Vyhláška č. 149/1988 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-149
Částka 31/1988
Platnost od 22.09.1988
Účinnost od 01.10.1988
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Minulé znění 01.01.1996 - 31.12.2011

149

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 16. září 1988,

kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 177 odst. 1 až 3 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (dále jen "zákon"), v dohodě s federálními ministerstvy národní obrany, vnitra, zemědělství a výživy, s ministerstvy zdravotnictví a sociálních věcí a spravedlnosti republik a Ústřední radou odborů a po projednání se Svazem družstevních rolníků:


ČÁST PRVNÍ

Důchodové zabezpečení

HLAVA PRVNÍ

Obecná ustanovení

Zaměstnání

§ 9

K § 8 a 9 zákona

Za zaměstnání se považuje též doba pobytu v cizině, po kterou žena doprovázela svého manžela, který působil jako pracovník v zahraničí (§ 43) nebo expert v zahraničí (§ 44). Tato doba se prokazuje potvrzením organizace, která vyslala manžela ženy do zahraničí. Pro zjišťování průměrného měsíčního výdělku se však tato doba posuzuje jako náhradní doba.

Důchodové zabezpečení pro případ úrazu utrpěného při zvláštních druzích činností

§ 60

(1) Občan uplatňující nárok podle § 59 oznámí úraz bez průtahů příslušné organizaci. Dárci uvedení v § 59 odst. 1 písm. d) ohlásí úraz příslušnému ústavu národního zdraví. Dobrovolný pracovník pečovatelské služby ohlásí úraz příslušnému orgánu, který ho pověřil výkonem pečovatelské služby.

(2) Organizace uvedená v odstavci 1 je povinna ohlásit úraz po provedeném šetření, nejpozději do osmi dnů, příslušnému orgánu s přesným vylíčením okolností případu a je povinna i nadále spolupůsobit při zjišťování skutečností rozhodných pro posouzení nároku. Jde-li o účastníky krátkodobých nebo bezplatných brigád, je povinna organizace, pro kterou brigádníci pracují, vést, uschovávat a předkládat podle pokynů orgánů sociálního zabezpečení jejich evidenci, včetně odpracovaných dnů; potřebné podklady pro splnění těchto úkolů je povinen této organizaci poskytnout organizátor brigády.

ČÁST TŘETÍ

Sociální péče

HLAVA PRVNÍ

Péče o rodinu a děti

K § 74 zákona

HLAVA TŘETÍ

Péče o občany se změněnou pracovní schopností

K § 85 zákona

§ 119

Příspěvek před umístěním do zaměstnání

§ 120

Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění

(1) Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění náleží občanu se změněnou pracovní schopností, který se v rámci pracovní rehabilitace připravuje pro pracovní uplatnění podle doporučení příslušného orgánu a nepobírá po dobu přípravy mzdu (pracovní odměnu, náhradu mzdy, podnikové nebo krajské stipendium) nebo dávky nemocenského zabezpečení nahrazující pracovní příjem.

(2) Občanu se změněnou pracovní schopností staršímu 18 let, který se připravuje pro povolání (včetně zaškolení), náleží příspěvek ve výši mzdového tarifu stanoveného podle mzdových předpisů pro odměňování práce, pro kterou se připravuje, a je-li mzdový tarif stanoven rozpětím, až do středu rozpětí. Jestliže tento občan pobírá důchod, snižuje se příspěvek o částku, o niž součet příspěvku a vypláceného důchodu (úhrnu důchodů) převyšuje průměrný měsíční výdělek, z něhož byl důchod vyměřen, nebo, jestliže je to pro občana výhodnější, o tento důchod (úhrn důchodů). Příspěvek se však nesnižuje o sirotčí důchod.

(3) Občanu se změněnou pracovní schopností staršímu 18 let, který se účastní přípravy k práci, náleží příspěvek ve výši příspěvku před umístěním zvýšený o 200 Kčs měsíčně. Jestliže tento občan pobírá důchod, snižuje se příspěvek o výši vypláceného důchodu (úhrnu důchodů), popřípadě o výši odměny. Příspěvek po snížení nesmí činit méně než 300 Kčs měsíčně. Příspěvek se však nesnižuje o sirotčí důchod.

(4) Občanu se změněnou pracovní schopností ve věku do 18 let náleží příspěvek v částce 300 Kčs měsíčně, jestliže na tohoto občana nenáležejí přídavky na děti.

(5) Je-li občan se změněnou pracovní schopností starší 18 let při přípravě pro pracovní uplatnění bezplatně ubytován a stravován nebo jen bezplatně stravován, náleží mu příspěvek ve výši 400 Kčs měsíčně. Občanu se změněnou pracovní schopností, který pobírá důchod nebo na něhož náležejí přídavky na děti a občanu se změněnou pracovní schopností ve věku do 18 let, který se připravuje pro pracovní uplatnění podle § 116 odst. 4 písm. b), náleží příspěvek ve výši 100 Kčs měsíčně.

(7) Příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění může národní výbor zvýšit až o 20 %, a jde-li o příspěvek poskytovaný podle odstavce 5 občanům starším 18 let, až o 100 Kčs měsíčně, dosahuje-li občan v této přípravě výsledků hodných uznání. Neplní-li účastník přípravy pro pracovní uplatnění uložené povinnosti, může být příspěvek snížen, popřípadě jeho výplata zastavena.

(8) V době pracovní neschopnosti nebo po dobu karantény se vyplácí příspěvek občanům se změněnou pracovní schopností starším 18 let nejdéle po dobu 60 pracovních dnů v kalendářním roce a občanům mladším 18 let po dobu po kterou by se poskytovalo nemocenské 56) ; jestliže občan dovrší v době pracovní neschopnosti 18 let věku, výše příspěvku se do skončení pracovní neschopnosti nemění.

(9) O přiznání příspěvku rozhoduje na žádost příslušný orgán. Příspěvek se poskytuje ode dne, kdy občan se změněnou pracovní schopností nastoupil přípravu pro pracovní uplatnění, do dne skončení přípravy; vyplácí se v měsíčních splátkách pozadu.

HLAVA ČTVRTÁ

PÉČE O OBČANY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ ZVLÁŠTNÍ POMOC

K § 90 odst.1 zákona

HLAVA ŠESTÁ

Sociální potřebnost

ČÁST ČTVRTÁ

Společná ustanovení

HLAVA TŘETÍ

Řízení

DÍL PRVNÍ

Zahájení řízení a rozhodování

K § 119 až 122 zákona

§ 157

Podávání žádostí o dávky a služby

Za občany, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou sami podat žádost o dávku nebo službu sociální péče, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o zdravotním stavu těchto občanů podat tuto žádost jejich rodinní příslušníci.

DÍL DRUHÝ

Náhrada nákladů řízení

K § 125 zákona

§ 161

Osobní rozsah

Náhrada nákladů řízení ve věcech sociální péče náleží

a) žadatelům o dávky nebo služby sociální péče a rodinným příslušníkům těchto občanů, kteří se v řízení o těchto dávkách nebo službách na vyzvání dostavili k jednání příslušného orgánu nebo se pro potřeby příslušného orgánu podrobili vyšetření zdravotního stavu, popřípadě jinému odbornému vyšetření (dále jen "vyšetření"),

b) průvodcům občanů uvedených v ustanovení písmene a), potvrdil-li lékař, že tito občané potřebují průvodce k cestě k vyšetření nebo k jednání příslušného orgánu,

c) zákonným zástupcům občanů, jestliže je doprovázejí na vyzvání k vyšetření nebo k jednání příslušného orgánu

(dále jen "účastníci řízení").

§ 162

Náhrada jízdních výdajů

(1) Náhrada jízdních výdajů náleží při použití veřejných hromadných dopravních prostředků, s výjimkou místních dopravních prostředků, za cestu z místa pobytu do místa předvolání a zpět.

(2) Při jízdě vlakem se hradí jízdné za druhou vozovou třídu; příplatek na rychlík se hradí jen tehdy, jestliže vzdálenost místa pobytu od místa předvolání je delší než 100 km. Jízdními výdaji jsou výdaje za jízdenku, místenku a bylo-li nezbytné použít lůžkového nebo lehátkového vozu, též výdaje s tím spojené.

(3) Má-li účastník řízení možnost uplatnit nárok na slevu jízdného, náleží mu náhrada jen ve výši zlevněného jízdného; má-li možnost používat volné jízdenky, náhrada jízdného nenáleží.

(4) Náhrada jízdného při použití vozidla taxislužby a náhrada jízdních výdajů při použití vlastního motorového vozidla, se poskytne jen tehdy, uzná-li lékař se zřetelem na zdravotní stav žadatele nutnost takové dopravy. Výše náhrady se řídí sazbami stanovenými obecnými předpisy. Při použití vlastního motorového vozidla se vyjádření lékaře nevyžaduje, jestliže byl oprávněnému poskytnut příspěvek na zakoupení motorového vozidla.

§ 163

Náhrada ušlého výdělku

(1) Náhrada ušlého výdělku náleží za dobu, za kterou v souvislosti s vyšetřením nebo jednáním ušel účastníku řízení výdělek.

(2) Náhrada ušlého výdělku nenáleží za dobu, za kterou účastníku řízení náleží nemocenské nebo za kterou mu organizace poskytne náhradu mzdy (pracovní odměny).

§ 164

Stravné a nocležné

(1) Stravné a nocležné se poskytuje ve výši podle obecných předpisů o cestovních náhradách. 64)

(2) Nocležné náleží, jestliže účastník řízení by se nemohl při použití veřejného hromadného dopravního prostředku vrátit do místa svého pobytu do 24. hodiny téhož dne, kdy skončilo vyšetření nebo jednání příslušného orgánu.

(3) Stravné a nocležné nenáleží za dobu pobytu v léčebném ústavu; rovněž nenáleží, je-li stravování a ubytování poskytnuto bezplatně.

§ 165

Náhrada jiných nutných výloh

Jiné nutné výlohy, které měli účastníci řízení, se nahrazují v prokázané výši.

§ 166

Uplatnění nároků na náhrady

Nároky na náhrady se uplatňují do dvou měsíců ode dne vyšetření nebo jednání u příslušného orgánu, u něhož proběhlo jednání, nebo pro jehož potřeby se občan podrobil vyšetření; žádost o náhradu je třeba doložit příslušnými doklady. Tento národní výbor rozhodne o náhradách a provede jejich výplatu.


ČÁST ŠESTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 186

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení čj. S/1-8301 z 28. 9. 1964 o ústavní sociální péči, ve znění pozdějších předpisů;

2. směrnice Státního úřadu sociálního zabezpečení o provádění posudkové činnosti sociálního zabezpečení a péče o občany se změněnou pracovní schopností (Věstník SÚSZ č. 1/1965 poř. č. 13) - (reg.) - částka 45/1965 Sb.;

3. § 1 odst. 1 písm. c), § 2 odst. 5 písm. b) a § 3 odst. 1 vyhlášky ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 124/1967 Sb., o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež;

4. vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 108/1979 Sb., č. 164/1979 Sb., č. 15/1982 Sb., č. 78/1982 Sb., č. 141/1983 Sb., č. 144/1983 Sb., č. 73/1984 Sb., č. 131/1984 Sb. a č. 57/1987 Sb., s výjimkou § 132 až 134, § 139, části páté a přílohy č. 2;

5. směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. prosince 1975 čj. V/2-1614/75-1102(2276) o započítávání doby zaměstnání výkonných letců pro nárok na důchod za výsluhu let - (reg.) - částka 35/1975 Sb.;

6. směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. července 1980 čj. F 32-867/80-1110 o poskytování výhod ze sociálního zabezpečení pracovníkům zaměstnaným v hornictví pod zemí v hlubinných dolech;

7. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstev školství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, ministerstev zdravotnictví České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky čj. 42-317/80-8314 o změnách ve výši úhrady nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež - (reg.) - částka 34/1980 Sb., a to v části upravující úhradu nákladů za péči poskytovanou v ústavech sociální péče pro mládež;

8. výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 1. června 1984 čj. F 72-10727-4303 o úhradách za ubytování a základní péči poskytovanou v domovech - penziónech pro důchodce - (reg.) - částka 20/1984 Sb.

§ 187

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1988.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 313/1990 Sb. Čl. III

Podmínky sociální potřebnosti podle čl. I se u občanů, jejichž zdravotní stav vyžaduje dietní stravování, posuzují podle této vyhlášky počínaje červencem 1990. Zpětné vyplacení dávky sociální péče se umožňuje v případech, kdy je žádost o příspěvek na dietní stravování podána do 31. prosince 1990.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 501/1990 Sb. Čl. III

(1) U členů rady dosavadních národních výborů se postupuje do zvolení obecní rady obecním zastupitelstvem podle předpisů o důchodovém zabezpečení a nemocenském pojištění poslanců národních výborů platných přede dnem účinnosti této vyhlášky.

(2) Nároky členů obecních zastupitelstev, poslanců obecních zastupitelstev a starostů obcí podle článků I a II se posuzují ode dne voleb do zastupitelstev v obcích1) a do orgánů samosprávy obcí.2)

Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 30/1993 Sb. Čl. VII

(1) Jestliže studentce nebo žákyni nebo občance se změněnou pracovní schopností připravující se pro pracovní uplatnění vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství před 1. lednem 1993 a trvá i po 31. prosinci 1992, poskytuje se jí tato dávka od 1. ledna 1993 ve výši, v níž jí náleží podle této vyhlášky, pokud je to pro ni výhodnější.

(2) Jestliže uchazečce o zaměstnání vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 182/1968 Sb. před 1. lednem 1993 a trvá i po 31. prosinci 1992, poskytuje se jí tato dávka od 1. ledna 1993 ve výši, v níž jí náleží podle této vyhlášky.

(3) Jestliže uchazečce o zaměstnání vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 182/1968 Sb. před 1. lednem 1993 a trvá i po 31. prosinci 1992, poskytuje se jí dále po 31. prosinci 1992 ve výši podle předpisů platných před 1. lednem 1993.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí i pro poskytování peněžité pomoci muži.

(5) Vznikl-li žáku nárok na nemocenské před 1. lednem 1993 a trvá i po 31. prosinci 1992, náleží mu nemocenské do skončení této pracovní neschopnosti podle dosavadních předpisů.

(6) Podle této vyhlášky (čl. VI bod 17) se posuzuje od 1. ledna 1993 dosavadní zaměstnání, i když nemoc z povolání vznikla před tímto dnem.


Ministr: M. Boďa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 64/1981 Sb., o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy.
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 119/1980 Sb., o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy v školských výchovných zařízeních, ve znění vyhlášky č. 46/1982 Sb.

2) Formace tzv. Šípových křížů bývalé horthyovské maďarské armády apod.

3) Dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb., nařízení Slovenské národní rady č. 33/1945 Sb. SNR a zákon č. 33/1948 Sb.

4) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání, ve znění pozdějších předpisů.

5) § 4 zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům.

6) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 74/1970 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření, ve znění vyhlášky č. 4/1979 Sb.

7) § 150 zákoníku práce.

8) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1988 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s přestavbou národního hospodářství a ústředních orgánů.

9) § 31 odst. 1 a 2 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.
§ 107 odst. 1 a § 126 zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti.

10) § 4 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů.
§ 4 a 5 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů.

11) § 125 zákoníku práce.
§ 26 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce.
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy č. 29/1986 Sb., o plánování tématických úkolů.

12) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 102/1987 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci.

13) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1974 Sb., o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory.

14) § 6 odst. 1 vládního nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění pozdějších předpisů.

15) § 2 odst. 5 vyhlášky č. 161/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků.

17) Vyhláška Českého báňského úřadu č. 67/1988 Sb., o báňské záchranné službě.
Vyhláška Slovenského báňského úřadu č. 69/1988 Sb., o báňské záchranné službě.

18) § 39 vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.
§ 39 vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 151/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení.
§ 4 č. 4 písm. g) vyhlášky č. 161/1976 Sb.

19) § 4 č. 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 161/1976 Sb.

20) § 145a vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21) Zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.
Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy č. 27/1986 Sb., o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů.

22) Zákon č. 98/1987 Sb.

23) § 195 zákoníku práce.

24) § 89 odst. 2 zákona č. 100/1970 Sb.

25) Vyhláška č. 74/1970 Sb., ve znění vyhlášky č. 4/1979 Sb.
Vyhláška č. 82/1988 Sb.

26) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích, ve znění pozdějších předpisů.

27) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).
Zákon č. 39/1980 Sb., o vysokých školách.

28) § 142 odst. 2 zákoníku práce.

29) § 21 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.
§ 12 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů.

30) § 10 odst. 1 vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§ 33a vyhlášky Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů.

31) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 98/1987 Sb.

32) § 142 zákoníku práce.

33) § 10 vyhlášky č. 165/1979 Sb.

34) § 18 vyhlášky č. 165/1979 Sb.

35) § 237 zákoníku práce.

36) Zákon č. 103/1971 Sb., o lidové kontrole.

37) Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť.
Vyhláška ministerstva školství Slovenské socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 4/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť.

38) § 14 zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků.

39) § 3 vyhlášky Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb. a vyhlášky č. 125/1988 Sb.

40) § 1 odst. 3 vyhlášky ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 55/1981 Sb., o umělecké aspirantuře.
§ 1 odst. 3 vyhlášky ministerstva školství České socialistické republiky č. 58/1981 Sb., o umělecké aspirantuře.

41) § 1 odst. 5 vyhlášky č. 55/1981 Sb.
§ 1 odst. 5 vyhlášky č. 58/1981 Sb.

42) Např. směrnice předsednictva ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy ze dne 21. června 1988 o odměňování hráčů I. celostátní ligy fotbalu č. B-12/1988 sb. směrnic a sdělení ČSTV.

43) § 80 a 81 vyhlášky č. 165/1979 Sb.

44) § 103 odst. 2 vyhlášky č. 165/1979 Sb.

45) Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 89/1958 Ú. l., kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti, ve znění vyhlášky č. 74/1964 Sb.

46) § 26 odst. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 54/1975 Sb.

47) Nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 2/1988 Sb., o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru.

48) Zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.

49) Zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon Slovenské národní rady č. 130/1981 Sb., o vnitřním obchodě, ve znění pozdějších předpisů.

50) Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství.

51) Zákon České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění zákona č. 31/1984 Sb.
Zákon Slovenské národní rady č. 79/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve znění zákona č. 32/1984 Sb.

52) Nařízení vlády České socialistické republiky č. 63/1984 Sb., o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru.
Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 64/1984 Sb., o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru.

53) Zákon č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě.

54) § 31 odst. 3 a 5 a § 33 zákona č. 76/1959 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 109 a 110 zákona č. 100/1970 Sb., ve znění zákona č. 63/1983 Sb.

55) Vyhláška č. 74/1970 Sb., ve znění vyhlášky č. 4/1979 Sb.
Vyhláška č. 82/1988 Sb.

56) § 15 odst. 3 zákona č. 54/1956 Sb.

57) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

58) Vyhláška č. 3/1987 Sb.
Vyhláška č. 4/1987 Sb.

59) Směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy ze dne 17. 12. 1979 čj. FM 015-1472/1979 o poskytování pravidelných příspěvků k důchodům členů jednotných zemědělských družstev - důchodců.

60) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 142/1983 Sb., o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům.

61) § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 142/1983 Sb.

62) Vyhláška ministerstva zdravotnictví, Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 76/1957 Ú. l., o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity).
Vyhláška č. 104/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

63) § 15 odst. 5 zákona č. 54/1956 Sb.
§ 8 odst. 4 zákona č. 103/1964 Sb.

64) § 7 a 8 vyhlášky č. 33/1984 Sb.

65) Zákon č. 88/1952 Sb., o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil.
Zákon č. 100/1970 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

66) § 20 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 128/1975 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

67) § 72 a násl. vyhlášky č. 128/1975 Sb.

68) § 98 a násl. vyhlášky č. 128/1975 Sb.

69) Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášky č. 181/1968 Sb.

70) Zákon č. 73/1990 Sb., o civilní službě.

71) § 1 zákona č. 105/1990 Sb.

72) Zákon č. 35/1965 Sb.

73) § 27 odst. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

74) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání.

75) § 23 vyhlášky č. 195/1989 Sb.

76) Zákon České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii.
Zákon Slovenské národní rady č. 132/1990 Sb., o advokacii.
Zákon České národní rady č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované.

77) Například:
§ 7 zákona č. 128/1990 Sb.
§ 7 zákona č. 132/1990 Sb.
§ 9 zákona č. 209/1990 Sb.

78) § 12 odst. 2 zákona č. 105/1990 Sb.

79) § 23 a násl. vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání.

80) § 1, 2, 7 a 9 zákona č. 304/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění.§ 1, 2, 8 a 10 zákona České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady.§ 1, 2, 7 a 9 zákona Slovenské národní rady č. 356/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců Slovenské národní rady.

81) § 27 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

82) § 11 zákona Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb., o obecním zřízení.

83) § 13 zákona Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb.

84) § 32 odst. 1 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.
§ 25 odst. 7 zákona Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb.

85) § 111 odst. 3 zákoníku práce.
§ 2 odst.1 písm. b) č. 2 nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 99/1991 Sb., o stanovení minimální mzdy.

86) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.

87) § 5 zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

1) Výnos federálního ministerstva a výživy čj. FM-01-268/87 ze dne 15. března 1987 o věrnostních stabilizačních odměnách pracujících členů JZD ve vybraných okresech a městech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje.

1) Zákon České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích.

2) Zákon Slovenské národní rady č. 346/1990 Sb., o volbách do orgánů samosprávy obcí.

Souvislosti

Provádí předpis
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
Přechodná ustanovení zavedena předpisy (uvedena na konci textu)
30/1993 Sb. Vyhláška o změnách některých prováděcích předpisů v nemocenském a sociálním zabezpečení
501/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
313/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
Je měněn
290/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
284/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
207/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory
161/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
309/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
177/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
82/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
37/1993 Sb. Zákon o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů
30/1993 Sb. Vyhláška o změnách některých prováděcích předpisů v nemocenském a sociálním zabezpečení
235/1992 Sb. Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
115/1992 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
578/1991 Sb. Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992
545/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
463/1991 Sb. Zákon o životním minimu
306/1991 Sb. Zákon o změnách v sociálním zabezpečení
183/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
182/1991 Sb. Prováděcí vyhláška zákona o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
20/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání
1/1991 Sb. Zákon o zaměstnanosti (1991-2004)
501/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
313/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
260/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
123/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a vyhláška č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Mění
o2/c34/1980 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
128/1975 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
124/1967 Sb. Vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež
Je zrušen předpisem
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Ruší
o5/c20/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o3/c35/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c45/1965 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je odkazován z
329/2011 Sb. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
43/2010 Sb. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn
67/2009 Sb. Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších změn
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění
40/2003 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 78 č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
402/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá z pozdějších změn
233/1998 Sb. Zákon o důchodovém pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
87/1998 Sb. Zákon o státní sociální podpoře (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
45/1998 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
242/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
134/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
87/1996 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
290/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
284/1995 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
r1/c69/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 238/1995 Sb., ve vyhlášce č. 207/1995 Sb. a vyhlášce č. 122/1995 Sb.
207/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře
79/1995 Sb. Zákon o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
59/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
161/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
140/1994 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
126/1994 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
309/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
295/1993 Sb. Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
266/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
260/1993 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
177/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
161/1993 Sb. Zákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění
84/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony
82/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
37/1993 Sb. Zákon o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů
31/1993 Sb. Vyhláška o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení
30/1993 Sb. Vyhláška o změnách některých prováděcích předpisů v nemocenském a sociálním zabezpečení
590/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
451/1992 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
450/1992 Sb. Zákon o zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
361/1992 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
273/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky
235/1992 Sb. Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
226/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
115/1992 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností
49/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů
582/1991 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
578/1991 Sb. Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992
568/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
550/1991 Sb. Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění
545/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
482/1991 Sb. Zákon o sociální potřebnosti
463/1991 Sb. Zákon o životním minimu
400/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
306/1991 Sb. Zákon o změnách v sociálním zabezpečení
183/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
182/1991 Sb. Prováděcí vyhláška zákona o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
174/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon o mimosoudních rehabilitacích
167/1991 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
r1/c33/1991 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb
41/1991 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů vysokých škol vysílaných ke studiu do zahraničí
20/1991 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání
9/1991 Sb. Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
3/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
2/1991 Sb. Zákon o kolektivním vyjednávání
1/1991 Sb. Zákon o zaměstnanosti (1991-2004)
501/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
389/1990 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
365/1990 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád)
313/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
312/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání, ve znění zákona č. 162/1990 Sb.
271/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o stravování v zařízeních sociální péče
260/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
257/1990 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o přechodném snížení výše pojistného na sociální zabezpečení pro osoby vykonávající uměleckou činnost
235/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
123/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a vyhláška č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
195/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání
52/1989 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
37/1989 Sb. Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
188/1988 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
172/1988 Sb. Zákon o zemědělské dani
152/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
150/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
149/1988 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
100/1988 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (1988-2011)
161/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
128/1975 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
88/1968 Sb. Zákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
104/1964 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
76/1959 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků
Odkazuje na
30/1993 Sb. Vyhláška o změnách některých prováděcích předpisů v nemocenském a sociálním zabezpečení
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
53/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o minimální mzdě
99/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení minimální mzdy
501/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
371/1990 Sb. Zákon České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady
369/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
368/1990 Sb. Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
356/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o plate a náhradách výdavkov poslancov Slovenskej národnej rady
346/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí
313/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
304/1990 Sb. Zákon o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění
209/1990 Sb. Zákon České národní rady o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované
132/1990 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o advokacii
128/1990 Sb. Zákon České národní rady o advokacii
105/1990 Sb. Zákon o soukromém podnikání občanů
73/1990 Sb. Zákon o civilní službě
195/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání
223/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce
152/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
151/1988 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
149/1988 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
114/1988 Sb. Zákon o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení
82/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s přestavbou národního hospodářství a ústředních orgánů
69/1988 Sb. Vyhláška Slovenského banského úradu o banskej záchrannej službe
67/1988 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
12/1988 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu, ve znění vyhlášky č. 26/1982 Sb.
2/1988 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o predaji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru
1/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru
102/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých k dosavadní práci
98/1987 Sb. Zákon o zvláštním příspěvku horníkům
57/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
4/1987 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť
3/1987 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť
29/1986 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o plánování tematických úkolů
27/1986 Sb. Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů
131/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
73/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
64/1984 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru
63/1984 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru
33/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o cestovních náhradách
29/1984 Sb. Školský zákon
144/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění §159 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
142/1983 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům
141/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
62/1983 Sb. Zákon o věrnostním přídavku horníků
78/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
15/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
130/1981 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode
127/1981 Sb. Zákon České národní rady o vnitřním obchodě
64/1981 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
58/1981 Sb. Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o umělecké aspirantuře
55/1981 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o umeleckej ašpirantúre
119/1980 Sb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach
39/1980 Sb. Zákon o vysokých školách
165/1979 Sb. Vyhláška o nemocenském pojištění některých pracovníků a poskytování dávek občanům ve zvl. případech
164/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
108/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých dalších změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
68/1979 Sb. Zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
79/1978 Sb. Zákon Slovenské národní rady o státní správě ve školství
77/1978 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ve školství
54/1977 Sb. Vyhláška Československé akademie věd, kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií
39/1977 Sb. Zákon o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků
161/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
128/1975 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
54/1975 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce
33/1974 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory
84/1972 Sb. Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech
103/1971 Sb. Zákon o lidové kontrole
159/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích
100/1970 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
74/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umisťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření
182/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání
95/1968 Sb. Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění
12/1968 Sb. Vládní nařízení o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů
124/1967 Sb. Vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
35/1965 Sb. Autorský zákon
105/1964 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin
104/1964 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
103/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
145/1961 Sb. Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
76/1959 Sb. Zákon o některých služebních poměrech vojáků
82/1957 Sb. Zákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě
54/1956 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
88/1952 Sb. Zákon o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil
76/1952 Sb. Zákon o dani ze mzdy
33/1948 Sb. Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení
33/1945 Sb. Ústavní dekret presidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské
16/1945 Sb. Dekret presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
21. 01.01.1996 - 31.12.2011 20/1991 Sb., 284/1995 Sb., 290/1995 Sb.
20. 01.10.1995 - 31.12.1995 20/1991 Sb., 207/1995 Sb., 284/1995 Sb.
19. 01.09.1994 - 30.09.1995 161/1994 Sb.
18. 01.01.1994 - 31.08.1994 309/1993 Sb., 284/1995 Sb.
17. 01.07.1993 - 31.12.1993 177/1993 Sb., 284/1995 Sb.
16. 01.03.1993 - 30.06.1993 30/1993 Sb., 82/1993 Sb., 284/1995 Sb.
15. 28.02.1993 - 28.02.1993
14. 01.01.1993 - 27.02.1993 20/1991 Sb., 582/1991 Sb., 30/1993 Sb., 37/1993 Sb., 284/1995 Sb.
13. 01.06.1992 - 31.12.1992 235/1992 Sb., 37/1993 Sb., 309/1993 Sb., 284/1995 Sb.
12. 25.03.1992 - 31.05.1992 115/1992 Sb.
11. 01.01.1992 - 24.03.1992 545/1991 Sb., 578/1991 Sb., 37/1993 Sb., 82/1993 Sb., 284/1995 Sb.
10. 29.11.1991 - 31.12.1991 463/1991 Sb., 284/1995 Sb.
9. 01.08.1991 - 28.11.1991 306/1991 Sb., 37/1993 Sb.
8. 27.05.1991 - 31.07.1991 182/1991 Sb., 183/1991 Sb.
7. 01.02.1991 - 26.05.1991 1/1991 Sb., 20/1991 Sb.
6. 15.12.1990 - 31.01.1991 501/1990 Sb., 284/1995 Sb.
5. 01.10.1990 - 14.12.1990 260/1990 Sb., 82/1993 Sb.
4. 01.08.1990 - 30.09.1990 313/1990 Sb.
3. 01.07.1990 - 31.07.1990 260/1990 Sb., 37/1993 Sb., 309/1993 Sb., 284/1995 Sb.
2. 01.05.1990 - 30.06.1990 123/1990 Sb., 20/1991 Sb., 582/1991 Sb., 30/1993 Sb., 37/1993 Sb., 309/1993 Sb., 284/1995 Sb.
1. 01.10.1988 - 30.04.1990
0. 22.09.1988 Vyhlášené znění