Vyhláška č. 64/1988 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb. a vyhlášky č. 137/1978 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-64
Částka 10/1988
Platnost od 21.04.1988
Účinnost od 01.07.1988
Aktuální znění 01.07.1988

64

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra České socialistické republiky

ze dne 12. dubna 1988,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb. a vyhlášky č. 137/1978 Sb.

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky stanoví v dohodě s ostatními zúčastněnými orgány podle § 6 vládního nařízení č. 68/1960 Sb., o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami:


Čl. I

Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 118/1971 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami, ve znění vyhlášky č. 109/1974 Sb. a vyhlášky č. 137/1978 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 2 písm. h) zní:

"h) vyřazené díly a součásti strojů, přístrojů a zařízení obsahující drahé kovy (amortizační odpad);".

2. V § 1 odst. 2 písm. ch) se vypouštějí slova "od organizací".

3. V § 4 odst. 1 písm. a) zní:

"a) vykupovat od organizací i obyvatelstva sběrné suroviny uvedené v § 1 odst. 2; ve vybraných místech výkupní sítě mohou vykupovat od obyvatelstva surové kůže z prasat domácích *);".

4. V § 5 odst. 3 zní:

"(3) Vedoucí místních výkupních zařízení, výkupčí a organizace pověřené podle odstavce 2 jsou povinni

a) vystavovat občanům a organizacím potvrzení o množství, druhu a jakosti odevzdané divočiny koželužské a kožešnické a o zaplacené ceně; u ostatních věcí odevzdávaných k výkupu jsou povinni potvrzení vystavit na žádost občana nebo organizace nebo uloží-li tuto povinnost vnitřní předpis vykupující organizace;

b) vyžadovat prokázání totožnosti od občanů, kteří odevzdávají k výkupu věci, jež obvykle nejsou ve vlastnictví občanů, nebo věci ve značně velkém množství; neprokáže-li občan svou totožnost, nabízené věci se nevykoupí.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1988.


Ministr: Ing. Jung v. r.

Poznámky pod čarou

*) ČSN 79 1265.

Souvislosti

Mění
118/1971 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o hospodaření sběrnými surovinami
Odkazuje na
118/1971 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky o hospodaření sběrnými surovinami
68/1960 Sb. Vládní nařízení o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1988 Aktuální znění (exportováno 11.08.2020 17:55)
0. 21.04.1988 Vyhlášené znění