Vyhláška č. 194/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o zrušení některých finančněprávních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-194
Částka 38/1989
Platnost od 30.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Aktuální znění 01.01.1990

194

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí

ze dne 30. prosince 1989

o zrušení některých finančněprávních předpisů


§ 1

Zrušuje se:

a) vyhláška federálního ministerstva financí č. 109/1985 Sb., o financování oběžných prostředků,

b) vyhláška federálního ministerstva financí č. 153/1980 Sb., o pokutách za opožděné uvedení strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a investičních celků dovezených ze zahraničí do provozu,

c) výnos federálního ministerstva financí č. j. II/4-21 091/1985, č. j. IV/1-19 445/1985 ze dne 21. 11. 1985 k usměrňování zásob, registrovaný v částce 1/1986 Sbírky zákonů a uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 12-13/1985,

d) výnos federálního ministerstva financí č. j. IV/2-6 396/1986 ze dne 28. března 1986 o poskytování příspěvku státních hospodářských organizací na Účty iniciativy mládeže, registrovaný v částce 13/1986 Sbírky zákonů a uveřejněný ve Finančním zpravodaji č. 13/1986.

§ 2

Pozbývají platnosti výjimky a odchylky z předpisů uvedených v § 1.

§ 3

Příspěvky na Účty iniciativy mládeže na základě dohod uzavřených do 31. prosince 1989 se poskytují podle výnosu federálního ministerstva financí uvedeného v § 1 písm. d).


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Ministr: Ing. Klaus CSc. v. r.

Souvislosti

Ruší
o3/c13/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c1/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
109/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků
153/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o pokutách za opožděné uvedení strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a investičních celků dovezených ze zahraničí do provozu
Odkazuje na
109/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování oběžných prostředků
153/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o pokutách za opožděné uvedení strojů, přístrojů, zařízení, dopravních prostředků a investičních celků dovezených ze zahraničí do provozu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1990 Aktuální znění (exportováno 28.03.2020 10:03)
0. 30.12.1989 Vyhlášené znění