Vyhláška č. 181/1989 Sb.Vyhláška Správy federálních hmotných rezerv o změně vyhlášky č. 174/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-181
Částka 36/1989
Platnost od 28.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Aktuální znění 01.01.1990

181

VYHLÁŠKA

Správy federálních hmotných rezerv

ze dne 4. prosince 1989

o změně vyhlášky č. 174/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv

Správa federálních hmotných rezerv po projednání se zúčastněnými ústředními orgány státní správy a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 písm. d) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 174/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv, se mění takto:

1. Název vyhlášky zní:

"Vyhláška Správy federálních hmotných rezerv o základních podmínkách dodávky státních hmotných rezerv".

2. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Předmět úpravy

(1) Tyto základní podmínky dodávky se vztahují na všechny dodávky uskutečněné do federálních hmotných rezerv, včetně dodávek z dovozu a na všechny dodávky z federálních hmotných rezerv s výjimkou dodávek pro vývoz.

(2) Dále se tyto základní podmínky vztahují na dodávky státních rezerv pro hospodářské mobilizační přípravy národního hospodářství.".

3. V § 2 se za slova "dodavatelskými ministerstvy" vkládají slova "nebo Státní arbitráží Československé socialistické republiky".

4. V § 3 odst. 1 se za slova "ze státních" vkládá slovo "hmotných" a za slovem "Správě" se slovo "státních" nahrazuje slovem "federálních".

5. V § 3 odst. 2 se slovo "státních" nahrazuje slovem "federálních".

6. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

Záruční doba

(k § 135 zákona)

Záruční doba činí - pokud není základními podmínkami dodávky vydanými dodavatelskými ministerstvy nebo Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanovena jiná doba - 6 měsíců od splnění dodávky. U dodávek do státních hmotných rezerv končí záruční doba 6 měsíců po uplynutí doby ochraňování. Doba ochraňování je stanovena usnesením vlády Československé socialistické republiky. Není-li tímto způsobem stanovena, dohodnou ji organizace ve smlouvě.".

7. V § 6 odst. 1, 2 a 4 se za slovo "státních" vkládá slovo "hmotných".

8. V § 6 odst. 3 se za slovo "státní" vkládá slovo "hmotné" a vypouští se poslední věta.

9. V § 7 odst. 1 se za slovo "státních" vkládá slovo "hmotných".

10. V § 9 se za slovo "státních" vkládá slovo "hmotných".

11. V § 10 se za slovo "státních" vkládá slovo "hmotných".

12. § 11 se vypouští.

13. V § 12 odst. 2 se vypouští text v závorce a za slovo "státních" se vkládá slovo "hmotných".

14. V § 12 odst. 3 písm. b) se slova "podnik pověřený" nahrazují slovy "organizace pověřená" a za slovo "státních" se vkládá slovo "hmotných".

15. § 13 včetně nadpisu zní:

"§ 13

Majetkové sankce

(k § 204 zákona)

Za prodlení s dodávkami státních rezerv pro hospodářské mobilizační přípravy národního hospodářství je dodavatel povinen zaplatit majetkové sankce ve výši dvojnásobku zákonné sazby.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Předseda: Doc. RSDr. Beňo CSc. v. r.

Souvislosti

Mění
174/1964 Sb. Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv
Odkazuje na
80/1989 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
174/1964 Sb. Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1990 Aktuální znění (exportováno 06.06.2020 03:13)
0. 28.12.1989 Vyhlášené znění