Zákon č. 202/1990 Sb.Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-202
Částka 35/1990
Platnost od 18.05.1990
Účinnost od 18.05.1990
Zrušeno k 01.01.2017 (186/2016 Sb.)
Vyhlášené znění 18.05.1990

202

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. května 1990

o loteriích a jiných podobných hrách

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Loterií nebo jinou podobnou hrou se rozumí hra, jíž se účastní dobrovolně každá fyzická osoba, která zaplatí vklad (sázku), jehož návratnost se účastníkovi nezaručuje. O výhře nebo prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená provozovatelem v předem stanovených herních podmínkách (dále jen "herní plán"). Nezáleží přitom na tom, provádí-li se hra pomocí mechanických nebo obdobných zařízení.

(2) Okolnost, jež určuje výhru (výsledek slosování, sportovního utkání, dostihů, závodů a jiné budoucí události), nesmí být nikomu předem známa a musí být takového druhu, aby nemohla být pořadatelem nebo sázejícím ovlivněna.

(3) Za loterii nebo jinou podobnou hru se nepovažují soutěže, ankety a jiné akce o ceny, při nichž se pořadatel zavazuje vyplatit účastníkům určeným slosováním nebo splněním podmínky ceny v hotovosti nebo v jiných hodnotách, aniž by přitom na účastnících požadoval plnění mající peněžitou hodnotu.

§ 2

Loteriemi a jinými podobnými hrami jsou zejména:

a) loterie, při nichž je provozovatelem vydán podle herního plánu určený počet losů s pořadovými čísly. Jsou-li losy rozděleny do několika sérií, musí každá série obsahovat stejný počet losů a každý los musí být označen vedle pořadového čísla i označením série. Prodejní cena losu každé loterie musí být stejná ve všech sériích. Do slosování se zahrnou všechny vydané losy;

b) tomboly, při nichž se do slosování zahrnou pouze prodané losy. Losy se prodávají a výhry vydávají v den a na místě slosování;

c) číselné loterie, u nichž není předem určen ani počet účastníků, ani výše herní jistiny, kterou se rozumí násobek počtu vydaných losů a prodejní ceny za jeden los. Výhra se vypočítává podle počtu výherců a úhrnné výše vkladů (sázek) předem stanoveným podílem, popřípadě se stanoví násobkem vkladu (sázky) podle toho, jak z omezeného počtu čísel tažených při slosování uhodl účastník podle herního plánu určený počet tažených čísel;

d) okamžité loterie, při nichž se účastník hry na vyznačené, až do doby koupě zakryté, části sázkového tiketu nebo losu bezprostředně po jeho získání doví případnou výhru;

e) sázkové hry pomocí mechanických hracích přístrojů nebo podobných zařízení (dále jen "hrací přístroje"), které případnou výhru samy vydají;

f) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech, dostizích a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher;

g) sázková hra provozovaná pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v číselné řadě od jedné do devadesáti, při které není předem určen počet účastníků a ani výše herní jistiny. Losování se provádí veřejně za pomocí mechanického zařízení a spočívá v postupném losování čísel od jedné do devadesáti. Výhra se vypočítává podle úhrnné výše vkladů podle druhu výhry a v každé hře podle výsledku losování. Podmínky hry stanoví podrobně herní plán;

h) sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech, dostizích nebo uhodnutím jiných událostí veřejného zájmu, pokud sázky na tyto události neodporují etickým principům. Výše výhry je přímo úměrná výhernímu poměru, ve kterém byla sázka přijata a výši vsazené částky (dále jen "kursové sázky");

i) sázkové hry provozované ve zvláště k tomu určených hernách (kasinech), a to i za pomoci mechanických zařízení (např. ruleta), při nichž není předem určen počet účastníků a ani není známa výše vsazených částek jedné hry. Výhra se vypočítává z výše vkladů podle podmínek stanovených herním plánem.

§ 3

Předmětem výhry mohou být

a) u peněžitých, číselných a okamžitých loterií a sázkových her výhradně peníze, pokud ministerstvo financí, cen a mezd České republiky (dále jen "ministerstvo") výjimečně nepovolí i výhry v jiných movitých věcech;

b) u věcných loterií a tombol věci movité s vyloučením peněz, vkladních knížek a cenných papírů. U věcných loterií může orgán, který povolení vydává, stanovit, že nejnižší výhry jsou vypláceny v penězích, avšak nesmějí být vyšší než 200 Kčs.

§ 4

(1) Peněžité a číselné loterie a dále sázkové hry podle § 2 písm. f) mohou provozovat jen organizace k tomu účelu zvláště zřízené, pokud není provozovatelem přímo stát (ministerstvo, nebo jím pověřená státní organizace) a u dostihových sázek organizace určená ministerstvem v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy České republiky.

(2) Okamžité loterie a sázkové hry v kasinu mohou provozovat pouze organizace určené ministerstvem na základě výběrového řízení.

(3) Povolení nelze vydat fyzické osobě, včetně fyzické osoby - podnikatele,1) zahraniční právnické osobě s výjimkou organizací s mezinárodním prvkem,2) ani tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí. Ministerstvo může povolit výjimku tuzemským právnickým osobám se zahraniční majetkovou účastí u sázkových her podle § 2 písm. i).

(4) Povolení může být vydáno, jestliže provozování loterií a jiných podobných her je v souladu s platnými zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, neohrožuje veřejný pořádek, je zaručeno řádné provozování a jejich účel je sociální, zdravotní, osvětový nebo jinak veřejně prospěšný a bude pro něj použito:

a) výtěžku alespoň ve výši 90% u loterií, tombol nebo sázkových her uvedených v § 2 písm. a) až d) a písm. f),

b) výtěžku ve výši alespoň 10% u ostatních her uvedených v § 2 s výjimkou her podle § 2 písm. e).

(5) Výtěžkem se rozumí příjmy z loterie nebo jiných podobných her snížené o výhry, zaplacený správní poplatek, o vlastní náklady pořadatele na provozování loterie nebo jiných podobných her a u her uvedených v § 2 písm. g) až i) snížené i o zaplacené odvody a daně podle zvláštních předpisů.3)

(6) Za vydání povolení provozování loterie nebo jiné podobné hry se platí správní poplatek podle zvláštních předpisů.4)

(7) Provozování cizozemských loterií včetně prodeje cizozemských losů, účast na sázkách v zahraničí, při nichž jsou sázky placeny do zahraničí a sbírka sázek pro sázkové hry provozované v zahraničí nebo zprostředkování sázek na sázkové hry provozované v zahraničí se nedovoluje. Výjimky může ze závažných důvodů povolit ministerstvo.

§ 5

Pravděpodobnost výhry u loterií a tombol s výjimkou číselných loterií, sázkových her, jakož i jiných her prováděných pomocí mechanických přístrojů, nesmí být menší než 1 : 200.

ČÁST PRVNÍ

LOTERIE A TOMBOLY

§ 6

Povolování loterií a tombol

(1) Národní výbory povolují na žádost loterie a tomboly pro svůj územní obvod, a to:

a) místní národní výbor tombolu s herní jistinou do 20000 Kčs a věcnou loterií s herní jistinou do 50000 Kčs,

b) okresní národní výbor tombolu s herní jistinou vyšší než 20000 Kčs do 50000 Kčs a věcnou loterii s herní jistinou vyšší než 50000 Kčs do 200000 Kčs.

(2) V ostatních případech povoluje loterii a tombolu na žádost ministerstvo. Loterii, která se má provozovat na území České republiky i na území Slovenské republiky a provozující organizace má sídlo na území České republiky, povoluje ministerstvo v dohodě s ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské republiky.

(3) Nelze povolit loterii nebo tombolu, jejímž účelem je krytí

a) výdajů provozovatele loterie nebo tomboly, jež podle své povahy mají být kryty z jeho příjmů,

b) výdajů na pořádání zábav, slavností a podobných akcí, na nichž není vybíráno vstupné,

c) nákladů jakékoliv akce, jestliže je z předběžných rozpočtů patrna nehospodárnost, jak při pořádání loterie nebo tomboly, tak při plánovaném použití jejího výtěžku.

(4) Úhrnná cena výher loterií a tombol nesmí být menší než 20% a vyšší než 50% herní jistiny. Ministerstvo může v odůvodněných případech, zejména za účelem vyššího zájmu o některé typy loterií, zvýšit úhrnnou cenu výher loterie až na 70% herní jistiny.

(5) U tombol provozovaných při slavnostech a zábavách, při nichž výhry jsou dotovány převážně z věcných darů členů pořádající organizace, rozhodne výjimečně o podmínkách provozování tomboly příslušný národní výbor podle vlastního uvážení a místních poměrů.

(6) Povolení loterie obsahuje vedle náležitostí rozhodnutí stanovených správním řádem,5) zejména:

a) účel, pro který byla loterie povolena,

b) počet vydaných losů, jejich cenu a celkovou výši herní jistiny,

c) počet a celkovou cenu výher,

d) místo a den slosování,

e) lhůty pro předložení vyúčtování loterie a výtěžku akce, pro jejíž zabezpečení byla loterie povolena,

f) označení orgánu, který podle § 46 vykonává státní dozor (dále jen "orgán státního dozoru"),

g) schválení herního plánu s případnými úpravami a doplňky,

h) lhůtu a místo vyzvednutí výher.

§ 7

Provádění loterií

(1) Losy se nesmějí prodávat ve veřejných dopravních prostředcích.

(2) V úřadech, státních podnicích a organizacích a v prostorách nebo zařízeních ozbrojených sborů mohou být losy prodávány pouze se souhlasem vedoucího úřadu, ředitele podniku nebo velitele ozbrojeného sboru.

(3) Odměna vyplácená fyzickým osobám za prodej losů nesmí přesahovat 10% z ceny losu jimi prodaných.

§ 8

(1) U loterií a tombol s herní jistinou nad 50000 Kčs mohou být slosovány pouze losy vytištěné Státní tiskárnou cenin v Praze. Výjimky může povolit pouze ministerstvo, jestliže provozovatel loterie zajistí, aby tisk losů byl ochráněn před zneužitím.

(2) U tombol a věcných loterií s herní jistinou do 50000 Kčs mohou být slosovány losy nebo jinak pojmenované slosovatelné papíry, pokud jsou číslovány a opatřeny razítkem provozující organizace a k jejich použití dal souhlas orgán oprávněný k povolení loterie nebo tomboly.

§ 9

(1) Text losů podléhá schválení orgánu státního dozoru. Užívání státních symbolů na losech není dovoleno.

(2) Text losů při herní jistině nad 50000 Kčs musí obsahovat:

a) název a sídlo pořadatele,

b) počet vydaných losů a jejich cenu, nebo údaj, čím je určena celková výše herní jistiny,

c) počet a cenu výher, popřípadě jakým způsobem se stanoví počet výher,

d) způsob, místo a datum slosování, popřípadě stanovení okolnosti, která rozhoduje o výhře,

e) číslo a datum povolovacího rozhodnutí,

f) označení, jak a kde budou oznámeny výhry,

g) označení místa, kde se výhry vydávají,

h) lhůtu, do níž musí být výhry vyzvednuty.

(3) Před vydáním losů do prodeje je třeba za přítomnosti orgánu státního dozoru alespoň namátkově přezkoušet jejich počet a správné číslování a vyhotovit o tom zápis.

§ 10

Slosování musí být veřejné. Slosování loterie nebo tomboly

a) s herní jistinou přesahující 50000 Kčs musí být provedeno za účasti notáře, který osvědčuje průběh slosování, a za účasti orgánu státního dozoru,

b) s herní jistinou do 50000 Kčs musí být provedeno za účasti orgánu státního dozoru, který osvědčuje průběh slosování na protokolu podle § 11 odst. 6. Účast orgánu státního dozoru není nutná u tomboly s herní jistinou do 20000 Kčs.

§ 11

(1) Organizace, které byla povolena loterie uvedená v § 2 písm. a) je povinna jmenovat nejméně tříčlennou komisi a organizace, které byla povolena tombola, je povinna jmenovat loterního zástupce. Organizace je povinna sdělit jména, příjmení a bydliště předsedy a ostatních členů loterní komise, popřípadě loterního zástupce do 7 dnů po oznámení rozhodnutí o povolení loterie orgánu státního dozoru. Členové loterní komise a loterní zástupce musí být bezúhonní a důvěryhodní.

(2) Loterní komise a loterní zástupce zajišťují řádný průběh loterie nebo tomboly. Bez souhlasu loterní komise nebo loterního zástupce nesmí organizace, které byla loterie nebo tombola povolena, zasahovat do jejího průběhu.

(3) Loterní komise a loterní zástupce mají povinnost dbát pokynů orgánu státního dozoru a zpravovat jej o všech závažnějších okolnostech, které nastaly a o přijatých opatřeních.

(4) Loterní komise nebo loterní zástupce spolu s orgánem státního dozoru zkontrolují, zda do osudí byla vložena čísla všech vydaných losů u loterií a všech prodaných losů u tombol.

(5) Před slosováním musí být zajištěny a v zapečetěných balících na vhodném a bezpečném místě uschovány neprodané losy. Zároveň musí být učiněna opatření, aby losů, které jsou vráceny poštou nebo jiným způsobem a které docházejí těsně před tahem, za tahu nebo po něm, nemohlo být zneužito.

(6) O průběhu slosování sepíše loterní komise nebo loterní zástupce protokol obsahující zejména údaje o technickém postupu slosování a seznam vyhrávajících čísel losů.

(7) Po skončení slosování zajistí loterní komise výhry připadající na neprodané losy a loterní zástupce nevyzvednuté výhry u tomboly.

(8) Loterní komise je povinna zabezpečit vydání výherní jistiny tiskem a uvědomit o tom veřejnost. Loterní zástupce uvědomí veřejnost po slosování o vyhrávajících losech a při provozování tomboly s herní jistinou nad 20000 Kčs zajistí po slosování zveřejnění písemného seznamu vyhrávajících čísel.

§ 12

Lhůta pro uplatnění nároku na výhru u loterie nesmí být kratší než 30 dnů ode dne následujícího po slosování.

§ 13

Vyúčtování loterie a tomboly

Loterní komise nebo loterní zástupce zajistí nejpozději do 60 dnů po skončení lhůty pro vyzvednutí výher vyúčtování loterie nebo tomboly, zároveň zajistí i vyúčtování akce, k jejímuž zabezpečení byla loterie nebo tombola povolena. V případě, že k tomuto dni nebyla ještě z výtěžku uhrazena všechna vydání, k jejichž krytí byla loterie nebo tombola povolena, sestaví se další vyúčtování, nejdéle ve lhůtě stanovené orgánem, který loterii povolil. Organizace je povinna předložit zprávu o vyúčtování orgánu státního dozoru a v opise orgánu, který loterii povolil.

§ 14

Do příjmu loterie patří i výhry připadající na neprodané losy a výhry, které nebyly ve stanovené lhůtě vyzvednuty. Do příjmu tomboly patří i výhry, které nebyly ve stanovené lhůtě vyzvednuty.

§ 15

O použití případného nespotřebovaného výtěžku loterie nebo tomboly rozhodne orgán, který loterii nebo tombolu povolil.

§ 16

Použití výtěžku loterie a tomboly

(1) Výtěžku loterie nebo tomboly lze použít pro účel uvedený v povolení. Pro jiný účel lze výtěžku použít jen se souhlasem orgánu, který loterii nebo tombolu povolil.

(2) Souhlas k jinému použití výtěžku loterie nebo tomboly může být udělen jen v případě, jestliže její původní účel odpadl jako následek nepředvídatelné příčiny nebo bylo její povolení zrušeno, pokud nebylo rozhodnuto, aby výtěžek byl odveden do státního rozpočtu České republiky.

ČÁST DRUHÁ

HRACÍ PŘÍSTROJE

§ 17

(1) Provozovat sázkové hry pomocí hracího přístroje mohou československé právnické osoby, které mají přístroj ve vlastnictví nebo v užívání na základě smlouvy, a to i od zahraničních subjektů.

(2) Smlouva se zahraničním subjektem podle odstavce 1 může být uzavřena pouze za podmínky, že jeho podíl nesmí činit více než 48% z příjmů ze hry snížených o výhry a pokud se zaváže bezplatně dodat náhradní díly a součástky pro provoz hracích přístrojů.

§ 18

(1) Povolení k provozování hracích přístrojů vydává na žádost

a) místní národní výbor pro svůj územní obvod,

b) ministerstvo, je-li přístroj provozován na cizí měnu.

(2) Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku.

(3) Za vydání povolení k provozu hracích přístrojů platí provozovatel za každý hrací přístroj správní poplatek.4)

(4) Po zaplacení správního poplatku vydá orgán, který provoz hracího přístroje povolil, známku, kterou musí být označen každý hrací přístroj na viditelném místě tak, aby nebylo možno známku poškodit. Známka obsahuje označení ministerstva financí, cen a mezd České republiky, malý státní znak České republiky, rok povolení, hodnotu a po celé ploše je opatřena hlubotiskem.

§ 19

(1) Povolení k provozování hracího přístroje obsahuje vedle náležitostí rozhodnutí stanovených správním řádem5) zejména:

a) schválení herního plánu s případnými úpravami nebo doplňky,

b) schválení stálého umístění hracího přístroje,

c) stanovení způsobu a podmínek manipulace s hracím přístrojem, zejména při výběru peněz a prováděných opravách.

(2) Hrací přístroj musí být umístěn tak, aby neumožňoval účast osobám mladším 18 let nebo provozovatel musí učinit taková opatření, aby tyto osoby se nemohly hry zúčastnit. K tomuto účelu je oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.

(3) Povolení provozu hracího přístroje může být vázáno na splnění podmínek nutných ve veřejném zájmu.

(4) Nejvyšší vsazená částka na jednu hru činí 2 Kčs a nejvyšší výhra z jedné hry činí 300 Kčs. Výherní podíl na hracím přístroji musí být nastaven pouze od 60% do 80%. Je-li hrací přístroj provozován na cizí měnu, stanoví nejvýše vsazenou částku na jednu hru, nejvyšší výhru z jedné hry a pravděpodobnost výhry ministerstvo v povolení.

(5) Povolení k provozování hracího přístroje je možno vydat, jestliže provozovatel prokáže, že

a) od výroby hracího přístroje neuplynulo pět let,

b) podle osvědčení státní zkušebny je hrací přístroj provozuschopný,

c) je zajištěn odborný servis,

d) je do hracího přístroje zabudován systém nejméně dvojí kontroly vložených a vyplacených mincí.

(6) Provozovatel zajistí nejméně jednou za šest měsíců provozu hracího přístroje kontrolu správnosti výherního poměru (pravděpodobnost výhry) od servisní nebo jiné oprávněné organizace.

§ 20

(1) Provozovatel je povinen do 2 měsíců po uplynutí doby, na kterou bylo vydáno povolení, podat vyúčtování provozu hracích přístrojů podle jednotlivých hracích přístrojů a předložit je orgánu, který povolení vydal. Pokud povolení vydalo ministerstvo, předloží toto vyúčtování orgánu pověřenému dozorem nad provozem hracího přístroje.

(2) Veškeré účetní operace uskutečňované v souvislosti s provozováním hracích přístrojů musí být vedeny odděleně od případných dalších hospodářských operací provozovatele a výtěžek z jejich provozování tvoří součást zdanitelných příjmů provozovatele.

ČÁST TŘETÍ

KURSOVÉ SÁZKY

§ 21

Povolování sázek

(1) Povolení k provozování kursových sázek podle § 2 písm. h) vydává na žádost ministerstvo nejdéle na dobu 10 let. V povolení stanoví podrobně podmínky provozování kursových sázek, schválí herní plán, určí předmět sázek a schválí počet a umístění sázkových kanceláří.

(2) V žádosti o povolení provozovatel uvede jmenovitě vedoucí sázkových kanceláří a všechny další osoby pověřené přijímat sázky a údaje o nich potřebné pro vydání oprávnění podle § 24. Jakoukoliv změnu je provozovatel povinen oznámit orgánu státního dozoru do 3 dnů ode dne, kdy nastala. Osoby pověřené přijímat sázky musí být bezúhonné a odborně způsobilé pro tuto činnost.

(3) Ministerstvo může stanovit další podmínky, vyžaduje-li to řádné provozování sázkových her.

§ 22

Povolení se provozovateli vydá, pokud prokáže splnění podmínek pro řádné provozování kursových sázek, zejména, že má k dispozici potřebný základní a provozní kapitál a že poskytne zajištění pro pohledávky státu a pro výplaty výher účastníkům.

§ 23

Zajištění

(1) Pro zajištění podle § 22 stanoví ministerstvo konkrétní částku, nejméně ve výši 10% základního a provozního kapitálu (dále jen "jistota"), kterou může v době trvání povolení měnit vzhledem k rozsahu sázkových her.

(2) Jistotu složí provozovatel na zvláštní účet u peněžního ústavu. Nakládání s ní je možné pouze se souhlasem ministerstva. Při použití jistoty se přednostně uhradí pohledávky státu. Pokud jistota nepostačí na výplaty výher účastníkům, uhradí se tyto pohledávky poměrně podle jejich výše.

(3) Jistota může být uvolněna teprve tehdy, jestliže uplynula lhůta, na kterou bylo povolení vydáno nebo bylo povolení zrušeno anebo činnost skončena a když veřejnosti byl oznámen úmysl jistotu vrátit a žádný sázející se do 30 dnů po oznámení nepřihlásil se svými nároky.

(4) Ministerstvo může v odůvodněných případech od jistoty upustit.

§ 24

Vydání oprávnění k přijímání sázek

(1) Všem osobám pověřeným přijímat sázky vydá orgán státního dozoru oprávnění k přijímání sázek (dále jen "oprávnění"), bez kterého nesmí nikdo žádné sázky přijímat. Oprávnění musí obsahovat jméno, rodné číslo a fotografii osoby oprávněné přijímat sázky, číslo oprávnění, označení provozovatele, datum vydání a razítko a podpis orgánu státního dozoru.

(2) V případě, že činnosti přestane být provozována nebo povolení bude zrušeno, odevzdá provozovatel vydaná oprávnění orgánu státního dozoru.

(3) Oprávnění vydaná pověřeným osobám musí být vrácena i tehdy, jestliže skončí jejich pracovní poměr nebo jiný vztah, na základě kterého činnost vykonávaly, anebo tak rozhodne orgán státního dozoru, jestliže tyto osoby přestaly splňovat požadavky uvedené v § 21 odst. 2 nebo pokud jednaly v rozporu s ustanoveními tohoto zákona nebo s povolením k provozování kursových sázek nebo s herním plánem.

(4) Každá ztráta vystaveného oprávnění se musí do 3 dnů od jejího zjištění hlásit orgánu státního dozoru.

(5) Oprávnění se pověřeným osobám vydá, jakmile provozovatel prokáže orgánu státního dozoru, že složil určenou jistotu.

Provozování sázek

§ 25

Sázky lze přijímat jen v hotovosti.

§ 26

Osoby oprávněné přijímat sázky se nesmí účastnit sázek u provozovatele, pro něhož sázky přijímají.

§ 27

Provozovatel nesmí přijímat sázky na závody, kterých se účastní zvíře nebo jiný závodní prostředek, jehož je vlastníkem nebo spoluvlastníkem. To platí i v případě, že vlastníkem nebo spoluvlastníkem je osoba oprávněná přijímat sázky nebo osoba v pracovním, členském či obdobném poměru k provozovateli nebo manžel takové osoby.

§ 28

Vyúčtování

(1) Provozovatel musí každoročně do 2 měsíců po uplynutí kalendářního roku předložit vyúčtování z provozování kursových sázek za předchozí kalendářní rok orgánu státního dozoru.

(2) Z vyúčtování musí být patrný výtěžek kursových sázek za uplynulý rok. Musí být vypočtena část tohoto výtěžku stanovená v povolení podle § 4 odst. 4 pro sociální, zdravotní, osvětové nebo jinak veřejně prospěšné účely.

§ 29

Náklady státního dozoru nese provozovatel a činí nejvýše 1% z příjmu ze sázkových her sníženého o vyplacené výhry a stanoví se v povolení. Částky budou odváděny čtvrtletně do konce měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí.

§ 30

Tajemství hry

(1) Provozovatel, popřípadě osoby, které jsou k němu v pracovním či obdobném poměru, smluvní partneři, ale i zástupci státního dozoru, ministerstva nebo jiného správního orgánu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o účastnících sázek (hráčích) a jejich účasti na hře (zisk, ztráta).

(2) Povinnost zachovávat mlčenlivost o účastnících sázek a jejich účasti na hře se nevztahuje na případy, kdy účastník hry osoby uvedené v odstavci 1 povinnosti zachovávat mlčenlivost zprostí, nebo když jsou tyto skutečnosti předmětem dotazu v občanském soudním řízení, v trestním řízení nebo v řízení před státním notářstvím.

§ 31

Kursových sázek se nesmí účastnit ten, kdo nedovršil 18 let věku. Za účelem prověření této okolnosti je provozovatel oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.

ČÁST ČTVRTÁ

SÁZKOVÉ HRY V KASINU

§ 32

Povolení sázkových her

(1) Povolení k provozování sázek podle § 2 písm. i) vydává na žádost organizaci určené podle § 4 odst. 2 pouze ministerstvo, nejdéle na dobu 5 let.

(2) V povolení se stanoví podrobně podmínky provozu her v kasinu, schvální se herní plán a návštěvní řád a druhy sázkových her provozované v kasinu. Dále se stanoví část výtěžku z her podle § 4 odst. 4 s uvedením konkrétního účelu použití.

(3) Ministerstvo může stanovit další podmínky, vyžaduje-li to řádné provozování sázkových her,

(4) Povolení se provozovateli vydá, pokud prokáže, že disponuje potřebným základním a provozním kapitálem, poskytne jistotu pro pohledávky státu a pro výplaty výher účastníkům.

Provozování sázkových her

§ 33

Jinou herní měnu než československou povoluje ministerstvo.

§ 34

(1) Veškeré účetní operace uskutečňované v souvislosti s provozem sázkových her v kasinu musí být vedeny odděleně od případných dalších hospodářských operací provozovatele a výtěžek z jejich provozování tvoří součást zdanitelných příjmů provozovatele.

(2) K úhradám závazků v československých korunách v České a Slovenské Federativní Republice vzniklých v souvislosti s provozem her v kasinu za cizí měnu lze použít pouze československé koruny zakoupené z příslušného devizového účtu vedeného pro hospodářské operace kasina.

§ 35

Hrací žetony

(1) V kasinu používané hrací žetony schvaluje ministerstvo podle vzorů hracích žetonů předložených ve dvojím vyhotovení provozovatelem kasina.

(2) V kasinu musí být zajištěna průkazná evidence o hracích žetonech podle druhů, popřípadě typů.

(3) Je nepřípustné používat hrací žetony na úhradu jakýchkoliv závazků, které nevznikly ze hry.

(4) Každé kasino používá speciálně označené žetony. Pouze v kasinech provozovaných jedním provozovatelem se mohou užívat stejně označené žetony.

(5) Vynášení hracích žetonů z kasina je nepřípustné. O nevrácených nebo ztracených žetonech sepíše vedení kasina protokol. Kopie protokolu budou měsíčně předkládány orgánu státního dozoru.

§ 36

V kasinu nesmí hrát kdo nedovršil 18 let věku a ten, kdo v souladu s herním plánem a návštěvním řádem nebyl připuštěn ke hře. Za účelem prověření uvedené věkové hranice je provozovatel oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.

§ 37

Sázkové hry v kasinu jsou zakázány:

a) na Velký pátek, 24. prosince a v den prvního vánočního svátku,

b) v den voleb do zastupitelských sborů,

c) v den státního smutku,

d) mimo herní hodiny stanovené v povolení nebo v návštěvním řádu,

e) v den stanovený v návštěvním řádu.

§ 38

(1) V kasinu se smějí hrát pouze hry uvedené v povolení a ve stanoveném rozsahu.

(2) Osobám zaměstnaným v kasinu je zakázáno zúčastnit se sázkových her v kasinu, kde jsou zaměstnány.

§ 39

Pro provozování sázkových her v kasinu platí ustanovení § ­23, 28, 29 a 30 obdobně.

ČÁST PÁTÁ

STÁTNÍ LOTERIE A JINÉ PODOBNÉ HRY

§ 40

(1) Ministerstvo může založit zvláštní organizaci pro provozování loterií a jiných podobných her nebo touto činností pověřit organizaci ve své působnosti. Loterie provozované těmito organizacemi jsou státními loteriemi.

(2) Organizace ustavená jako provozovatel podle odstavce 1 může v České republice provozovat jednotlivé státní loterie a jiné podobné hry jen na základě povolení ministerstva vydaného v souladu s tímto zákonem. Organizace si ponechá 10 % z výtěžku všech loterií nebo her, které provozuje. Zbylý výtěžek odvede do státního rozpočtu České republiky.

(3) Povolení podle odstavce 1 může ministerstvo, po předchozím souhlasu ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, vydat k provozování loterií a jiných podobných her na celém území České a Slovenské Federativní Republiky. V takovém případě výtěžek ze státní loterie a jiných podobných her připadající na vklady na území Slovenské republiky odvede provozovatel do státního rozpočtu Slovenské republiky po odpočtu 10 % z výtěžku, který si ponechá.

§ 41

Ustanovení § 10 písm. a) a § 11 se nevztahuje na provozování státní loterie.


ČÁST ŠESTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Ustanovení společná

§ 42

Herní plán loterie a jiných podobných her podrobně určuje podmínky hry, zejména stanoví pravděpodobnost výhry, podmínky dozoru, způsobu kontroly, využití výtěžku, výši vkladu (cenu losu), výši herní jistiny, počet výher a jejich jednotlivou a úhrnnou cenu, způsob provedení slosování nebo zajištění okolnosti jež určuje výhru a způsob zveřejnění výher.

§ 43

(1) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zruší povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit nebo se ukáže dodatečně, že údaje, na jejichž podkladě bylo povolení vydáno, jsou klamné.

(2) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, může povolení zrušit, popřípadě provozování dočasně zastavit, není-li splněna některá z podmínek uložených v povolení nebo nedodržují-li se předpisy o provozování loterií a jiných podobných her.

(3) Orgán, který loterii nebo jinou podobnou hru povoluje, může stanovit v povolení další podrobné podmínky, vyžaduje-li to řádné provozování hry nebo veřejný zájem.

(4) Orgán, který povolil provozování loterie nebo jiné podobné hry, může povolení doplnit nebo změnit, vyžaduje-li to řádné provozování loterie nebo jiné podobné hry nebo veřejný zájem.

§ 44

Pro přepočet cizí měny na československé koruny se používá kursovní lístek Státní banky československé platný v době hospodářské (pokladní) operace.

§ 45

(1) Pro řízení ve věcech loterií a jiných podobných her platí zákon o správním řízení,5) pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Proti rozhodnutí ministerstva nelze podat rozklad.

Kontrola a dozor

§ 46

Státní dozor a kontrolu nad dodržováním tohoto zákona vykonává orgán, který je oprávněn vydat povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry nebo orgán jím pověřený. Kontrolu nad dodržováním tohoto zákona vykonává též ministerstvo.

§ 47

(1) Orgán, který povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal, se může kdykoliv přesvědčit, popřípadě i prostřednictvím pověřeného orgánu, zda loterie nebo jiná podobná hra se provádí za podmínek určených v povolení a zda se dodržují příslušné právní předpisy. Zjistí-li nesprávnost, postupuje podle ustanovení § 43 a 48.

(2) Provozovatel loterie nebo jiné podobné hry je povinen umožnit orgánu státního dozoru vstup do provozních (obchodních) místností v době provozu, předložit tomuto orgánu účetní doklady, účetní závěrky, výkazy a jiné písemnosti a podat informace o hospodářských operacích a obchodních případech a spolupůsobit při kontrole. Vyžaduje-li to povaha věci, může orgán státního dozoru zajistit podklady a odebrat je na dobu potřebnou k došetření a uzavření případu. O zajištěných písemnostech vydá provozovateli potvrzení.

§ 48

(1) Pokutu do výše:

a) 100000 Kčs uloží místní národní výbor právnické osobě, která v jeho územním obvodu provozuje loterii, tombolu nebo hrací přístroj bez povolení, které by byl oprávněn tento místní národní výbor vydat nebo je provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které mu byly v povolení uloženy,

b) 200000 Kčs uloží okresní národní výbor právnické osobě, která v jeho územním obvodu provozuje loterii nebo tombolu bez povolení, které by byl oprávněn tento okresní národní výbor vydat nebo je provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které mu byly v povolení uloženy,

c) 300000 Kčs uloží okresní finanční správa právnické osobě, která v jejím územním obvodu provozuje bez povolení loterii, tombolu nebo jinou podobnou hru, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo nebo ji provozuje v rozporu s tímto zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které ji byly v povolení uloženy, popřípadě použije výtěžku těchto her k jinému než stanovenému účelu,

d) 20000 Kčs uloží orgán státního dozoru právnické osobě, která porušila povinnosti uvedené v § 47 odst. 2,

e) 5000 Kčs uloží orgán státního dozoru tomu, kdo ztratí oprávnění vydané podle § 24. Při nesplnění povinnosti oznámit včas ztrátu se pokuta stanoví v maximální výši,

f) 20000 Kčs uloží orgán státního dozoru fyzické osobě, která je k provozovateli v pracovním, členském nebo obdobném poměru a účastníku kursových sázek a sázkových her v kasinu, pokud jednali v rozporu s tímto zákonem nebo povolením k provozování nebo herním plánem.

(2) Pokutu do výše 20000 Kčs lze uložit i fyzické osobě, pokud provozuje loterii nebo jinou podobnou hru. Jde-li o provozování hracího přístroje za československou měnu, uloží pokutu místní národní výbor, v jehož územním obvodu byl přístroj provozován. V ostatních případech uloží pokutu okresní finanční správa, v jejímž územním obvodu byla loterie nebo jiná podobná hra provozována.

(3) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán oprávněný k uložení pokuty o porušení povinnosti nebo ztrátě oprávnění dověděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti nebo ztrátě oprávnění došlo.

(4) Pokuta je splatná do jednoho měsíce ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(5) Pokuty uložené národními výbory jsou příjmem rozpočtu národního výboru, který je uložil. Pokuty uložené finančními správami jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.

(6) Národní výbor, který vydal povolení k provozování loterie, tomboly nebo hracího přístroje a toto povolení podle § 43 zrušil, může rozhodnout, že výtěžek bude odveden do jeho rozpočtu. Stejně může postupovat i v případě, že provozovatel provozoval loterii nebo jinou podobnou hru bez povolení a národní výbor byl toto povolení oprávněn vydat.

(7) Okresní finanční správa může rozhodnout, že výnos loterie nebo jiné podobné hry provozované na jejím územním obvodu bez povolení, které by bylo oprávněno vydat ministerstvo, se odvede do státního rozpočtu České republiky.

(8) Ministerstvo, které vydalo povolení k provozování loterií nebo jiných podobných her a toto povolení podle § 43 zruší, může rozhodnout, že výtěžek z těchto her bude odveden do státního rozpočtu České republiky.

§ 49

(1) Povolení místnímu národnímu výboru jako provozovateli hracích přístrojů, tomboly s herní jistinou do 20000 Kčs a věcné loterie s herní jistinou do 50000 Kčs vydá národní výbor vyššího stupně, který je také oprávněn k uložení pokuty podle § 48 odst. 1 písm. a).

(2) Povolení okresnímu národnímu výboru jako provozovateli tomboly s herní jistinou vyšší než 20000 Kčs do 50000 Kčs a věcné loterie s herní jistinou vyšší než 50000 Kčs do 200000 Kčs vydá ministerstvo s orgánem oprávněným k uložení pokuty podle § 48 odst. 1 písm. b) je orgán státního dozoru.

§ 50

Zmocňovací ustanovení

(1) Ministerstvo může obecně závazným právním předpisem zvýšit nejvyšší vsazenou částku na jednu hru a nejvyšší výhru v jedné hře podle § 19 odst. 4 a případně upravit další podrobnosti týkající se části druhé zákona.

(2) Ministerstvo může povolovat i loterie a jiné podobné hry, které nejsou v zákoně v části první až páté upraveny, s tím,že v povolení budou všechny podmínky provozování podrobně stanoveny. Použije přitom přiměřeně ustanovení části první až čtvrté zákona.

§ 51

Přechodná ustanovení

(1) Povolení k provozování loterií a hracích přístrojů vydaná pro rok 1990, případně pro rok 1991 před účinností tohoto zákona zůstávají v platnosti podle podmínek stanovených dřívějšími předpisy.

(2) Povolení k provozování ostatních loterií a sázkových her vydaná před účinností tohoto zákona platí beze změny do 31. prosince 1990. O povolení dalšího provozování loterií a sázkových her, jejichž platnost končí dnem 31. prosince 1990, musí provozovatel požádat nejpozději do 30. listopadu 1990.

(3) Tento postup se týká i provozovatele státní loterie, podniku SAZKA a Státního závodiště Praha.

§ 52

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

a) ustanovení § 2, 10 až 14, § 19 odst. 2 a § 20 a část týkající se loterií a jiných podobných her z § 15 až 18 zákona České národní rady č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách, loteriích a jiných podobných hrách,

b) vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 61/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o loteriích a jiných podobných hrách,

c) směrnice ministerstva financí České socialistické republiky o povolování, evidenci, provozu a kontrole hracích přístrojů č. j. 153/13 700/1973 z 8. června 1973, registrované v částce 32/1973 Sb.

§ 53

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 18 odst. 4, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Šafařík v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 13 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

2) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice.

3) Zákon č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu.
Zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani.
Zákon č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.

4) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky, ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)

Souvislosti

Je prováděn předpisem
315/1999 Sb. Vyhláška o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií
285/1998 Sb. Vyhláška o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu
223/1993 Sb. Vyhláška o hracích přístrojích
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
380/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
300/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
149/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů
Je měněn
380/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
215/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
457/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
420/2011 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
300/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech
284/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
353/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
63/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
149/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů
70/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
Mění
37/1973 Sb. Zákon České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách
Je zrušen předpisem
186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách
Ruší
o7/c32/1973 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
61/1973 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o loteriích a jiných podobných hrách
Je odkazován z
208/2017 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry
463/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášk ač. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
188/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách
380/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
202/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
162/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky
215/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
112/2013 Sb. Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
39/2013 Sb. Nález ÚS ČR na konstatování protiústavnosti § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
96/2012 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
457/2011 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
420/2011 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
300/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
293/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení vyhlášky města Františkovy Lázně k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu
202/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení čl. II odst. 2 vyhlášky města Chrastavy č. 5/2009 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály
36/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
222/2009 Sb. Zákon o volném pohybu služeb
85/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
193/2008 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
20/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. 3 vyhlášky města Jirkova č. 4/2005 k zabezpečení místních záležitostí
43/2007 Sb. Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
403/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn
373/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 359/2006 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jak vyplývá z pozdějších změn
224/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
45/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
17/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), jak vyplývá z pozdějších změn
3/2006 Sb. Úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
444/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
377/2005 Sb. Zákon o finančních konglomerátech
373/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
80/2005 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích
523/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
374/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
284/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
254/2004 Sb. Zákon o omezení plateb v hotovosti
235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
189/2004 Sb. Zákon o kolektivním investování
90/2004 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
438/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
414/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních
322/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
434/2002 Sb. Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými prostředky
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
210/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
3/2002 Sb. Zákon o církvích a náboženských společnostech
353/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
492/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
230/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 321/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 258/1994 Sb., zákonem č. 133/1995 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 208/1997 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 22/2000 Sb. a zákonem č. 100/2000 Sb.
22/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
o1/c1/2000 Sb. 1. Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
315/1999 Sb. Vyhláška o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií
311/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
169/1999 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
63/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
333/1998 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
285/1998 Sb. Vyhláška o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu
199/1998 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
150/1998 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů, přijatému Parlamentem dne 12. května 1998 a vrácenému prezidentem republiky dne 25. května 1998
149/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů
22/1998 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
305/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
227/1996 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky
61/1996 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
28/1996 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
27/1996 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
286/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
233/1995 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy
75/1994 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
70/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
223/1993 Sb. Vyhláška o hracích přístrojích
588/1992 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
286/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
222/1992 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
389/1990 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
202/1990 Sb. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách
Odkazuje na
380/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
458/2011 Sb. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
300/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
280/2009 Sb. Daňový řád
254/2008 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
253/2008 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
69/2006 Sb. Zákon o provádění mezinárodních sankcí
500/2004 Sb. Správní řád
149/1998 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky
227/1996 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky
61/1996 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
219/1995 Sb. Devizový zákon
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy
269/1994 Sb. Zákon o Rejstříku trestů
223/1993 Sb. Vyhláška o hracích přístrojích
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů
368/1992 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích
337/1992 Sb. Zákon o správě daní a poplatků
563/1991 Sb. Zákon o účetnictví
552/1991 Sb. Zákon o státní kontrole
468/1991 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
455/1991 Sb. Živnostenský zákon
531/1990 Sb. Zákon o územních finančních orgánech
202/1990 Sb. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách
105/1990 Sb. Zákon o soukromém podnikání občanů
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů
157/1989 Sb. Zákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani)
156/1989 Sb. Zákon o odvodech do státního rozpočtu
231/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financií, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
172/1988 Sb. Zákon o zemědělské dani
116/1985 Sb. Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR
61/1973 Sb. Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o loteriích a jiných podobných hrách
37/1973 Sb. Zákon České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách
71/1967 Sb. Správní řád
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
18. 01.01.2016 - 31.12.2016 380/2015 Sb.
17. 01.01.2014 - 31.12.2015 215/2013 Sb.
16. 30.04.2013 - 31.12.2013
15. 01.01.2013 - 29.04.2013 457/2011 Sb.
14. 01.01.2012 - 31.12.2012 300/2011 Sb., 420/2011 Sb., 458/2011 Sb.
13. 14.10.2011 - 31.12.2011 300/2011 Sb.
12. 01.09.2008 - 13.10.2011 254/2008 Sb.
11. 29.09.2005 - 31.08.2008 377/2005 Sb.
10. 01.09.2004 - 28.09.2005 284/2004 Sb.
9. 01.01.2003 - 31.08.2004 320/2002 Sb.
8. 05.10.2001 - 31.12.2002 353/2001 Sb.
7. 01.01.2000 - 04.10.2001 63/1999 Sb.
6. 09.04.1999 - 31.12.1999 63/1999 Sb.
5. 01.01.1999 - 08.04.1999 149/1998 Sb.
4. 01.09.1998 - 31.12.1998 149/1998 Sb.
3. 29.04.1994 - 31.08.1998 70/1994 Sb.
2. 01.01.1991 - 28.04.1994
1. 18.05.1990 - 31.12.1990
0. 18.05.1990 Dělená účinnost Vyhlášené znění