Oznámení č. o10/c26/1988 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-c26-o10
Částka 26/1988
Platnost od 29.07.1988
Vyhlášené znění 29.07.1988

Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 145 ods. 2 písm. d) a § 147 ods. 1 zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch po dohode s Úradom pre vynálezy a objavy výnos z 30. júna 1988 č. SD-2553/1988-3, ktorým sa zrušuje úprava o riadení a organizácii vynálezcovstva a zlepšovateľstva v organizáciách odvetvia dopravy v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1988. Bude uverejnený v Dopravnom spravodajcovi; možno doň nazrieť na odboroch dopravy okresných a krajských národných výborov.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 29.07.1988 Vyhlášené znění