Oznámení č. o9/c7/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c7-o9
Částka 7/1987
Platnost od 23.04.1987
Účinnost od 01.04.1987
Zrušeno k 01.01.2004 (392/2003 Sb.)
Minulé znění 01.12.1990 - 31.12.2003

Český báňský úřad

vydal podle § 57 odst. 1 písm. d) a odst. 2 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, a v dohodě s výbory příslušných odborových svazu a příslušnými ústředními orgány státní správy výnos ze dne 18. prosince 1986 čj. 6365/86 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

Výnosem se zrušuje § 67, 68 a 69 výnosu Českého báňského úřadu č. 17/1981 Ú. v. ČSR o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách (reg. v částce 33/1981 Sb.).

Výnos bude uveřejněn v Ústředním věstníku České socialistické republiky.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1987.

Český báňský úřad vydal podle § 39 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 6 odst. 6 písm. a) a b), § 7 odst. 5 a § 20 odst. 2 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, výnos č. 2/1990 ze dne 12. října 1990, kterým se mění a doplňují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu, a to tyto výnos Českého báňského úřadu č. j. 6365/1986 ze dne 18. prosince 1986 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (reg. v částce 7/1987 Sb. a uveřejněný v částce 4/1988 Ú. v. ČSR). Výnosem se upravuje působnost orgánů a organizací, která vyplynula ze zrušení některých orgánů nadřízených organizaci t. j. středních článků řízení. Do výnosu lze nahlédnout na Českém báňském úřadu a na všech obvodních báňských úřadech v České republice. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1990.

Souvislosti

Provádí předpis
24/1972 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
41/1957 Sb. Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)
Je měněn
443/1990 Sb. Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Českého báňského úřadu
Mění
o11/c33/1981 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Je zrušen předpisem
392/2003 Sb. Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Odkazuje na
61/1988 Sb. Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
44/1988 Sb. Horní zákon
24/1972 Sb. Zákon České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
41/1957 Sb. Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.12.1990 - 31.12.2003 443/1990 Sb.
1. 01.04.1987 - 30.11.1990
0. 01.04.1987 Vyhlášené znění