Vyhláška č. 244/1988 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje, co se považuje za omamné prostředky a jedy ve smyslu §187 a 188 trestního zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-244
Částka 50/1988
Platnost od 30.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Aktuální znění 01.01.1989

244

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky

ze dne 30. prosince 1988,

kterou se určuje, co se považuje za omamné prostředky a jedy ve smyslu § 187 a 188 trestního zákona

Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 195 trestního zákona č. 140/1961 Sb.:


§ 1

(1) Za omamné prostředky a jedy ve smyslu § 187 a 188 trestního zákona se považují látky uvedené v seznamech omamných a psychotropních látek a zvlášť nebezpečných jedů v přílohách zvláštního předpisu.1)

(2) Omamným prostředkem podle odstavce 1 není látka, se kterou se pod odborným dohledem zachází k účelu léčení, mírnění, prevenci nebo diagnóze chorob.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Ministr: JUDr. Kašpar v. r.

Poznámky pod čarou

1) Přílohy 1, 3, 4 nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.

Souvislosti

Provádí předpis
140/1961 Sb. Trestní zákon (starý)
Je odkazován z
462/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení krizového zákonu
Odkazuje na
192/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1989 Aktuální znění (exportováno 03.07.2020 18:07)
0. 30.12.1988 Vyhlášené znění