Oznámení č. o4/c22/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c22-o4
Částka 22/1987
Platnost od 30.11.1987
Vyhlášené znění 30.11.1987

Ministerstvo obchodu Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 56 zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi výnos z 2. júla 1987 č. 666/31/87 o zákaze predaja niektorých druhov tovaru vo vnútornom obchode organizáciám. Výnos nadobudne účinnosť 1. novembrom 1987 a bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva obchodu SSR pod poradovým číslom 12 v čiastke 9/1987.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve obchodu SSR a na odboroch obchodu a cestovného ruchu krajských a okresných národných výborov.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 30.11.1987 Vyhlášené znění