Vyhláška č. 185/1988 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-185
Částka 40/1988
Platnost od 08.12.1988
Účinnost od 01.01.1989
Zrušeno k 01.01.2002 (428/2001 Sb.)
Minulé znění 01.01.1989 - 31.12.2001

185

VYHLÁŠKA

ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky

ze dne 4. listopadu 1988,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR stanoví podle § 24 odst. 6 a § 30 odst. 4 a v dohodě s ministerstvem výstavby a stavebnictví ČSR podle § 38 odst. 2 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon):


Čl. I

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 2 písm. b) a v § 2 odst. 2 písm. b) se vypouští odkaz 3).

2. Za § 2 se vkládají § 2a a § 2b, které zní:

"§ 2a

(1) Vodovodní přípojka je potrubí, kterým se přivádí voda z veřejného vodovodu do nemovitosti až těsně za vodoměr (hlavní vodoměr), popřípadě těsně před hlavní uzávěr vody pro nemovitost, není-li vodoměr osazený.

(2) Vodovodní přípojka z veřejného vodovodu je vodohospodářským dílem:

a) slouží-li k dodávání vody do výrobních objektů průmyslových nebo zemědělských,

b) zásobuje-li vodou skupinu objektů, pokud jejich zásobování vyžaduje výstavbu vlastního systému rozvodných řadů,

c) vede-li k objektům, pro něž je vybudováno zařízení k zesilování tlaku vody (hydroforová stanice apod.),

d) je-li delší než 100 m a slouží-li k dodávce vody v denním průměrném množství větším než 0,5 l/sec.

(3) Kanalizační přípojka je potrubí, kterým se odvádějí odpadní vody z místa vyústění vnitřní kanalizace 5a) až po zaústění do stokové sítě veřejné kanalizace.

(4) Přípojka k veřejné kanalizaci je vodohospodářským dílem:

a) slouží-li k vypouštění odpadních vod z výrobních objektů průmyslových nebo zemědělských,

b) odvádí-li odpadní vody ze skupiny objektů, pokud jejich odvádění vyžaduje výstavbu vlastní stokové sítě,

c) slouží-li k vypouštění odpadních vod, které k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění vyžadují předchozí čištění a mohou být vypouštěny do veřejné kanalizační sítě jen s povolením vodohospodářského orgánu,

d) je-li delší než 100 m a její světlost je větší než 20 cm.

§ 2b

(1) Vodovodní a kanalizační přípojka se dělí na veřejnou a domovní část

(2) Za připojenou nemovitost se považuje objekt, ve kterém se hospodaří s vodou a k němu patřící pozemky, které s ním tvoří souvislý celek anebo které s tímto pozemkem účelově souvisí (dále jen "souvislý celek"). 5b)

(3) Veřejná část vodovodní nebo kanalizační přípojky se určuje podle těchto zásad:

a) je-li vodovodní nebo kanalizační přípojka napojena na vodovodní řad nebo uliční stoku (dále jen "rozváděcí potrubí") na veřejném prostranství, 5c) je veřejnou částí přípojky ta část, která je uložena na tomto veřejném prostranství, až po místo, kde toto veřejné prostranství poprvé opouští,

b) je-li vodovodní nebo kanalizační přípojka napojena na rozváděcí potrubí na jiném pozemku než veřejném prostranství a celá je na něm i uložena, je veřejnou částí přípojky její část v délce maximálně 2 m od rozváděcího potrubí,

c) je-li vodovodní nebo kanalizační přípojka napojena na rozváděcí potrubí na jiném pozemku než veřejném prostranství a není na něm celá uložena, je veřejnou částí přípojky její část od rozváděcího potrubí po hranici připojené nemovitosti,

d) je-li vodovodní nebo kanalizační přípojka napojena na rozváděcí potrubí na hranici veřejného prostranství a jiného než veřejného prostranství , určuje se veřejná část přípojky podle písmene a) až c), v závislosti na tom, kam přípojka odbočuje, a na tom, na kterém pozemku je nebo není celá uložena.

Před vydáním stavebního povolení v případech neřešených v písmenech a) až d) se může správce za účasti budoucího uživatele dohodnout na dělení přípojky jinak.

(4) Dělení přípojky určené nebo dohodnuté podle předchozího odstavce se nemění ani při změně charakteru pozemků.".

3. V § 3 se slova "které spravují veřejné vodovody, veřejné kanalizace a jejich soustavy" nahrazují slovy "které vykonávají právo hospodaření s veřejnými vodovody, veřejnými kanalizacemi a jejich soustavami".

4. V § 4 odst. 2 se slova "Správce (vlastník, uživatel)" nahrazují slovy "Vlastník nebo organizace, která vykonává právo hospodaření s národním majetkem anebo uživatel, který má potřebné právo anebo povinnost nakládat s nemovitostí podle zvláštních předpisů (dále jen "vlastník")".

5. V § 9, § 12 odst. 2 a 4, § 14 odst. 1 a 3, § 16 odst. 2 a § 28 odst. 2 s e slova "správce (vlastník, uživatel)" nahrazují slovem "vlastník".

6. V § 10 se vypouští odstavec (5).

7. Za § 10 se vkládají § 10a, 10b a 10c, které zní:

"§ 10a

(1) Investorem nově budované vodovodní anebo kanalizační přípojky je vlastník, který se na veřejný vodovod anebo veřejnou kanalizaci připojuje, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. 11)

(2) Náklady vzniklé při opravě nebo rekonstrukci vodovodní anebo kanalizační přípojky se rozdělí podle skutečně vzniklých nákladů na veřejnou a domovní část přípojky mezi správce a vlastníka; pokud důvodem rekonstrukce je uskutečnění úprav vnitřního vodovodu anebo vnitřní kanalizace anebo pokud opravy a rekonstrukce jsou vyvolány nesprávným provozem vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace, hradí je celé vlastník.

(3) Vlastníci objektů určených k asanaci na základě rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby jsou povinni zajistit odstranění vodovodní a kanalizační přípojky na svůj náklad, přičemž způsob jejího odstranění musí být dopředu dohodnut se správcem.

§ 10b

Správce je účastníkem řízení v řízení o vydání stavebního povolení vodovodní a kanalizační přípojky; přitom sleduje, zda byly splněny podmínky, které uplatňoval ve svém vyjádření k předložené projektové dokumentaci. Je-li přípojka kolaudována, je správce povinen převzít její veřejnou část.

§ 10c

(1) Právo hospodaření k veřejné části vodovodní anebo kanalizační přípojky vybudované státní socialistickou organizací se převádí správci bezplatně.

(2) Při převodech veřejných částí vodovodních anebo kanalizačních přípojek vybudovaných jinými organizacemi než státními nebo občany se postupuje podle hospodářského zákoníku a občanského zákoníku . 11a) Součástí hospodářské smlouvy nebo písemné dohody o převodu je údaj o hodnotě převáděného majetku.".

8. V § 16 odst. 2 a § 28 odst. 2 se vypouští odkaz 13).

9. Za § 40 se vkládá § 40a, který zní:

"§ 40a

(1) Organizace i občané jsou povinni uspořádat vztahy vyplývající z vlastnictví nebo práva hospodaření k vodovodním a kanalizačním přípojkám v souladu s touto vyhláškou do 31. prosince 1990.

(2) Organizace i občané jsou povinni při předání veřejné části přípojky odevzdat správci jedno vyhotovení dokumentace skutečného provedení přípojky s vyznačením její veřejné a domovní části na snímku pozemkové mapy.

(3) Pokud nebyla odevzdána dokumentace podle předchozího odstavce nebo pokud není přípojka ve stavu schopném provozu, nebo neodpovídá technickým normám, je správce oprávněn převzetí přípojky odmítnout.

(4) Do doby předání veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek jsou povinni dosavadní vlastníci zajišťovat jejich řádnou údržbu a provoz.".

Čl. II

Zrušují se:

1. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 29/1975 Sb., o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla.

2. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 49/1975 Sb., o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodním zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.


Ministr: Ing. Boček v. r.

Poznámky pod čarou

5a) ČSN 73 6760 vnitřní kanalizace.

5b) Např. parkovací a umývací plochy, pískoviště, parky, hřiště, dvory, zahrádky.

5c) § 4 vyhlášky Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů.

11) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR, ministerstva financí SSR a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví.
Výnos federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 38 ze dne 12. 12. 1987 o financování bytové výstavby a výstavby technického a občanského vybavení,
reg. v částce 26/1987 Sb.

11a) § 349 a 350 hospodářského zákoníku.
§ 407 občanského zákoníku.
§ 3 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem.

Souvislosti

Mění
144/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
Je zrušen předpisem
428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích
Ruší
49/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodním zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací
29/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla
Je odkazován z
428/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích
Odkazuje na
119/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem
136/1985 Sb. Vyhláška o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví
144/1978 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích
49/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodním zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací
29/1975 Sb. Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o vodovodních a kanalizačních přípojkách, které se považují za vodohospodářská díla
138/1973 Sb. Vodní zákon
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
97/1961 Sb. Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o názvech obcí, označování ulic a číslování domů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1989 - 31.12.2001
0. 08.12.1988 Vyhlášené znění