Oznámení č. o4/c14/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c14-o4
Částka 14/1987
Platnost od 24.07.1987
Účinnost od 01.07.1987
Zrušeno k 12.06.1992 (255/1992 Sb.)
Minulé znění 01.07.1987 - 11.06.1992

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, a podle § 95 zákoníku práce v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Českým výborem Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 29. června 1987 čj. PO-1333/V-87 o odměňování příslušníků Sboru požární ochrany.

Výnos upravuje zejména zařazování příslušníků Sboru požární ochrany do funkcí, základní mzdu, osobní ohodnocení, příplatek za hodnost, příplatek za práci v sobotu a neděli, příplatek za práci ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, mzdu za práci přesčas, mzdu za náhradní volno a odměnu za pracovní pohotovost. V příloze tohoto výnosu je uvedena nomenklatura funkcí a mzdových tarifů, výše osobního ohodnocení, kvalifikační předpoklady a základní pracovní a kvalifikační charakteristika funkcí.

Výnos nabývá účinností dnem 1. července 1987.

Výnos bude uveřejněn ve Sbírce pokynů hlavní správy Sboru požární ochrany ministerstva vnitra ČSR č. 2/1987 a lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra České socialistické republiky a u správ Sboru požární ochrany všech stupňů.

Zrušuje se výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky čj. HČ-865/14-1977 o platovém řádu pro příslušníky veřejných požárních útvarů a pro požárníky z povolání ve veřejných požárních sborech (reg. v částce 12/1977 Sb.).

Souvislosti

Provádí předpis
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Je zrušen předpisem
255/1992 Sb. Nařízení vlády České republiky o platových poměrech příslušníků Sboru požární ochrany České republiky
Ruší
o15/c12/1977 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Odkazuje na
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1987 - 11.06.1992
0. 01.07.1987 Vyhlášené znění