Vyhláška č. 12/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla, ve znění vyhlášky č. 75/1989 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-12
Částka 3/1990
Platnost od 12.01.1990
Účinnost od 01.04.1990
Aktuální znění 01.04.1990

12

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 8. prosince 1989,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla, ve znění vyhlášky č. 75/1989 Sb.

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla, ve znění vyhlášky č. 75/1989 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 se vypouští odstavec 1 a odstavec 5 včetně poznámky č. 2a zní:

"(5) Odběrné místo tvoří jedno nebo více odběrných tepelných zařízení2a) s jedním druhem nositele tepla o stejných parametrech.

2a) § 3 odst. 5 zákona č. 89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla.".

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

2. V § 3 se vypouštějí odstavce 6 a 7.

3. § 4 a 5 včetně nadpisu a poznámky č. 3 a 4 se vypouštějí.

4. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Uzavírání hospodářské smlouvy

(1) Hospodářská smlouva na dodávku a odběr tepla se uzavírá pro každé odběrné místo zvlášť. Náležitosti potřebné pro vznik smlouvy jsou

a) potvrzená přihláška k odběru tepla,

b) technické a dodací podmínky, které se sjednávají zpravidla bez časového omezení,

c) odběrový diagram, ve kterém se sjednává předmět plnění a smluvní období.

(2) Hospodářská smlouva s maloodběrateli se uzavírá na dobu neurčitou a tvoří ji potvrzená přihláška k odběru tepla.

(3) Nejpozději 3 měsíce před zahájením odběru tepla předloží odběratel dodavateli přihlášku k odběru a návrh technických a dodacích podmínek na tiskopisech, které mu vydá dodavatel. Dodavatel se k předloženým dokladům vyjádří do 20 dnů od jejich doručení.

(4) Nejpozději 10 dnů před smluvním obdobím je velkoodběratel a střední odběratel povinen sjednat s dodavatelem odběrový diagram. Neoznámí-li odběratel nebo dodavatel písemně ve stejné lhůtě, že trvá na sjednání nového odběrového diagramu, prodlužuje se platnost odběrového diagramu na další smluvní období; to platí jenom pro odběr tepla pro otop a ohřev teplé užitkové vody.

(5) Smluvní období je u velkoodběratelů a středních odběratelů roční nebo čtvrtletní.

(6) V odběrových diagramech se sjednává množství tepla a jeho rozdělení na množství určené pro obyvatelstvo a pro ostatní spotřebu, výše tepelného výkonu a časový průběh odběru ve smluvním období. Časový průběh odběru může být hodinový, směnový, denní, měsíční, čtvrtletní nebo roční. Druh odběrového diagramu stanoví dodavatel po projednání s odběratelem.

(7) Pro odběry tepla na staveništi může dodavatel stanovit na období do kolaudace budovaného odběrného tepelného zařízení2a) zvláštní technické a dodací podmínky a způsob sjednávání odběrových diagramů včetně ustanovení o regulačních opatřeních.".

5. V § 7 se vypouští odstavec 1 a odstavec 2 zní:

"(2) Dodávka je splněna přechodem smluveného množství tepla ze zařízení dodavatele do odběrného tepelného zařízení2a).".

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

6. § 8 včetně nadpisu a poznámky č. 2b zní:

"§ 8

Změna a zrušení závazků

(1) Změnu skutečností uvedených v přihlášce k odběru tepla je odběratel povinen oznámit dodavateli nejpozději 10 dnů předem.

(2) Přejímá-li nový uživatel objekt, v němž je odběrné tepelné zařízení2a) připojeno k rozvodu tepla,2b) je povinen nejpozději 30 dnů před zahájením odběru předložit dodavateli přihlášku k odběru a do 3 dnů po převzetí objektu oznámit stav počítadla měřiče tepla ke dni převzetí.

(3) Ukončení odběru je odběratel povinen oznámit dodavateli nejpozději 30 dnů předem a umožnit mu provedení konečného odečtu měřiče tepla, popřípadě provedení jiných opatření souvisejících s ukončením dodávky a odběru. Nesplní-li odběratel tyto povinnosti, uhradí dodavateli veškeré odebrané teplo a úplatu za užívání měřicích zařízení až do podání přihlášky novým odběratelem nebo odebrání měřicích zařízení.

2b) § 3 odst. 3 zákona č. 89/1987 Sb.".

7. § 9 odst. 1 včetně poznámky č. 2c zní:

"(1) Dodavatel měří dodávku tepla svým zařízením. Není-li to možné, měří dodávku tepla zařízením odběratele, pokud s tím odběratel souhlasí. Měřicí zařízení dodavatel instaluje, zapojí a udržuje za úplatu podle ceníku. Způsob měření, druh a umístění měřicího zařízení určí dodavatel v souladu se zvláštními předpisy.2c)

2c) Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 94/1987 Sb., o hospodaření s teplem, připojovacích podmínkách a změně teplonosné látky.".

8. V § 9 se vypouští odstavec 2 a odstavec 8 včetně poznámky č. 2d zní:

"(8) Nemůže-li dodavatel zajistit měření dodávky tepla, dohodnou organizace ve smlouvě způsob zjišťování výše odběru tepla. Sankční odvody za neměřené teplo určené alespoň z části pro obyvatelstvo upravují zvláštní předpisy.2d)

2d) Výměr Ústřední správy energetiky a Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 20 ze dne 9. 7. 1965, ve znění výměru Českého cenového úřadu 2646/31/70 a výměru Slovenského cenového úřadu 698-C/70/II.".

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

9. § 10 odst. 2 zní:

"(2) Dodavatel je povinen zajistit přezkoušení měřiče tepla do 30 dnů od doručení žádosti odběratele nebo od výměny měřiče tepla, pokud došlo k přezkoušení z podnětu dodavatele.".

10. V § 10 odst. 3 se na konci připojují tato slova: "mimo případy, kdy k přezkoušení došlo z podnětu dodavatele".

11. § 11 odst. 2 písm. c) včetně poznámky č. 8a zní:

"c) při změně teplonosné látky nebo jejich parametrů,8a)

8a) § 19 a 20 vyhlášky č. 94/1987 Sb.".

12. § 12 odst. 1 písm. b) zní:

"b) oznámit odběrateli změnu teplonosné látky nebo jejich parametrů v souladu se zvláštními předpisy,8a)".

13. § 14 odst. 1 písm. c) zní:

"c) neoznámí-li odběratel dodavateli změnu skutečností uvedených v přihlášce k odběru tepla podle § 8 odst. 1,".

14. § 14 odst. 2 včetně poznámky č. 9a zní:

"(2) Množství tepla neoprávněně odebrané se u neměřených nebo nesprávně měřených odběrů zjišťuje tak, že se uvažuje plné zatížení všech spotřebičů, popřípadě plné zatížení, které připouští clona nebo limitní dýza, a to po dobu 16 hodin denně, pokud nebyla zjištěna jiná doba využití; mimo otopné období9a) se však nepřihlíží ke spotřebičům pro vytápění. Došlo-li k odběru teplonosné látky z primárního okruhu, stanoví se odebrané množství z maximálního průtočného množství, které mohlo být odebráno odběrným potrubím za dobu 24 hodin. Takto stanovená denní spotřeba se násobí počtem dnů neoprávněného odběru; není-li možno zjistit celé období neoprávněného odběru, stanoví se odběr za poslední odečítací období.

9a) § 4 vyhlášky č. 94/1987 Sb.".

15. § 15 odst. 1 zní:

"(1) Za nedodání, neodebrání nebo překročení smluveného množství tepla stanoví se penále takto

a) nedodá-li dodavatel, mimo případy uvedené v § 11 odst. 2, smluvené množství tepla, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 100 Kčs za každý nedodaný GJ,

b) neodebere-li odběratel, mimo případy uvedené v § 13, smluvené množství tepla, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 50 Kčs za každý GJ,

c) překročí-li odběratel smluvené množství tepla, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 100 Kčs za každý GJ.".

16. § 15 odst. 2 písm. b) zní:

"b) překročí-li odběratel výkon v MW, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 500 Kčs za každý MW nejvyššího překročení naměřeného v hodinovém intervalu,".

17. § 15 odst. 8 zní:

"(8) Organizace, která nedodržela lhůtu stanovenou v § 9 odst. 5, § 10 odst. 2 a § 12 odst. 1 písm. a), je povinna zaplatit oprávněné organizaci penále ve výši 50 Kčs za každý den prodlení, nejvýše však 1000 Kčs.".

18. § 17 zní:

"§ 17

(1) Organizace se nemohou dohodnout odchylně od ustanovení § 2, § 3 odst. 1, § 6 odst. 1, 2 a 5, § 11 odst. 2 a § 14.

(2) Ustanoveními této vyhlášky se řídí i právní vztahy vzniklé před 1. dubnem 1990; vznik těchto právních vztahů, jakož i práva z nich vzniklá před 1. dubnem 1990 se však řídí dosavadními předpisy.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.


Ministr
Prof. Ing. Krumnikl DrSc. v. r.

Souvislosti

Mění
139/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky tepla
Odkazuje na
80/1989 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
94/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o hospodaření s teplem, připojovacích podmínkách a změně teplonosné látky
89/1987 Sb. Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla
139/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky tepla
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1990 Aktuální znění (exportováno 06.06.2020 21:35)
0. 12.01.1990 Vyhlášené znění