Vyhláška č. 38/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-38
Částka 7/1988
Platnost od 15.04.1988
Účinnost od 01.05.1988
Zrušeno k 19.07.2000 (203/2000 Sb.)
Minulé znění 01.05.1988 - 18.07.2000

38

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva spojů

ze dne 6. dubna 1988,

kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb.

Federální ministerstvo spojů podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích stanoví:


Čl. I

1. § 8 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb., se doplňuje písmeny e) a f), která zní:

"e) osamělým důchodcům, kteří pobírají důchod starobní, invalidní, za výsluhu let, osobní, sociální nebo vdovský a jsou držiteli osvědčení ministerstva národní obrany podle zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, nebo držiteli potvrzení ministerstva národní obrany o účasti v I. nebo II. odboji (dále jen "účastníci odboje"), a vdovám po účastnících odboje, které byly za ně provdány již v době odboje manžela, pokud se znovu neprovdaly nebo nežijí ve společné domácnosti s druhem, jejichž důchod spolu s jiným čistým příjmem nepřesahuje 13 200 Kčs ročně,

f) manželům, z nichž alespoň jeden je důchodce - účastník odboje, jestliže úhrn jejich důchodů a jiných čistých příjmů nepřesahuje 21 600 Kčs ročně.".

2. Nezbytnou součástí žádosti o osvobození od sazeb za používání přijímačů podle této vyhlášky je doporučení vydané okresním (obvodním, městským) výborem Českého svazu protifašistických bojovníků nebo Slovenského svazu protifašistických bojovníků.


Čl . II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1988.


Ministr: Ing. Jíra v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
50/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě
Je zrušen předpisem
203/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů
Je odkazován z
203/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů
50/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě
Odkazuje na
50/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě
110/1964 Sb. Zákon o telekomunikacích
255/1946 Sb. Zákon o příslušnících čs. armády v zahraničí

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.05.1988 - 18.07.2000
0. 15.04.1988 Vyhlášené znění