Oznámení č. o7/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c17-o7
Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.07.1987
Zrušeno k 01.07.1990 (271/1990 Sb.)
Minulé znění 01.07.1987 - 30.06.1990

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky

vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ostatními zúčastněnými orgány a Českou odborovou radou a po projednání s Českým výborem Svazu družstevních rolníků podle § 50 písm. d) zákona České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 138/1982 Sb., výnos ze dne 22. června 1987 čj. 431-2160-16.6.1987 o stravovacích jednotkách v zařízeních sociální péče.

Tento výnos stanoví finanční normy průměrných nákladů na potraviny připadající na jeden ubytovací den pro obyvatele a svěřence ústavů sociální péče a výcvikových středisek a zařízení pro občany se změněnou pracovní schopností.

Tímto výnosem se zrušují směrnice ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 19. prosince 1977 čj. 221-2160-19.12.1977 o stravovacích jednotkách v zařízeních sociální péče (reg. v částce 28/1977 Sb.), ve znění směrnic ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 26. února 1982 čj. 221-2160-17.2.1982 (reg. v částce 10/1982 Sb.) a směrnic ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 27. ledna 1984 čj. 31-2160-5.1.1984 (reg. v částce 15/1984 Sb.).

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1987. Je uveřejněn ve Zpravodaji ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, řada B, částka 3/1987. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu práce a sociálních věcí České socialistické republiky, na odborech sociálních věcí a pracovních sil krajských národních výborů, odboru sociálních věcí Národního výboru hl. m. Prahy a odborech sociálních věcí a zdravotnictví okresních národních výborů.

Souvislosti

Provádí předpis
129/1975 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Je zrušen předpisem
271/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o stravování v zařízeních sociální péče
Ruší
o8/c28/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
15/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací
10/1982 Sb. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
28/1977 Sb. Vyhláška Československé komise pro atomovou energii o evidenci a kontrole jaderných materiálů
129/1975 Sb. Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1987 - 30.06.1990
0. 01.07.1987 Vyhlášené znění