Vyhláška č. 96/1988 Sb.Vyhláška Českého geologického úřadu o správě výhradních ložisek a o evidenci a odpisech jejich zásob

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-96
Částka 19/1988
Platnost od 15.06.1988
Účinnost od 01.07.1988
Zrušeno k 20.12.1991 (541/1991 Sb.)
Minulé znění 01.07.1988 - 19.12.1991

96

VYHLÁŠKA

Českého geologického úřadu

ze dne 27. května 1988

o správě výhradních ložisek a o evidenci a odpisech jejich zásob

Český geologický úřad stanoví podle § 22 odst. 4 a v dohodě s federálním ministerstvem financí podle § 10 odst. 3 a v dohodě s Českým báňským úřadem a Českou komisí pro plánování a vědeckotechnický rozvoj podle § 21 odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon):


ČÁST PRVNÍ

Správa výhradních ložisek

§ 1

Určení správce výhradního ložiska

Správce ložiska vyhrazeného nerostu určuje ústřední orgán státní správy současně s vydáním osvědčení o výhradním ložisku; 1) správce ložiska nevyhrazeného nerostu určuje současně s vydáním rozhodnutí o vhodnosti ložiska pro potřeby a rozvoj národního hospodářství 2) (dále jen "rozhodnutí o výhradním ložisku").

§ 2

Povinnosti správce výhradního ložiska

Správce výhradního ložiska 3) je povinen

a) navrhnout obvodnímu báňskému úřadu stanovení, změnu, popřípadě zrušení chráněného ložiskového území,

b) vyjadřovat se k žádostem o povolení staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, nesouvisících s dobýváním výhradního ložiska,

c) vést, doplňovat a uchovávat důlně měřickou 4) a geologickou dokumentaci 5) při vyhledávání, průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání výhradního ložiska a ostatní hornické činnosti,

d) průběžně vyhodnocovat, dokumentovat, evidovat a vykazovat stav zásob výhradního ložiska a jeho změny (§ 8),

e) řešit včas střety zájmů při stanovení dobývacího prostoru a při plánování otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska s orgány, kterým patří jejich ochrana podle zvláštních předpisů, 6) a to zejména s cílem omezit nepříznivé vlivy na životní prostředí,

f) navrhnout po převzetí výhradního ložiska k dobývání stanovení, změnu, popřípadě zrušení dobývacího prostoru ústřednímu orgánu státní správy, do jehož působnosti patří správce výhradního ložiska,

g) racionálně využívat zásoby výhradního ložiska při dobývání, úpravě a zušlechťování nerostů, evidovat a vyhodnocovat výrubnost a znečištění, jakož i výsledky dosahované při úpravě a zušlechťování nerostů, prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,

h) pečovat o ochranu výhradního ložiska, zvláště využívat všech právních prostředků proti neoprávněným zásahům a včas uplatňovat právo na náhradu způsobené škody,

i) zabezpečovat v nezbytném předstihu v hranicích dobývacího prostoru a v odůvodněných případech i mimo dobývací prostor další průzkum výhradního ložiska k upřesnění znalostí o množství a kvalitě jeho zásob a o geologických a báňskotechnických podmínkách dobývání,

j) plnit další povinnosti stanovené horním zákonem a jinými obecně závaznými právními předpisy.

§ 3

Převod správy výhradního ložiska

(1) Správa výhradního ložiska se převádí hospodářskou smlouvou na státní organizace k tomu určené. 7)

(2) Hospodářská smlouva o převodu správy výhradního ložiska obsahuje:

a) název ložiska, druh nerostu a množství zásob podle kategorií, bilančnosti a vázanosti, kondice, podle nichž jsou zásoby vyhodnoceny, a údaj o zabezpečení ochrany ložiska,

b) určení dne převodu,

c) soupis odevzdávané důlně měřické, geologické, popřípadě další dokumentace,

d) označení dalších materiálových hodnot, které se převádějí současně s ložiskem, s uvedením výše úplaty, pokud se nepřevádějí bezúplatně,

e) závazek uhradit náklady za provedený geologický průzkum, pokud již nebyly vypořádány podle zvláštních předpisů. 8)

(3) Převod správy výhradního ložiska oznámí přejímající organizace do jednoho měsíce obvodnímu báňskému úřadu, v jehož obvodě leží výhradní ložisko nebo jeho větší část

Správa výhradního ložiska neodevzdaného k dobývání

(1) Jestliže výhradní ložisko po ukončení průzkumu nebylo odevzdáno k dobývání, zabezpečí jeho správu zpravidla svým opatřením 9) Český geologický úřad, a pokud jde o ložisko radioaktivních nerostů, federální ministerstvo paliv a energetiky. 10)

(2) Správce výhradního ložiska, které nebylo po ukončení průzkumu odevzdáno k dobývání, je povinen

a) navrhnout obvodnímu báňskému úřadu stanovení chráněného ložiskového území, jestliže nebylo dosud stanoveno, popřípadě navrhnout jeho změnu nebo zrušení,

b) evidovat a vykazovat stav zásob výhradního ložiska,

c) pečovat o ochranu výhradního ložiska, zvláště používat všech právních prostředků proti neoprávněným zásahům a včas uplatňovat právo na náhradu způsobené škody,

d) uchovávat důlně měřickou, geologickou, popřípadě další dokumentaci,

e) převést správu výhradního ložiska státní organizaci určené k jeho dobývání nebo je odevzdat, je-li to v celospolečenském zájmu, do trvalého užívání jiné socialistické organizaci než státní.

§ 5

Odevzdání výhradního ložiska do trvalého užívání

(1) Odevzdání výhradního ložiska do trvalého užívání se uskutečňuje hospodářskou smlouvou.

(2) Hospodářská smlouva o trvalém užívání výhradního ložiska obsahuje:

a) název ložiska, druh nerostu, množství jeho zásob podle kategorií, bilančnosti a vázanosti, kondice, podle nichž jsou zásoby ložiska vyhodnoceny, a údaj o zabezpečení ochrany ložiska,

b) určení dne vzniku trvalého užívání,

c) soupis odevzdávané důlně měřické, geologické, popřípadě další dokumentace,

d) vymezení základních povinností a práv trvalého uživatele a podmínek vypořádání při zániku trvalého užívání,

e) údaje o případném omezení práva trvalého užívání,

f) označení dalšího nemovitého národního majetku, který se odevzdává s výhradním ložiskem,

g) závazek uhradit náklady za provedený geologický průzkum a za jiné materiálové hodnoty, které se přejímají.

(3) Převzetí výhradního ložiska do trvalého užívání oznámí trvalý uživatel do jednoho měsíce obvodnímu báňskému úřadu, v jehož obvodě leží výhradní ložisko nebo jeho větší část

Povinnosti trvalého uživatele výhradního ložiska

(1) Trvalý uživatel výhradního ložiska plní povinnosti uvedené v § 2 této vyhlášky.

(2) Trvalý uživatel výhradního ložiska může provádět investice v souvislosti s jeho využíváním jen s předchozím písemným souhlasem správce výhradního ložiska. Při udělení souhlasu musí být stanoveno, zda a do jaké míry má trvalý uživatel při zániku trvalého užívání nárok vůči správci výhradního ložiska na úhradu jím vynaložených investičních prostředků. Úhrada nesmí být vyšší než náklady na pořízení investice snížené o její opotřebení, popřípadě nahodilé znehodnocení. Jestliže náklady na investice pořízené trvalým uživatelem byly uhrazeny ze státního rozpočtu nebo byly trvalým uživatelem vynaloženy bez předchozího písemného souhlasu správce výhradního ložiska, úhrada nákladů trvalému uživateli nepřísluší.

ČÁST DRUHÁ

Evidence zásob výhradních ložisek

§ 7

Zásady evidence zásob výhradních ložisek

(1) Zásoby všech vyhodnocených druhů nerostů výhradního ložiska se musí evidovat a vykazovat. V případech určených Českým geologickým úřadem v dohodě s ústředními orgány státní správy, v jejichž působnosti se dobývají příslušné druhy nerostů, se zásoby výhradních ložisek evidují a vykazují podle technologických typů, 11) popřípadě též podle užitkových složek. 12)

(2) Zásoby výhradních ložisek se evidují a vykazují v členění podle klasifikace zásob výhradních ložisek upravené zvláštními předpisy. 13)

§ 8

Vedení evidence zásob správcem, popřípadě trvalým uživatelem výhradního ložiska

(1) Správce, popřípadě trvalý uživatel výhradního ložiska je povinen vést evidenci stavu a změn jeho zásob.

(2) Východiskem evidence je stav zásob výhradního ložiska podle posledního schváleného výpočtu zásob. Změny stavu zásob výhradního ložiska se evidují, vykazují a dokumentují podle příčin svého vzniku, a to

a) doplněním a zpřesněním dosavadních znalostí o vývoji ložiska a jeho zásob průzkumem a novými poznatky zjištěnými otvírkou, přípravou a dobýváním; prokazují se geologickou dokumentací,

b) vydobytím zásob; prokazují se geologickou dokumentací a evidencí těžby,

c) těžebními ztrátami zahrnujícími zásoby, které zůstaly nevydobyty v dobývané části ložiska a nejsou odepsány, a nerostné suroviny vyvezené s hlušinou na odval nebo výsypku; prokazují se geologickou dokumentací a evidencí těžby,

d) přehodnocením zásob podle nových kondic, nového schváleného výpočtu zásob nebo vázáním, popřípadě uvolněním zásob; prokazují se stanovením nových kondic s příslušným přehodnocením zásob nebo schválením nového výpočtu zásob, popřípadě rozhodnutím o vázání nebo uvolnění zásob,

e) odevzdáním nebo převzetím části ložiska; prokazují se dokladem o převodu správy výhradního ložiska nebo jeho části,

f) odpisem zásob (§ 14); prokazují se rozhodnutím o odpisu zásob výhradního ložiska.

(3) Správce, popřípadě trvalý uživatel výhradního ložiska je povinen zasílat do 1. března kalendářního roku Českému geologickému úřadu a ústřednímu orgánu, do jehož působnosti patří, hlášení o stavu zásob ložiska k 1. lednu kalendářního roku a o změnách zásob v uplynulém roce. Hlášení se podává na statistických výkazech vydávaných Českým geologickým úřadem, obsahujících i seznam evidovaných druhů nerostů, jejich technologických typů a užitkových složek.

(4) Výkazy o stavu a změnách zásob výhradních ložisek prověřuje Český geologický úřad z hlediska jejich úplnosti, spolehlivosti a návaznosti na předcházející výkazy v součinnosti s ústředním orgánem, do jehož působnosti patří správce, popřípadě trvalý uživatel výhradního ložiska, Českou komisí pro plánování a vědeckotechnický rozvoj, popřípadě se Státní plánovací komisí a s Českým báňským úřadem. Podle výsledků prověření výkazů ukládají uvedené ústřední orgány ve své působnosti opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

§ 9

Souhrnná evidence zásob výhradních ložisek

(1) Souhrnnou evidenci zásob výhradních ložisek vede Český geologický úřad. Tato evidence poskytuje úplné a každoročně aktualizované údaje o ověřené nerostné základně České socialistické republiky z hlediska její nerostné skladby, územního rozmístění, množství a jakosti zásob výhradních ložisek a stavu jejich využívání. Souhrnná evidence zásob výhradních ložisek je podkladem zejména

a) pro plánování ložiskového průzkumu, usměrňování výzkumu báňské technologie, technologie úpravy a zpracování nerostů a pro plánování využití zásob výhradních ložisek,

b) pro tvorbu koncepcí a prognóz zabezpečování potřeb národního hospodářství nerostnými surovinami.

(2) Souhrnná evidence zásob výhradních ložisek zahrnuje

a) rejstřík zásob výhradních ložisek a pasporty jejich zásob,

b) výkazy správců, popřípadě trvalých uživatelů o stavu a změnách zásob výhradních ložisek (§ 8 odst. 3),

c) sbírku listin, zejména osvědčení a rozhodnutí o výhradním ložisku, stanovení zvláštních kondic, schválení výpočtů zásob, popřípadě závěry státní expertizy, 14) doklady o změně správy výhradních ložisek apod.

§ 10

Zpřístupňování souhrnné evidence zásob výhradních ložisek

(1) Český geologický úřad umožňuje nahlížet do souhrnné evidence zásob výhradních ložisek, popřípadě poskytuje z ní potřebné informace nebo výpisy orgánům, organizacím a osobám, které prokáží, že je potřebují k plnění svých povinností nebo k ochraně svých práv. Prokázání se nevyžaduje od orgánů, které do evidence nahlížejí, popřípadě požadují informace nebo výpisy podle zvláštních předpisů. 15)

(2) Český geologický úřad může pověřit uchováváním a zpřístupňováním souhrnné evidence zásob výhradních ložisek organizaci, která patří do jeho působnosti.

§ 11

Vedení bilance zásob výhradních ložisek

(1) Český geologický úřad vede podle souhrnné evidence zásob výhradních ložisek bilanci zásob výhradních ložisek 16) České socialistické republiky, která obsahuje zejména

a) přehled zásob jednotlivých výhradních ložisek uspořádaný podle druhů nerostů, popřípadě jejich technologických typů a užitkových složek a podle územního členění (kraj, popřípadě pánev) s názvem správce, popřípadě trvalého uživatele výhradního ložiska a údajem o stanovení dobývacího prostoru a o využívání ložiska,

b) změny stavu zásob výhradních ložisek za uplynulý rok s údaji jejich příčin,

c) zásoby výhradních ložisek podle druhů nerostů, popřípadě podle jejich technologických typů a užitkových složek členěné podle jejich využívání, a to

1. stavy zásob k 1. lednu uplynulého roku,

2. změny zásob za uplynulý rok,

3. stavy zásob k 1. lednu kalendářního roku.

(2) V bilanci zásob výhradních ložisek se uvádějí souhrnně bilanční zásoby kategorií ABC1, zvlášť bilanční zásoby kategorie C2 a souhrnně nebilanční zásoby všech kategorií.

ČÁST TŘETÍ

Odpisy zásob výhradních ložisek

§ 12

Důvody odpisu zásob výhradního ložiska

(1) Bilanční zásoby výhradního ložiska je možno vyjmout z evidence zásob nebo je převést do zásob nebilančních na základě rozhodnutí o jejich odpisu,

a) jestliže jejich vydobytí není možné z důvodů zvlášť složitých báňskotechnických, bezpečnostních nebo geologických poměrů souvisejících s přírodními podmínkami nebo vzniklých nepředvídanými událostmi,

b) jestliže jejich vydobytí není hospodářsky účelné, například pro jejich nízkou kvalitu, mocnost, odlehlost, izolovanost a neúměrně vysoké náklady na jejich vydobytí,

c) jestliže by jejich vydobytí ohrozilo důležité celospolečenské zájmy, jejichž význam převyšuje zájem na vydobytí těchto zásob; podkladem rozhodnutí o odpisu jsou závěry o řešení střetů zájmů, 17)

d) jestliže ztratily význam pro národní hospodářství, zejména pro změnu výrobních, odbytových a jiných poměrů.

(2) Nebilanční zásoby výhradního ložiska je možno odepsat, není-li předpoklad jejich využití ani v budoucnosti.

(3) Za důvod odpisu zásob výhradního ložiska se nepovažují změny ve stavu zásob z důvodů uvedených v § 8 odst. 2 písm. a) aže) této vyhlášky.

§ 13

Návrh na odpis zásob výhradního ložiska

(1) Jakmile zjistí správce, popřípadě trvalý uživatel výhradního ložiska při zpracování dokumentace stavby dolu nebo lomu, plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska, plánu zajištění důlních děl a lomů nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů, 18) jakož i při jejich realizaci, že není možné nebo účelné vytěžit zásoby z důvodů uvedených v § 12 této vyhlášky, podá návrh na jejich odpis.

(2) Návrh na odpis zásob výhradního ložiska obsahuje:

a) název a sídlo správce, popřípadě trvalého uživatele výhradního ložiska,

b) množství bilančních a nebilančních zásob navržených k odpisu podle bloků zásob a kategorií, jejich kvalitativní charakteristiku a návrh, zda mají být vyjmuty z evidence zásob nebo zda bilanční zásoby mají být převedeny do zásob nebilančních,

c) důvody, pro které se zásoby navrhují k odpisu, s ekonomickým zdůvodněním,

d) mapy a řezy s přehledně vyznačenými částmi ložiska, v nichž se navrhuje odpis zásob, a to ve čtyřech vyhotoveních,

e) další grafické a písemné doklady o ložisku a zásobách navržených k odpisu potřebné k podrobnějšímu zdůvodnění návrhu,

f) stanovisko obvodního báňského úřadu, pokud se návrh na odpis podává z důvodů báňskotechnických a bezpečnostních.

(3) Návrh na odpis zásob výhradního ložiska podává správce, popřípadě trvalý uživatel výhradního ložiska (dále jen "navrhovatel") Českému geologickému úřadu.

(4) Návrh na odpis malého množství zásob výhradního ložiska podává navrhovatel ústřednímu orgánu, do jehož působnosti patří, nebo orgánu jím pověřenému. Malým množstvím zásob podle této vyhlášky se rozumí

a) množství zásob vyhrazeného nerostu nepřesahující v kalendářním roce celkově 5 % plánované roční těžby na ložisku, nejvíce však v jednotlivém případě 100 tis. tun,

b) množství zásob nevyhrazeného nerostu nepřesahující 20 % zásob na ložisku, nejvýše však 1 mil. m3.

(6) Návrh na odpis podepisuje statutární orgán, popřípadě zástupce navrhovatele. 19)

§ 14

Rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska

(1) O návrhu na odpis zásob výhradního ložiska rozhoduje Český geologický úřad v dohodě s ústředním orgánem, do jehož působnosti patří navrhovatel, Českým báňským úřadem a příslušným ústředním plánovacím orgánem. Návrh na odpis zásob se projednává v komisi zřízené Českým geologickým úřadem, v níž jsou zastoupeny uvedené orgány.

(2) O návrhu na odpis malého množství zásob výhradního ložiska rozhoduje ústřední orgán, do jehož působnosti patří navrhovatel, nebo jím pověřený orgán.

(3) Rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska obsahuje:

a) množství odepisovaných zásob, jejich místní určení a stručné zdůvodnění odpisu,

b) stanovení, zda se odepisované zásoby vyjímají z evidence zásob nebo zda se převádějí z bilančních zásob do zásob nebilančních,

c) případná opatření k ochraně zásob převáděných z bilančních zásob do zásob nebilančních, s ohledem na možnost jejich pozdějšího využití.

(4) O návrhu na odpis zásob výhradního ložiska rozhodnou orgány uvedené v odstavcích 1 a 2 do jednoho měsíce ode dne jeho předložení.

(5) Rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska s jedním vyhotovením dokladů uvedených v § 13 odst. 2 písm. d) této vyhlášky se zasílá navrhovateli, jeho ústřednímu orgánu a příslušnému báňskému úřadu; rozhodnutí o odpisu malého množství zásob se zasílá též Českému geologickému úřadu.

(6) Rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska je součástí jeho geologické dokumentace a evidence zásob (§ 8). Schválený odpis zásob vyznačí navrhovatel v důlně měřické a geologické dokumentaci.

§ 15

Přístup k zásobám navrženým k odpisu zásob výhradního ložiska

Dokud navrhovatel neobdržel písemné rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska, nesmí likvidovat technická zařízení potřebná k vydobytí zásob navržených k odpisu a zrušit k nim přístup s výjimkou případů, kdy to vyžaduje bezpečnost a ochrana zdraví při práci.


ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 16

Působnost na úseku evidence a odpisů zásob ložisek radioaktivních nerostů podle zvláštních předpisů 20) zůstává nedotčena.

§ 17

Zrušují se pro území České socialistické republiky

1. vyhláška Ústředního geologického úřadu a Ústředního báňského úřadu č. 90/1961 Sb., o odpisech bilančních zásob ložisek nerostných surovin;

2. § 47 a 48 vyhlášky Ústředního báňského úřadu a Ústředního geologického úřadu čj. 1000/1962 o vedení a doplňování geologické dokumentace (reg. v částce 42/1962 Sb.);

3. směrnice Ústředního geologického úřadu č. 180/1958 Ú. l. o evidenci stavu a pohybu zásob ložisek nerostných surovin;

4. směrnice Ústředního geologického úřadu č. 5/1959 Ú. l. o pasportizaci ložisek nerostných surovin.

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.


Předseda: Dr. Pravda v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 a 6 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

2) § 7 horního zákona.

3) § 10 horního zákona.

4) Důlně měřický předpis Českého báňského úřadu čj. 700/1972 pro povrchové dobývání rud a nerud (reg. v částce č. 26/1972 Sb.). Důlně měřický předpis Českého báňského úřadu čj. 4700/1967 - Seznam smluvených značek důlních map (reg. v částce č. 43/1968 Sb.).
Důlně měřický předpis Českého báňského úřadu čj. 3700/1974 pro geologický průzkum a pro těžbu ložisek ropy a zemního plynu (reg. v částce č. 6/1976 Sb.).
Výnos Českého báňského úřadu čj. 4800/1986 o důlně měřické dokumentaci na hlubinných dolech (reg. v částce č. 27/1986 Sb.).
Výnos Českého báňského úřadu čj. 900/1987 o důlně měřické dokumentaci při povrchovém dobývání uhlí (reg. v částce č. 11/1987 Sb.).

5) Vyhláška Ústředního báňského úřadu a Ústředního geologického úřadu čj. 1000/1962 o vedení a doplňování geologické dokumentace (reg. v částce č. 42/1962 Sb.).

6) Například zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, a vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností, zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znění č. 124/1976 Sb.), zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 61/1977 Sb., o lesích, zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

7) § 9 horního zákona.

8) § 12 vyhlášky ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu č. 9/1967 Sb., o projektování a financování geologických prací.

9) § 68 hospodářského zákoníku.

10) § 55 až 58 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění pozdějších předpisů.

11) Např. u kaolinu: kaolin na výrobu porcelánu, kaolin pro keramický průmysl, kaolin titaničitý, kaolin pro papírenský průmysl a kaolin živcový.

12) Např. zásoby neželezných kovů obsažených v evidovaných zásobách rudy.

13) Část druhá nařízení vlády ČSSR č. 80/1988 Sb., o stanovení
kondic, klasifikaci zásob výhradních ložisek a o posuzování, schvalování a státní expertize jejich výpočtů.

14) § 14 odst. 4 a 5 horního zákona.

15) Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 46/1983 Sb.).
Zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti.

16) § 18 písm. g) zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu.

17) § 33 horního zákona.

18) § 10 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

19) § 20 až 22 hospodářského zákoníku.

20) § 57 zákona č. 133/1970 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
44/1988 Sb. Horní zákon
Mění
o1/c42/1962 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je zrušen předpisem
541/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
Ruší
90/1961 Sb. Vyhláška Ústředního geologického úřadu a Ústředního báňského úřadu o odpisech bilančních zásob ložisek nerostných surovin
Je odkazován z
439/1992 Sb. Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) - (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.)
26/1989 Sb. Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
Odkazuje na
80/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o stanovení kondic, klasifikaci zásob výhradních ložisek a o posuzování, schvalování a státní expertize jejich výpočtů
62/1988 Sb. Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
44/1988 Sb. Horní zákon
20/1987 Sb. Zákon o státní památkové péči
46/1983 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži (úplné znění zákona o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
61/1977 Sb. Zákon o lesích
124/1976 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
40/1974 Sb. Zákon o Sboru národní bezpečnosti
138/1973 Sb. Vodní zákon
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
28/1967 Sb. Vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností
9/1967 Sb. Vyhláška ministerstva financí, Státní plánovací komise a Ústředního geologického úřadu o projektování a financování geologických prací
53/1966 Sb. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
60/1965 Sb. Zákon o prokuratuře
110/1964 Sb. Zákon o telekomunikacích
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník
51/1964 Sb. Zákon o dráhách
121/1962 Sb. Zákon o hospodářské arbitráži
141/1961 Sb. Trestní řád
90/1961 Sb. Vyhláška Ústředního geologického úřadu a Ústředního báňského úřadu o odpisech bilančních zásob ložisek nerostných surovin
40/1956 Sb. Zákon o státní ochraně přírody

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1988 - 19.12.1991
0. 15.06.1988 Vyhlášené znění