Zákon č. 173/1990 Sb.Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-173
Částka 30/1990
Platnost od 18.05.1990
Účinnost od 01.06.1990
Aktuální znění 14.06.1991

173

ZÁKON

ze dne 9. května 1990,

kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Zrušují se:

1. zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy,

2. ustanovení § 2 odst. 2, § 4, 5, § 6 odst. 3, v § 7 část věty za středníkem, § 8 odst. 2 vládního nařízení č. 82/1958 Sb., o čestných uznáních v tělesné výchově.

§ 2

Majetková práva dobrovolných organizací, která jim byla odňata zákony č. 187/1949 Sb., č. 71/1952 Sb. a č. 68/1956 Sb., se navracejí dle stavu ke dni 31. března 1948 Československé obci sokolské a ostatním znovu vzniklým dobrovolným organizacím, které uplatní své nároky u právního nástupce organizace uvedené v § 2 zákona č. 68/1956 Sb. do 31. prosince 1991.

§ 2a

Právní nástupce organizace uvedené v § 2 zákona č. 68/1956 Sb. je povinen s majetkovými právy až do jejich vydání Československé obci sokolské a ostatním znovu vzniklým dobrovolným organizacím nakládat s péčí řádného hospodáře; ode dne účinnosti tohoto zákona nemůže tato majetková práva převést do vlastnictví jiného ani přenechat jinému do užívání. Takové právní úkony jsou neplatné.

§ 3

Podmínky a způsob navrácení majetkových práv podle § 2 a udělování čestných titulů a veřejných uznání podle vládního nařízení č. 82/1958 Sb. upravují právní předpisy vydané orgány České republiky a Slovenské republiky.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1990.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Souvislosti

Je měněn
247/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
Mění
82/1958 Sb. Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově
Ruší
68/1956 Sb. Zákon o organisaci tělesné výchovy
Je odkazován z
177/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
477/2005 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005 sp. zn. Pl. ÚS - st. 21/05 přijatého podle §23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci žaloby o určení vlastnického práva ve vztahu k uplatnění práva podle restitučních předpisů
24/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 2 zákona č. 173/1990 Sb. a části ust. § 1 odst. 2 č. 232/1991 Sb.
o1/c46/1992 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplatků
312/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
247/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
232/1991 Sb. Zákon České národní rady o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
Odkazuje na
82/1958 Sb. Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově
68/1956 Sb. Zákon o organisaci tělesné výchovy
71/1952 Sb. Zákon o organisaci tělesné výchovy a sportu
187/1949 Sb. Zákon o státní péči o tělesnou výchovu a sport

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 14.06.1991 247/1991 Sb. Aktuální znění (exportováno 13.07.2020 03:06)
1. 01.06.1990 - 13.06.1991
0. 18.05.1990 Vyhlášené znění