Vyhláška č. 18/1988 Sb.Vyhláška Státní plánovací komise o krácení fondů paliv a energie

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-18
Částka 2/1988
Platnost od 26.02.1988
Účinnost od 01.04.1988
Zrušeno k 01.01.1991
Minulé znění 01.04.1988 - 31.12.1990

18

VYHLÁŠKA

Státní plánovací komise

ze dne 9. února 1988

o krácení fondů paliv a energie

Státní plánovací komise podle § 17 odst. 4 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování, stanoví:


§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje postup krácení dodávkových fondů paliv a energie stanovených rozpisem plánu při nehospodárném využívání paliv a energie zjištěném orgány státní energetické inspekce při provádění kontrol podle zvláštních předpisů. 1)

(2) Za nehospodárné využívání paliv a energie se považují případy, ve kterých orgány státní energetické inspekce zjistí nedostatky v energetickém hospodářství, které ovlivňují výši spotřeby paliv a energie, a uloží organizaci pokutu podle zákona o státní energetické inspekci. 2)

(3) Palivy a energií se pro účely této vyhlášky rozumí:

a) uhlí černé energetické,

b) uhlí černé koksovatelné,

c) uhlí hnědé, lignit a brikety hnědouhelné,

d) koks,

e) plyn zemní karbonský a naftový,

f) svítiplyn,

g) oleje topné lehké,

h) olej topný M a S,

i) olej topný nízkosirný TD a M,

j) energie elektrická,

k) ostatní paliva a energie vyráběné (přepracovávané) z paliv uvedených v odstavci 3 písm. a) až j).

§ 2

(1) Orgán státní energetické inspekce oznámí zjištěný rozsah nehospodárného využívání paliv a energie držiteli fondu a bilančnímu gestorovi příslušného paliva nebo energie. 3)

(2) Vyhodnocení rozsahu nehospodárnosti u paliv a energie uvedených v § 1 odst. 3 písm. a) až j) se provede v měrových jednotkách těchto paliv a energie. U ostatních paliv uvedených v § 1 odst. 3 písm. k) se rozsah nehospodárnosti vyhodnotí propočtem nezbytných potřeb paliv a energie uvedených v § 1 odst. 3 písm. a) až j) na jejich výrobu (přepracování) v dané organizaci.

§ 3

(1) Na základě oznámení podle § 2 odst. 1 zajistí držitel fondu 4) do 30 dnů po doručení oznámení podle § 2 odst. 1 provedení úpravy rozpisu plánu v rozsahu zjištěné nehospodárnosti až do dodávkových fondů organizace, u níž došlo k nehospodárnému využívání paliv nebo energie a o provedených úpravách informuje dodavatele příslušného paliva nebo energie.

(2) Příslušné úpravy se provedou

a) v rozpisu prováděcího plánu na rok, v němž došlo k uložení pokuty za nehospodárné využívání paliv a energie,

b) v následujících letech v rozpisu 8. pětiletého plánu.

(3) S množstvím paliva nebo energie, o které je snížen dodávkový fond, disponuje držitel fondu jako s rezervou. 5) Rezervu nelze použít ve prospěch organizace, u níž bylo nehospodárné využívání paliv a energie zjištěno.

(4) Na základě úpravy rozpisu plánu podle odstavce 1 jsou organizace povinny přistoupit na změnu svých závazků. 6) Je-li odběratelská organizace současně dodavatelem paliv a energie pro jiné organizace nebo obyvatelstvo, nesmí na ně přesouvat krácení svých dodávkových fondů.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1988 a platí do 31. prosince 1990.


Místopředseda vlády ČSSR a předseda Státní plánovací komise: Ing. Potáč v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 a 3 zákona č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci.

2) § 10 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona č. 88/1987 Sb.

3) Ve smyslu § 8 odst. 5 zákona č. 88/1987 Sb.

4) Ve smyslu vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže ČSSR č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.

5) § 25 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.

6) § 125 hospodářského zákoníku.

2) § 10 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona č. 88/1987 Sb.

Souvislosti

Provádí předpis
145/1970 Sb. Zákon o národohospodářském plánování
Odkazuje na
88/1987 Sb. Zákon o státní energetické inspekci
48/1980 Sb. Vyhláška Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu
145/1970 Sb. Zákon o národohospodářském plánování
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1988 - 31.12.1990
0. 26.02.1988 Vyhlášené znění