Oznámení č. o4/c11/1987 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-c11-o4
Částka 11/1987
Platnost od 26.06.1987
Účinnost od 01.10.1987
Zrušeno k 10.03.1993 (77/1993 Sb.)
Minulé znění 01.10.1987 - 09.03.1993

Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky

vydalo podle § 26 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a § 25 odst. 4 vyhl. č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, výnos čj. 190/86-org., ze dne 20. března 1987 o paušálních odměnách a náhradách nákladů za znalecké posudky spojené s prováděním pitev, soudnělékařských vyšetření histologických, toxikologických, biologických a s posuzováním újmy na zdraví.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. října 1967, bude publikován v částce 1, ročník 1987 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti ČSR a lze do něj nahlédnout u kteréhokoliv okresního, popř. krajského soudu ČSR.

Souvislosti

Provádí předpis
37/1967 Sb. Vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících
Je zrušen předpisem
77/1993 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Odkazuje na
36/1967 Sb. Zákon o znalcích a tlumočnících

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.1987 - 09.03.1993
0. 26.06.1987 Vyhlášené znění