Oznámení č. o19/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c17-o19
Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 10.09.1987
Aktuální znění 10.09.1987

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy ČSR podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, k provedení § 31 odst. 2 vyhlášky č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, výnos ze dne 2. 6. 1987 čj. LO-721-2. 6. 1987, kterým se mění a doplňují směrnice č. 17/1981 Věst. MZ ČSR, jimiž se stanoví seznam léčiv a jiných přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis.

Seznam byl upraven podle současného stavu výroby léčiv a jiných přípravků. Byly z něj vypuštěny přípravky, jejichž výroba a registrace byla zrušena nebo jejichž výdej bez lékařského předpisu se dále nedoporučuje, a byl doplněn novými do oběhu uvedenými přípravky.

Výnos nabývá účinnosti dnem oznámení ve Sbírce zákonů ČSSR.

Výnos je uveřejněn v částce 9-10/1987 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR. Do seznamu léčiv a jiných přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, lze nahlédnout v lékárnách ústavů národního zdraví.

Souvislosti

Provádí předpis
42/1966 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
Mění
o3/c1/1982 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Odkazuje na
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 10.09.1987 Aktuální znění (exportováno 28.02.2020 17:18)
0. 10.09.1987 Vyhlášené znění