Oznámení č. o10/c16/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c16-o10
Částka 16/1987
Platnost od 28.08.1987
Účinnost od 01.09.1987
Aktuální znění 01.09.1987

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy výnos Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 23. júla 1987 č. 5 876/1987-44, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 23. februára 1984 č. 2 317/1984-44 o odmeňovaní robotníkov v hospodárskych organizáciách priamo riadených Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky (reg. v čiastke 22/1984 Zb.).

Výnos sa vzťahuje na robotníkov národného podniku Psychodiagnostické a didaktické testy, Bratislava a Učebné pomôcky, Banská Bystrica.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1987 a bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR v ročníku 1987 zošite 8, možno do neho nahliadnuť na Ministerstve školstva Slovenskej socialistickej republiky a v národných podnikoch Učebné pomôcky, Banská Bystrica a Psychodiagnostické a didaktické testy, Bratislava.

Souvislosti

Mění
o14/c22/1984 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.09.1987 Aktuální znění (exportováno 28.05.2020 07:12)
0. 28.08.1987 Vyhlášené znění