Oznámení č. o18/c17/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c17-o18
Částka 17/1987
Platnost od 10.09.1987
Účinnost od 01.07.1987
Zrušeno k 15.10.1992 (467/1992 Sb.)
Minulé znění 01.01.1990 - 14.10.1992

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky

vydalo podle § 11 odst. 2 a 3 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, směrnice ze dne 4. 6. 1987 čj. SPS-177-20.1.1987 o úhradách za zdravotnické služby, které nejsou nezbytné v zařízeních léčebně preventivní péče a v Ústavu kosmetiky, a o manipulačním poplatku za vystavení lékařského předpisu.

Směrnice vymezují okruh zdravotnických služeb, za jejichž poskytnutí jsou od československých občanů a organizací požadovány úhrady (manipulační poplatek).

Směrnicemi se zrušují směrnice č. 27/1964 sbírky NV o zavedení a úpravě některých poplatků, příplatků a úhrad na úseku zdravotnictví (reg. v částce 73/1964 Sb.), směrnice č. 34/1966 Věst. MZ o sazbách za zdravotnické služby poskytované při různých sportovních, kulturních a jiných podnicích a směrnice č. 15/1969 Věst. MZ ČSR o úhradách za zdravotnické služby, které nejsou nezbytné (reg. v částce 36/1969 Sb.).

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. července 1987.

Směrnice jsou uveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR v částce 4-8/1987 pod č. 3 a lze do nich nahlédnout na KNV, ONV, v ústavech národního zdraví a v Ústavu kosmetiky.

Zrušuje se § 1 odst. 1 písm. d) a § 4 směrnic ministerstva zdravotnictví ČSR č. 3/1987 Věst. MZ ČSR o úhradách za zdravotnické služby, které nejsou nezbytné, v zařízeních léčebně preventivní péče a v Ústavu kosmetiky a o manipulačním poplatku za vystavení lékařského předpisu (reg. v částce 17/1987 Sb. ).

Souvislosti

Provádí předpis
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
Je měněn
187/1989 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
Je zrušen předpisem
467/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu
Ruší
o5/c36/1969 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
o2/c73/1964 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 01.01.1990 - 14.10.1992 187/1989 Sb.
1. 01.07.1987 - 31.12.1989
0. 01.07.1987 Vyhlášené znění