Vyhláška č. 226/1988 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb, ve znění vyhlášky č. 91/1986 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-226
Částka 47/1988
Platnost od 29.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.04.1990 (58/1990 Sb.)
Minulé znění 01.01.1989 - 31.03.1990

226

VYHLÁŠKA

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu

ze dne 30. listopadu 1988,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb, ve znění vyhlášky č. 91/1986 Sb.

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj podle § 53 odst. 1 písm. e) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb. a Federální statistický úřad podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, v dohodě se Státní bankou československou, stanoví:


Čl. I

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb, ve znění vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu č. 91/1986 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V nadpisu, § 1 odst. 1, § 11 odst. 1 písm. a) a c), § 11 odst. 2 a 3, § 15 odst. 1, § 17 odst. 1 a v přílohách se slovo "registrace" nahrazuje slovem "evidence".

2. V § 9, § 15 odst. 1 a 2, § 17 odst. 1 a 2 se slova "registrační list" nahrazují slovy "evidenční list".

3. V § 9 se slova "registrující orgán" nahrazují slovy "evidující orgán".

4. V § 11 odst. 3 se slova "registrační číslo" nahrazují slovy "evidenční číslo".

5. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Vyhláška upravuje povolování zahájení staveb, 1) potvrzování termínu jejich dokončení a způsob jejich evidence.

(2) Vyhláška se vztahuje na stavby, jejichž investory jsou tuzemské socialistické organizace, a které mají být uskutečněny na území Československé socialistické republiky, a to

a) na stavby stanovené jako závazné úkoly státního plánu 2) (dále jen "závazné stavby") a stavby centralizované; 2) u staveb centralizovaných může ústřední orgán investora stanovit, že se na ně nevztahuje část druhá vyhlášky;

b) s výjimkou části druhé na stavby ostatní nad 10 mil. Kčs rozpočtových (propočtových) nákladů zahrnovaných do plánu investiční výstavby včetně staveb komplexní bytové výstavby (dále jen "stavby ostatní").

Vyhláška se nevztahuje na stavby zahrnuté do akce Z.".

6. § 2 a 3 včetně nadpisu znějí:

"§ 2

Souhlas k zahájení stavby

(1) Stavba může být zahájena jen, byl-li udělen souhlas k jejímu zahájení povolujícím orgánem.

(2) Povolujícím orgánem je ústřední orgán investora.

(3) U staveb členěných na etapy 3) se souhlas k zahájení stavby uděluje pro každou jednotlivou etapu.

§ 3

Postup při udělování souhlasu

(1) Investor žádá o udělení souhlasu k zahájení stavby dva měsíce před předpokládaným termínem jejího zahájení prostřednictvím nadřízeného orgánu; je-li investorem státní podnik, žádá o udělení souhlasu přímo příslušný ústřední orgán. Před podáním žádosti si investor vyžádá stanovisko Státní banky československé; kladné stanovisko vyjádří Státní banka československá potvrzením návrhu evidenčního listu.

(2) K žádosti o udělení souhlasu k zahájení stavby investor připojuje:

a) návrh evidenčního listu potvrzený Státní bankou československou, v jehož komentáři stručně shrne, jak jsou splněny podmínky podle § 4; vzor evidenčního listu je uveden v příloze; 4)

b) doklady o splnění podmínek podle § 4.

(3) Povolující orgán ověří splnění podmínek uvedených v § 4, správnost a úplnost návrhu evidenčního listu a jeho soulad s předloženými doklady. Jestliže byly splněny všechny podmínky podle § 4 a návrh evidenčního listu byl potvrzen Státní bankou československou, udělí povolující orgán souhlas k zahájení stavby potvrzením návrhu evidenčního listu.".

7. V § 4 se vypouští text u písmene i).

8. § 5 a 6 se vypouštějí.

9. § 7 zní:

"§ 7

Termín dokončení stavby je povinen a oprávněn potvrzovat pouze povolující orgán; u staveb, na které se nevztahuje část druhá vyhlášky, investor.".

10. V § 9 na začátku věty se za slova "povolující orgán" vkládá slovo v závorce "(investor)".

11. V § 11 odst. 1 písm. b) zní:

"b) zahajované; u staveb, na které se vztahuje část druhá vyhlášky, jen byl-li udělen souhlas k jejich zahájení povolujícím orgánem,".

12. § 12 se vypouští.

13. § 13 a 14 včetně nadpisu znějí:

"Postup při evidenci staveb

§ 13

(1) Evidujícím orgánem je Federální statistický úřad. Podkladem pro evidenci stavby je evidenční list stavby 4) potvrzený, jde-li o evidenci

a) připravovaných staveb orgánem, který schválil projektový úkol; u staveb, jejichž projektové úkoly schválila příslušná vláda, potvrzený ústředním orgánem investora;

b) zahajovaných staveb povolujícím orgánem; u staveb, na které se nevztahuje část druhá vyhlášky, investorem;

c) vyhodnocených staveb orgánem, který ukončil závěrečné hodnocení stavby;

(dále jen "předkladatel").

(2) Předkladatel před potvrzením návrhu evidenčního listu ověří správnost a úplnost údajů v něm obsažených; u závazných a centralizovaných staveb potvrdí pouze evidenční listy opatřené kladným stanoviskem Státní banky československé, které si vyžádá investor. Státní banka československá vyjádří kladné stanovisko potvrzením návrhu evidenčního listu. Potvrzený evidenční list předloží předkladatel ve třech vyhotoveních (včetně originálu) evidujícímu orgánu.

(3) Při evidenci připravovaných staveb závazných a centralizovaných s výrobní kapacitou předkládá investor financující pobočce Státní banky československé k posouzení s návrhem evidenčního listu též průvodní zprávu projektového úkolu.

(4) U staveb členěných na ucelené části 5) uváděné samostatně do provozu (užívání), musí být tyto části charakterizovány v návrhu evidenčního listu údaji o účelu a rozsahu projektovaných kapacit v nich obsažených.

§ 14

(1) Evidující orgán po obdržení evidenčního listu provede jeho kontrolu; jde-li o evidenci připravovaných staveb, přidělí stavbě evidenční číslo. Evidující orgán potvrdí evidenční list a do tří týdnů po jeho obdržení zašle dvě potvrzená vyhotovení předkladateli.

(2) Pokud evidující orgán zjistí v evidenčním listu chyby, vrátí ve lhůtě uvedené v odstavci 1 dvě vyhotovení jím potvrzeného evidenčního listu předkladateli s výpisem chyb 6) k opravě. Předkladatel zajistí opravu evidenčního listu; vyplněný výpis chyb neprodleně zašle evidujícímu orgánu.

(3) Předkladatel zašle jedno vyhotovení potvrzeného evidenčního listu investorovi; je-li předkladatelem investor, zašle jedno vyhotovení svému ústřednímu orgánu.".

14. V § 15 odst. 2 se za slovo "investora" vkládají slova "nebo jím pověřený orgán (organizace)".

15. § 16 včetně nadpisu zní:

"§ 16

Účinky evidence zahajovaných a vyhodnocených staveb

Státní banka československá

a) zahájí financování, jen pokud obdrží doklad o evidenci zahajované stavby;

b) uzavře financování, jen pokud obdrží doklad o evidenci vyhodnocené stavby.".

16. § 20 včetně nadpisu zní:

"§ 20

Přechodná ustanovení

(1) Povolovací řízení zahájené před 31. prosincem 1988 se ukončí podle dosud platného předpisu, pokud ústřední orgán investora nestanoví jinak.

(2) Registrace staveb (§ 11 odst. 2) se ukončí podle dosavadního předpisu, pokud registrační list stavby byl ke dni účinnosti této vyhlášky předložen registrujícímu orgánu.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá činnosti dnem 1. ledna 1989.


Předseda Federálního statistického úřadu: Ing. Mička v. r.

I. místopředseda vlády ČSSR a předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj: Ing. Hrivnák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb.

2) Jednotné metodické pokyny pro ministerstva a ostatní ústřední orgány ČSSR a republik k vypracování návrhu pětiletého plánu a pětiletého rozpočtového výhledu na léta 1986 - 1990 a návrhu prováděcího plánu a rozpočtu na rok 1986 (oznámeno v částce 10/1985 Sb.).

3) § 17 vyhlášky č. 5/1987 Sb.

4) Jednotný formulář evidenčního listu stavby Iv RS3-50 a změnový evidenční list stavby Iv RS3a-50 se vyplňují podle směrnice Federálního statistického úřadu 25 Iv RS.

5) § 2 odst. 9 a § 18 vyhlášky č. 5/1987 Sb.

6) Směrnice Federálního statistického úřadu 25 IvRS.

Souvislosti

Mění
145/1983 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb
Je zrušen předpisem
58/1990 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise, Státní arbitráže Československé socialistické republiky a Federálního statistického úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti investičního rozvoje
Je odkazován z
58/1990 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise, Státní arbitráže Československé socialistické republiky a Federálního statistického úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti investičního rozvoje
Odkazuje na
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
10/1985 Sb. Vyhláška federálního ministerstva spojů o změně vyhlášky č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb. a vyhlášky č. 117/1982 Sb.
145/1983 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb
21/1971 Sb. Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1989 - 31.03.1990
0. 29.12.1988 Vyhlášené znění