Oznámení č. o5/c6/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c6-o5
Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 01.05.1987
Zrušeno k 21.05.1992 (223/1992 Sb.)
Minulé znění 01.01.1991 - 20.05.1992

Federální ministerstvo národní obrany

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků československé lidové armády výnos ze dne 18. prosince 1986 čj. 12900-FS/5-1986 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. května 1987; tímto dnem se zrušují

1. výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 30. června 1982 čj. 7100-FS/5-1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 34/1982 Sb.);

2. výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 10. července 1984 čj. 8700-FS/5-1984, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 30. června 1982 čj. 7100-FS/5-1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 7/1985 Sb.);

3. výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 18. března 1983 čj. 1301-FS/5-1981 o odměňování technickohospodářských pracovníků topografické služby československé lidové armády (reg. v částce 24/1983 Sb.).

Do výnosu je možno nahlédnout na federálním ministerstvu národní obrany.

Federální ministerstvo obrany vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a po projednání s ústředním výborem Federálního odborového svazu pracovníků Československé armády výnos č. 7 ze dne 14. listopadu 1990, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 18. prosince 1986 č.j. 12900-FS/5-1986 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. v částce 6/1987 Sb.). Výnosem se přejímají opatření z vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 269/1990 Sb., o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků. Výnos se vztahuje na technickohospodářské pracovníky v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva obrany. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991, je zveřejněn ve Sborníku výnosů FMO ročník 1990 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu obrany.

Souvislosti

Provádí předpis
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Je měněn
513/1990 Sb. Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany
Mění
o1/c7/1985 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c24/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o1/c34/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Je zrušen předpisem
223/1992 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Odkazuje na
269/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků
7/1985 Sb. Vyhláška Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se prověřují další vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy
24/1983 Sb. Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky sběrných surovin
34/1982 Sb. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.1991 - 20.05.1992 513/1990 Sb.
1. 01.05.1987 - 31.12.1990
0. 13.04.1987 Vyhlášené znění