Vyhláška č. 148/1989 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 84/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1989-148
Částka 32/1989
Platnost od 14.12.1989
Účinnost od 01.01.1990
Aktuální znění 01.01.1990

148

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zemědělství a výživy

ze dne 27. října 1989,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 84/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky

Federální ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 84/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 3 se doplňuje písmeno c), které zní:

"c) modernizace a přestavby stroje (skupiny).".

2. V § 1 odst. 4 se vypouštějí slova: "ke kterým se již nevyrábějí (nedovážejí) náhradní díly, nebo těch,".

3. Do § 1 se vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Ustanovení části druhé této vyhlášky platí i pro modernizaci a přestavby stroje (skupiny).".

4. § 2 zní:

"§ 2

Podmínky pro převzetí stroje (skupiny) do opravy a jeho funkční vlastnosti po provedení opravy stanoví technické normy, popřípadě dohodnuté technické a dodací podmínky (dále jen "technické normy").".

5. V § 4 odst. 1 se vypouštějí slova: "podle zvláštních předpisů 2)"; zároveň se vypouští poznámka pod čarou č. 2.

6. V § 4 odst. 4 se vypouštějí slova: "ve lhůtách stanovených organizačními podmínkami [§ 2 odst. 1 písm. b)]".

7. V § 6 odst. 1 se vypouští závěr věty za středníkem; zároveň se vypouští poznámka pod čarou č. 3.

8. V § 8 se vypouští poslední věta a zároveň se vypouští poznámka pod čarou č. 4.

9. § 14 odst. 1 zní:

"(1) Záruční doba činí šest měsíců.".

10. § 17 zní:

"§ 17

Údržby (prohlídky) a opravy zemědělské techniky, včetně odstraňování běžných poruch, zajišťují dodavatelským způsobem opravárenské organizace.".

11. V § 22 se vypouštějí odstavce 2 a 3. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

12. § 26 se vypouští.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1990.


Ministr: Ing. Algayer v. r.

Souvislosti

Mění
84/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky
Odkazuje na
80/1989 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
84/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1990 Aktuální znění (exportováno 02.12.2020 09:52)
0. 14.12.1989 Vyhlášené znění