Oznámení č. o3/c1/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-c1-o3
Částka 1/1989
Platnost od 30.01.1989
Účinnost od 30.01.1989
Aktuální znění 24.02.1997

Ministerstvo kultury České socialistické republiky

vydalo podle § 8 odst. 2 a § 9 zákona č. 40/1958 Sb., o státní ochraně přírody, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy výnos ze dne 19. ledna 1989 č. j. 3.500/89-SOP o zřízení státních přírodních rezervací „Hradec“, „Kuchyňka“, „Vymyšlenská pěšina“, „Červený kříž“, „Ranská bahna“, „Doubek“, „Kněhyně - Čertův mlýn“, „Radhošť“, „Vrapač“, „Rašeliniště Skřítek“ a státních přírodních rezervací „Pulčín - Hradisko“, „Šerák - Keprník“ a jejich ochranných pásem.

Tímto výnosem se ruší:

a) Část výnosu ministerstva kultury č. j. 33.193/55-IX ze dne 4. 7. 1955, kterou byla zřízena rezervace „Rašeliniště Skřítek“ a část výnosu ministerstva kultury ČSR č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. 11. 1988, kterým bylo toto území prohlášeno za chráněné;

b) výnos ministerstva kultury č. j. 17.489/55-IX ze dne 23. 8. 1955, kterým byla zřízena rezervace „Šerák a Keprník“ a část výnosu ministerstva kultury ČSR č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. 11. 1988, kterým bylo toto území prohlášeno za chráněné.

Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů. Bude publikován ve Věstníku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstva kultury ČSR a lze do něj nahlédnout na ministerstvu kultury ČSR, ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody, na krajských národních výborech, na krajských střediscích státní památkové péče a ochrany přírody a na okresních národních výborech, podle územního vymezení chráněných území.

Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 3.500/89-SOP ze dne 19. ledna 1989 o zřízení státních přírodních rezervací "Hradec", "Kuchyňka", "Vymyšlenská pěšina", "Červený kříž", "Ranská bahna", "Doubek", "Kněhyně - Čertův Mlýn", "Radhošť", "Vrapač", "Rašeliniště Skřítek" a státních přírodních rezervací "Pulčín - Hradisko", "Šerák - Keprník" a jejich ochranných pásem (reg. v částce 1/1989 Sb.) se mění takto:

1. V názvu se vypouštějí slova "Ranská bahna".

2. V § 1 odst. 1 se vypouštějí slova "Ranská bahna".

3. V § 1 odst. 3 se vypouští písmeno e).

4. Příloha V se zrušuje.

Souvislosti

Je měněn
17/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky
Odkazuje na
1/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení zvláštního příspěvku horníkům
40/1958 Sb. Zákon o úpravě důchodů některých odsouzených osob

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 24.02.1997 17/1997 Sb. Aktuální znění (exportováno 04.08.2020 10:14)
1. 30.01.1989 - 23.02.1997
0. 30.01.1989 Vyhlášené znění