Oznámení č. o7/c11/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c11-o7
Částka 11/1987
Platnost od 26.06.1987
Účinnost od 01.04.1987
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Minulé znění 01.04.1987 - 15.01.1992

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

vydalo po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov umenia, kultúry a spoločenských organizácií podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev úpravu z 1. októbra 1986 č. MK 7120/1986-13 PaM, ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 5. januára 1983 č. MK 53/1983-13 PaM o odmeňovaní robotníkov (reg. v čiastke 19/1983 Zb.). Zmeny sa týkajú najmä ustanovení o príplatkoch za prácu v odpoľudňajších a nočných smenách, ako aj niektorých mzdových taríf. Úprava nadobúda účinnosť 1. aprílom 1987; v jednotlivých organizáciách sa však použije až dňom, ktorý podľa podmienok a kritérií určených pre druhú etapu programu zvýšenia ekonomickej účinnosti mzdovej sústavy určí Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky, resp. v organizáciách a zariadeniach riadených národnými výbormi príslušný krajský národný výbor.

Do úpravy možno nahliadnuť na Ministerstve kultúry Slovenskej socialistickej republiky a na odboroch kultúry krajských národných výborov a Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.

Souvislosti

Mění
o6/c19/1983 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
Je zrušen předpisem
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.1987 - 15.01.1992
0. 01.04.1987 Vyhlášené znění