Nařízení vlády č. 3/1989 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-3
Částka 1/1989
Platnost od 30.01.1989
Účinnost od 01.02.1989
Aktuální znění 01.02.1989

3

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České socialistické republiky

ze dne 21. prosince 1988,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb.

Vláda České socialistické republiky nařizuje podle § 17 odst. 3 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění zákona České národní rady č. 115/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech:


Čl. I

Vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 se vypouští poslední věta.

2. § 3 zní:

"§ 3

(1) Poslanci národních výborů mají nárok na náhradu skutečných výdajů, které jim vzniknou při výkonu funkce, z rozpočtových prostředků národních výborů. Tyto náhrady se poskytují podle předpisů platných pro pracovníky v pracovním poměru. 1) Poslancům národních výborů se mohou náhrady cestovních výdajů paušalizovat. 2)

(2) Poslanci národního výboru, který řídí nebo založil organizaci městské hromadné dopravy, mohou při výkonu funkce poslance používat na základě předložení poslaneckého průkazu bezplatně dopravní prostředky městské hromadné dopravy v územním obvodu národního výboru. Na území hlavního města Prahy mohou za stejných podmínek používat dopravní prostředky městské hromadné dopravy i poslanci obvodních národních výborů v Praze.

(3) Poslanci krajského národního výboru mohou při výkonu funkce poslance používat na základě předložení poslaneckého průkazu bezplatně dopravní prostředky československé státní automobilové dopravy v pravidelné autobusové dopravě v územním obvodu krajského národního výboru.

(4) Pokud výkon funkce dlouhodobě uvolněného poslance národního výboru, který nebydlí v sídle příslušného národního výboru, nezbytně vyžaduje, aby se do tohoto místa přesídlil, má vůči národnímu výboru nárok na náhradu stěhovacích výdajů, rovněž podle předpisů platných pro pracovníky v pracovním poměru. Podle těchto předpisů je možno poskytovat poslanci národního výboru v odůvodněném případě odlučné, popřípadě náhradu při denním návratu do bydliště, a to po celou dobu výkonu funkce v národním výboru.".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1989.


Pitra v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 odst. 2 písm. e) vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách.

2) § 32 vyhlášky č. 33/1984 Sb.

Souvislosti

Mění
12/1968 Sb. Vládní nařízení o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
Je odkazován z
117/1989 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 127/1971 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 3/1989 Sb.
19/1989 Sb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 32 Nitra-západ a vo volebnom obvode č. 142 Spišská Nová Ves
18/1989 Sb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o priestupku proti opatreniam na upevnenie verejného poriadku
Odkazuje na
33/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o cestovních náhradách
12/1968 Sb. Vládní nařízení o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
69/1967 Sb. Zákon o národních výborech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.02.1989 Aktuální znění (exportováno 15.08.2020 03:44)
0. 30.01.1989 Vyhlášené znění