a umožní k nim volný a nerušený přístup veřejnosti.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi tiskovými agenturami a tiskovými společnostmi a rozhlasovými a televizními organizacemi i mezi vydavateli novin a periodik obou států, jakož i výměnu návštěv novinářů a zpravodajů.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat styky mezi mladými lidmi a přímou spolupráci mezi mládežnickými organizacemi obou států.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi sportovními organizacemi, účast na sportovních akcích a rozvoj turistiky mezi oběma státy.

Článek 9

Smluvní strany budou usnadňovat účast na seminářích, festivalech, soutěžích, konferencích, sympoziích a setkáních v oblastech zakotvených v této dohodě, pořádaných v jednom či druhém státě.

Článek 10

Smluvní strany učiní vše, co je v jejich moci, aby zajistily provádění této dohody a za tímto účelem mohou uzavírat programy činnosti a výměn a sjednávat finanční a jiná ustanovení k jejich provádění. Jakákoli jednání se budou konat střídavě v obou státech.

Článek 11

Veškerá činnost zakotvená v této dohodě bude prováděna v souladu se zákony a předpisy platnými ve státu smluvní strany, kde se uskutečňuje.

Článek 12

Za účelem co nejširší možné účasti v činnosti a programech zakotvených v této dohodě budou obě smluvní strany podporovat účast nejen státních orgánů, ale i nevládních organizací a institucí, včetně navazování přímých vztahů mezi těmito složkami. Tyto svazky mohou zahrnovat uzavírání dohod o vzájemně výhodné činnosti.

Článek 13

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

2. Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a poté zůstane v platnosti do vypršení šesti měsíců od data odevzdaní písemné výpovědi diplomatickou cestou jednou smluvní stranou druhé smluvní straně.

Na důkaz tohoto níže podepsaní, řádně zmocnění svými vládami, podepsali tuto dohodu.

Dano ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a anglickém, v Londýně dne třetího dubna 1990, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé federativní republiky:
Jiří Dienstbier v. r.

Za vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska:
Douglas Hurd v. r.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 03.04.1990 Aktuální znění (exportováno 26.02.2020 21:18)
0. 03.04.1990 Vyhlášené znění