Oznámení č. o4/c26/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-c26-o4
Částka 26/1988
Platnost od 29.07.1988
Účinnost od 01.07.1988
Zrušeno k 01.05.1992 (143/1992 Sb.)
Minulé znění 16.01.1992 - 30.04.1992

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, výnos ze dne 26. května 1988 čj. 515-38434-5147 o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích.

Výnosem se upravuje odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech a organizacích uvedených v § 1 tohoto výnosu. Výnosem se zrušuje výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 9. března 1983 čj. 315-5981-3147 o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích (reg. v částce 16/1983 Sb.), směrnice ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky ze dne 2. listopadu 1983 čj. 123/83 o odměňování pracovníků dělnických povolání ve vlastních aparátech orgánů Národní fronty a organizací v ekonomické působnosti Národní fronty a v některých podnicích a hospodářských zařízeních organizací v ekonomické působnosti Národní fronty a Svazu pro spolupráci s armádou (reg. v částce 1/1984 Sb.) a výnos FMPSV ze dne 8. února 1985 čj. 514-10779-3123 o odměňování dělníků v organizacích výpočetní techniky (reg. v částce 8/1985 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.

Výnos byl rozeslán federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům ČSR a SSR a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 515-38434-5147 o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích (reg. částka 26/1988 Sb.).

Souvislosti

Provádí předpis
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
Je měněn
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
Je zrušen předpisem
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích
Ruší
o11/c8/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c1/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o2/c16/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 16.01.1992 - 30.04.1992 1/1992 Sb.
1. 01.07.1988 - 15.01.1992
0. 01.07.1988 Vyhlášené znění