Vyhláška č. 217/1988 Sb.Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-217
Částka 46/1988
Platnost od 28.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.01.1993 (338/1992 Sb.)
Minulé znění 01.02.1991 - 31.12.1992

217

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky

ze dne 9. prosince 1988

o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného

Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky stanoví podle § 24 odst. 2 bod 2 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani:


§ 1

(1) Občan, který je vlastníkem, popřípadě spoluvlastníkem budovy (dále jen "vlastník") v obci nad 2 000 obyvatel, z níž se vyměřuje domovní daň podle nájemného a ceny užívání 1) a jejíž základ přesahuje za podmínek stanovených zvláštním předpisem 2) částku 3 000 Kčs ročně, je povinen odvádět úhradu za užívání bytu a služeb spojených s užíváním bytu 3) a úhradu za užívání nebytových prostorů 4) z těchto budov (dále jen "nájemné") na zvláštní účet nájemného vedený u peněžního ústavu5).

(2) Pro vznik povinnosti podle odstavce 1 je nerozhodné, zda je budova ve vlastnictví jednoho občana nebo ve spoluvlastnictví více občanů. Jde-li o budovu, která je ve spoluvlastnictví občanů a socialistických organizací, je pro vznik povinnosti podle odstavce 1 rozhodná výše základu domovní daně vyměřované z této budovy.

(3) Je-li budova ve spoluvlastnictví více občanů, oznámí spoluvlastníci peněžnímu ústavu při založení zvláštního účtu nájemného společného zmocněnce. Neučiní-li tak, je peněžní ústav oprávněn považovat kteréhokoliv spoluvlastníka za zmocněnce ostatních.

§ 2

Zvláštní účet nájemného založený podle § 1 vyhlášky má režim běžného účtu.6)

§ 3 – § 8zrušeno


§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. pro území České socialistické republiky vyhláška č. 371/1952 Ú. l., o odvádění nájemného z budov na zvláštní účty u státních spořitelen, ve znění vyhlášky č. 199/1953 Ú. l.,

2. výnos ministerstva financí České socialistické republiky čj. 153/16 297/76 o uvolňování zůstatků účtů oprav, registrovaný v částce 20/1976 Sb.,

3. pro území České socialistické republiky výnos ministerstva financí čj. 153/10 470/53 o placení nájemného měsíčně pozadu, opatření v oboru domovní daně a zvláštních účtů nájemného z budov u státních spořitelen, publikovaný v částce 128/1953 Ú. l., ve znění dodatku publikovaného v částce 135/1953 Ú.l.


§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Ministr: Ing. Nikodým v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 10 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani, ve znění zákona č. 129/1974 Sb., o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani.

2) § 22 zákona č. 143/1961 Sb.

3) Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a služeb spojených s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů.

4) Vyhláška ministerstva vnitra č. 98/1967 Sb., o úhradě za užívání nebytových prostorů.

5) Zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.

6) § 334 až 340 občanského zákoníku.

7) § 14 zákona č. 143/1961 Sb.

8) § 18 zákona č. 143/1961 Sb.

9) § 9 vyhlášky ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani.

10) Zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva.

Souvislosti

Provádí předpis
143/1961 Sb. Zákon o domovní dani
Je měněn
29/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 217/1988 Sb., o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného, a vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani
Je zrušen předpisem
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
Ruší
o2/c20/1976 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je odkazován z
231/2000 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
174/1995 Sb. Zákon o dani z nemovitostí (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 315/1993 Sb. a zákonem č. 242/1994 Sb.)
338/1992 Sb. Zákon o dani z nemovitých věcí
29/1991 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 217/1988 Sb., o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného, a vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani
Odkazuje na
158/1989 Sb. Zákon o bankách a spořitelnách
20/1976 Sb. Dohoda o spolupráci na úseku veterinárním mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky
14/1968 Sb. Vyhláška ministerstva financí o úlevách na domovní dani
98/1967 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o úhradě za užívání nebytových prostorů
72/1967 Sb. Zákon o Státní spořitelně
60/1964 Sb. Vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
145/1961 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
143/1961 Sb. Zákon o domovní dani

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.02.1991 - 31.12.1992 29/1991 Sb.
1. 01.01.1989 - 31.01.1991
0. 28.12.1988 Vyhlášené znění