Vyhláška č. 86/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-86
Částka 20/1987
Platnost od 30.10.1987
Účinnost od 29.06.1987
Zrušeno k 10.09.1996 (204/1999 Sb.)
Minulé znění 29.06.1987 - 09.09.1996

86

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 2. října 1987

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě

Dne 29. června 1987 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XIX dnem podpisu. Tímto dnem pozbyla platnosti Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými ze dne 28. února 1969, vyhlášená č. 60/1969 Sb.

České znění dohody se vyhlašuje současně.

První náměstek:

JUDr. Johanes v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spojených států amerických,

vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem rozvíjení vztahů v letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými k jejich vzájemnému prospěchu,

vedeny přáním zajistit nejvyšší stupeň bezpečnosti a ochrany v mezinárodní letecké dopravě a znovu potvrzujíce svoje vážné znepokojení, pokud jde o činy nebo hrozby proti bezpečnosti letadel, které ohrožují bezpečnost osob nebo majetku, nepříznivě ovlivňují provoz letecké dopravy a podrývají veřejnou důvěru v bezpečnost civilního letectví,

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944,

dohodly se takto:

Článek I

(Definice)

(1) "Dohoda" znamená tuto Dohodu včetně připojeného Seznamu linek a Přílohy a jakékoliv změny k nim.

(2) "Letecké úřady" znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, federální ministerstvo dopravy, odbor civilního letectví a pokud jde o Spojené státy americké, ministerstvo dopravy nebo v obou případech jakoukoli jinou osobu nebo orgán pověřený prováděním úkolů v současné době vykonávaných těmito úřady.

(3) "Určený letecký podnik" - znamená letecký podnik, který jedna smluvní strana určila písemně druhé smluvní straně jako letecký podnik, který bude provozovat služby stanovené touto Dohodou.

(4) "Úmluva" - znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944.

(5) Výrazy "území", "letecká služba", "mezinárodní letecká služba" a "přistání pro neobchodní účely" mají významy stanovené Úmluvou.

(6) "Cena" znamená:

a) jakékoli jízdné, sazbu nebo cenu stanovenou nebo která bude stanovena leteckými podniky nebo jejich prodejními zástupci a podmínky upravující použitelnost takového jízdného, sazby a ceny;

b) poplatky a podmínky pro doplňkové služby při provádění přepravy, které jsou nabízeny leteckými podniky; a

c) částky stanovené leteckými podniky zprostředkovatelům letecké dopravy;

za přepravu cestujících (a jejich zavazadel) a/nebo nákladu (s výjimkou pošty) v letecké dopravě.

Článek II

(Udělení práv)

(1) Každá smluvní strana uděluje druhé smluvní straně tato práva k provádění mezinárodní letecké dopravy leteckými podniky druhé smluvní strany:

a) právo létat bez přistání přes její území;

b) právo přistávat na jejím území pro neobchodní účely;

c) práva jinak stanovená v této Dohodě.

(2) Ustanovení odstavce (1) tohoto článku nebude považováno za poskytnutí práva leteckým podnikům jedné smluvní strany zúčastnit se letecké dopravy mezi body na území této druhé smluvní strany.

Článek III

(Určení leteckých podniků)

(1) Každá smluvní strana má právo určit písemně druhé smluvní straně letecký podnik nebo letecké podniky k provozování služeb stanovených touto Dohodou.

(2) Po obdržení písemného určení druhá smluvní strana udělí s minimálním administrativním zdržením určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění.

Článek IV

(Odvolání)

(1) Každá smluvní strana bude mít právo zrušit nebo odvolat provozní oprávnění nebo technická povolení nebo pozastavit výkon práv určených v článku II této Dohody leteckým podnikem nebo leteckými podniky určenými druhou smluvní stranou nebo uložit pro využívání těchto práv takové podmínky, jež považuje za nezbytné:

a) v případě, že letecký podnik neprokáže leteckým úřadům druhé smluvní strany svou způsobilost podle zákonů a předpisů, které tyto úřady obvykle uplatňují na provoz mezinárodních leteckých služeb;

b) v případě, že letecký podnik nedodržuje zákony a předpisy uvedené v článku V této Dohody;

c) v případě, kdy není přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola tohoto leteckého podniku náleží smluvní straně určující letecký podnik nebo státním příslušníkům této smluvní strany; nebo

d) v případě, kdy letecký podnik nebo druhá smluvní strana nedodrží kterékoli ustanovení článku VII nebo VIII této Dohody.

(2) Pokud okamžité zrušení nebo odvolání provozního oprávnění nebo technického povolení, pozastavení využívání práv nebo uložení podmínek uvedených v odstavci (1) tohoto článku nebude nezbytné k zabránění dalších přestupků, takový postup bude uplatněn teprve po poradě s druhou smluvní stranou.

Článek V

(Používání zákonů)

(1) Zákony a předpisy jedné smluvní strany, které upravují vstup letadel provozujících mezinárodní létání na její území a výstup z něho, nebo které se vztahují na provoz a létání letadel na jejím území, se budou vztahovat i na letadla leteckého podniku nebo leteckých podniků určených druhou smluvní stranou a budou těmito letadly dodržovány při vstupu nebo výstupu a při provozu na území první smluvní strany.

(2) Zákony a předpisy jedné smluvní strany, které upravují vstup na její území, pobyt na něm, tranzit a výstup z něho pro cestující, členy leteckých posádek, zboží nebo poštu v letadle, včetně předpisů týkajících se vstupu, odbavení, přistěhování, pasů, cla a karantény, budou dodržovány leteckým podnikem nebo leteckými podniky druhé smluvní strany po dobu vstupu nebo výstupu a pokud se nachází na území první smluvní strany.

Článek VI

(Celní povinnosti a poplatky)

Za účelem zajištění rovnosti v zacházení a usnadnění provozu mezinárodních leteckých služeb, dohodnutých smluvními stranami, obě smluvní strany souhlasí s osvobozeními, uvedenými v tomto článku:

(1) Vzájemná osvobození od ekonomických dovozních omezení a limitů, jakož i vzájemná osvobození ode všech státních celních poplatků a jiných daní, dávek a poplatků uložených státními úřady neodpovídajících nákladům poskytovaných služeb; tato osvobození se budou vztahovat na:

(a) letadla leteckých podniků druhé smluvní strany provozovaná v mezinárodní letecké dopravě; a

(b) obvyklé vybavení, pozemní vybavení, náhradní díly (včetně motorů), palivo, mazací oleje, technické zásoby pro spotřebu, zásoby letadla (položky spotřební povahy zahrnující avšak nikoliv omezené na potraviny, nápoje, likéry, tabák a jiné výrobky připravené pro prodej nebo použití cestujícími během letu) určené a používané pouze v souvislosti s provozem takového letadla, pokud tyto položky jsou:

(i) převzaté nebo dodané na území druhé smluvní strany pro provoz nebo obsluhu letadla, nehledě na to, zda tyto položky jsou zcela spotřebovány na území smluvní strany udělující osvobození; nebo

(ii) ponechané na palubě letadla leteckých podniků jedné smluvní strany od příletu do odletu z území druhé smluvní strany

(2) Může být požadováno, aby vybavení a zásoby uvedené v odstavci (1) tohoto článku byly pod dohledem a kontrolou příslušných úřadů.

(3) Osvobození poskytovaná v odstavci (1) tohoto článku budou také použitelná v případě, že letecké podniky jedné smluvní strany se dohodly s jiným leteckým podnikem na území druhé smluvní strany, který požívá tato osvobození od druhé smluvní strany, o zapůjčení nebo převedení položek uvedených v odstavci (1) tohoto článku.

(4) Pro položky uvedené v odstavci (1) tohoto článku a používané leteckými podniky smluvních stran pouze v souvislosti s jejich vlastními službami, tyto letecké podniky budou osvobozeny od ekonomických vývozních a tranzitních omezení na recipročním základě.

(5) Cestující v přímém tranzitu přes území smluvní strany, neopouštějící část letiště vyhrazenou pro takové účely, budou podrobeni zjednodušenému způsobu kontroly. Zavazadla a náklad budou osvobozeny od celních povinností a jiných poplatků, pokud jsou v přímém tranzitu.

Článek VII

(Bezpečnost)

(1) Každá smluvní strana uzná za platné pro účely provozování letecké dopravy podle této Dohody osvědčení o letové způsobilosti, diplomy a průkazy vydané nebo potvrzené druhou smluvní stranou jako platné a mající ještě platnost za předpokladu, že požadavky na tato osvědčení nebo průkazy se rovnají alespoň minimálním normám, které mohou být stanoveny podle Úmluvy. Každá smluvní strana může však odmítnout uznat za platné pro účely letu nad svým vlastním územím diplomy a průkazy vydané nebo potvrzené jako platné jejím vlastním příslušníkům druhou smluvní stranou.

(2) Každá smluvní strana může požádat o konzultace týkající se bezpečnostních standardů zachovávaných druhou smluvní stranou, které se vztahují k leteckým zařízením, letecké posádce, letadlům a provozu určených leteckých podniků. Pokud po takových konzultacích jedna smluvní strana shledá, že druhá smluvní strana neúčinně zachovává a poskytuje ve jmenovaných oblastech bezpečnostní standardy a požadavky, jež se rovnají alespoň minimálním standardům, které mohou být stanoveny podle Úmluvy, druhé smluvní straně budou oznámena tato zjištění a kroky považované za nezbytné, aby bylo dosaženo souladu s těmito minimálními standardy, a tato druhá smluvní strana podnikne příslušné opravné opatření. Neprovedení takového příslušného opatření bude podkladem pro použití článku IV této Dohody.

Článek VIII

(Ochrana civilního letectví)

(1) V souladu se svými právy a povinnostmi podle mezinárodního práva smluvní strany znovu potvrzují svou vzájemnou povinnost chránit bezpečnost civilního letectví proti činům nezákonného vměšování, která tvoří nedílnou součást této Dohody. Aniž je dotčena obecná platnost jejich práv a povinností podle mezinárodního práva, smluvní strany budou zejména jednat v souladu s ustanoveními Úmluvy o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, podepsané v Tokiu 14. září 1963, Úmluvy o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsané v Haagu 16. prosince 1970 a Úmluvy o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, podepsané v Montrealu 23. září 1971.

(2) Smluvní strany si na požádání vzájemně poskytnou veškerou nutnou pomoc k zabránění činům nezákonného zmocnění se civilního letadla a jiným nezákonným činům proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť a leteckých navigačních zařízení, jakož i jiným hrozbám vůči bezpečnosti civilního letectví.

(3) Smluvní strany budou ve vzájemných vztazích postupovat v souladu s ustanoveními o ochraně civilního letectví stanovenými Mezinárodní organizací pro civilní letectví a označovanými jako Přílohy k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví v rozsahu, v jakém taková bezpečnostní ustanovení jsou použitelná vůči smluvním stranám; budou vyžadovat, aby provozovatelé letadel registrovaných nebo majících hlavní sídlo obchodní činnosti nebo stálé sídlo na jejich území a rovněž provozovatelé letišť na jejich území jednali v souladu s těmito ustanoveními o ochraně civilního letectví. Každá smluvní strana poskytne předem informaci druhé straně o svém úmyslu oznámit jakoukoli odchylku od standardů o ochraně civilního letectví stanovených Mezinárodní organizací pro civilní letectví.

(4) Každá smluvní strana souhlasí, že od provozovatelů letadel lze požadovat, aby dodržovali ustanovení o ochraně civilního letectví požadovaná druhou smluvní stranou pro vstup na území této druhé smluvní strany a přijali přiměřená opatření k ochraně letadel a ke kontrole cestujících, posádek, jejich příručních zavazadel, jakož i nákladu a zásob letadla před a během nástupu nebo nakládání.

(5) Každá smluvní strana bude s účastenstvím posuzovat jakýkoli požadavek druhé smluvní strany na zvláštní bezpečnostní opatření, aby se čelilo jednotlivé určité hrozbě.

(6) Dojde-li k incidentu nebo hrozbě incidentu nezákonného zmocnění se civilního letadla nebo k jiným nezákonným činům proti bezpečnosti takového letadla, jeho cestujících a posádky, letišť nebo leteckých navigačních zařízení, smluvní strany si vzájemně pomohou usnadňováním předávání zpráv a jinými příslušnými opatřeními směřujícími k urychlenému a bezpečnému ukončení takových incidentů nebo hrozeb.

(7) Když smluvní strana má opodstatněné důvody se domnívat, že druhá smluvní strana se odchýlila od ustanovení o ochraně civilního letectví podle tohoto článku, tato smluvní strana může požádat o okamžité konzultace s druhou smluvní stranou. Nedosažení uspokojivé dohody do patnácti (15) dnů od data žádosti o konzultace nebo v případě naléhavého ohrožení ochrany civilního letectví bude podkladem pro uplatnění článku IV této Dohody.

Článek IX

(Uživatelské poplatky)

Každá smluvní strana může ukládat nebo dovolit ukládat správné a přiměřené poplatky za použití letišť a jiných zařízení, která jsou pod její kontrolou. Tyto poplatky nebudou vyšší než jaké jsou placeny za používání zahraničními letadly nebo národními letadly konajícími podobné mezinárodní služby.

Článek X

(Obchodní příležitosti)

Podle ustanovení Přílohy :

(1) Prodej letecké dopravy určenými leteckými podniky jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany bude uskutečňován podle předpisů platných na území druhé smluvní strany s tím, že:

(a) Každá smluvní strana osvobodí na základě reciprocity určené letecké podniky druhé smluvní strany od státních daní ze zisků a příjmů odvozených z provádění služeb podle této Dohody;

(b) Každý určený letecký podnik má právo převést bez průtahů výdělky dosažené na území druhé smluvní strany na své území v kterékoli volně směnitelné měně v souladu s ustanoveními Přílohy.

(2) Určené letecké podniky jedné smluvní strany mohou podle předem daného souhlasu leteckých úřadů zřídit kanceláře na území druhé smluvní strany. Tyto letecké podniky mohou v souladu se zákony a předpisy druhé smluvní strany, týkající se vstupu, pobytu a zaměstnání, přivést a ponechat v nalétávaném místě na území druhé smluvní strany svůj řídící, marketingový, provozní a jiný odborný personál potřebný pro zabezpečení letecké dopravy.

Článek XI

(Kapacita)

Podle ustanovení Přílohy:

(1) Letecké podniky obou smluvních stran budou mít přiměřenou a rovnou možnost provozovat kteroukoli trať zahrnutou do této Dohody.

(2) Při provozování leteckých služeb stanovených v této Dohodě budou letecké podniky každé smluvní strany přihlížet k zájmu leteckých podniků druhé smluvní strany tak, aby nezasáhly nevhodným způsobem do služeb, jež tyto letecké podniky zajišťují na týchž tratích nebo částech téže trati.

(3) Letecké služby, které určené letecké podniky smluvních stran poskytují veřejnosti při provozu podle této Dohody, budou v úzkém vztahu k poptávce veřejnosti po takových službách.

(4) Přednostním cílem služeb určeného leteckého podniku podle této Dohody bude poskytovat kapacitu přiměřenou přepravní poptávce mezi zemí, kam letecký podnik přísluší, a zeměmi konečného určení přepravy. Právo nakládat nebo vykládat na těchto linkách a v místě nebo místech tratí stanovených v této Dohodě mezinárodní přepravu určenou do třetích zemí nebo z těchto zemí přicházející, bude vykonáváno v souladu s obecnými zásadami spořádaného rozvoje, které obě smluvní strany sdílí, a bude podléhat obecné zásadě, podle níž kapacita má odpovídat:

(a) přepravní poptávce mezi zemí původu a zeměmi konečného určení přepravy;

(b) požadavkům provozu dálkových linek; a

(c) přepravní poptávce v oblasti, kterou letecká linka prochází, s přihlédnutím k místním a oblastním službám.

(5) Žádná smluvní strana nebude letecký podnik druhé smluvní strany omezovat, pokud jde o kapacitu, frekvenci, letové řády nebo typ používaného letadla při provozu služeb na kterékoli lince stanovené v Seznamu linek této Dohody. V případě, že se jedna smluvní strana domnívá, že provoz leteckého podniku druhé smluvní strany neprobíhá v souladu se standardy a zásadami uvedenými v odstavcích (1), (2), (3) nebo (4) tohoto článku, může požádat podle článku XIV této Dohody o konzultace za účelem posouzení daného provozu, aby bylo stanoveno, zda je v souladu se zmíněnými standardy a zásadami.

Článek XII

(Stanovení cen)

(1) Každá smluvní strana umožní, aby ceny za mezinárodní leteckou dopravu byly stanoveny každým určeným leteckým podnikem na základě obchodního posouzení trhu. Zásah smluvních stran bude omezen na zábranu před nepřiměřeně diskriminujícími cenami; ochranu uživatelů před cenami nepřiměřeně vysokými nebo omezujícími přepravu na základě zneužití dominantního postavení; a ochranu leteckých podniků před cenami uměle nízkými vzhledem k přímé nebo nepřímé státní dotaci či podpoře. Jestliže smluvní strana je přesvědčena, že cena opravňuje k zásahu podle výše popsaných specifických kritérií, pak to sdělí druhé smluvní straně podle ustanovení odstavce (4). Vyhoví-li smluvní strana ustanovení o sdělení podle odstavce (4), může pak zahájit činnost, aby zabránila zavedení takové ceny, ale pouze vzhledem k přepravě, kde první místo cestovního plánu (jak uvedeno v dokladu opravňujícím k letecké dopravě) se nachází na jejím vlastním území.

(2) Pokud obě smluvní strany dovolí určeným leteckým podnikům, aby se zúčastnily koordinační cenové činnosti v rámci Mezinárodního sdružení leteckých dopravců (IATA) nebo jiného tarifně koordinačního fóra leteckých podniků a tam, kde obě smluvní strany schválily pro jakýkoli trh IATA nebo jinou tarifní dohodu leteckých podniků, ceny vyhlášené určenými leteckými podniky podle takto schválené dohody pro trhy, které jsou předmětem dohody, budou schváleny oběma smluvními stranami. V případě, že jakýkoli určený letecký podnik se však rozhodne nepřistoupit k takové dohodě, ceny používané nebo navržené k používání tímto leteckým podnikem budou posouzeny v souladu s cíli a postupy obsaženými v tomto článku; nedojde-li u kteréhokoli leteckého podniku k účasti na cenově koordinační činnosti nebo nepodřídí-li se jakékoli ceně podle podmínek IATA nebo jiné tarifní dohody leteckého podniku, samo o sobě to nezakládá platný důvod pro kteroukoli smluvní stranu, aby neschválila cenu.

(3) Každá smluvní strana může žádat, aby u jejího leteckého úřadu byly přihlášeny používané ceny nebo ceny navržené k používání za dopravu na její území nebo z jejího území určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany. Přihlášky leteckých podniků obou smluvních stran mohou být požadovány ne více než třicet (30) dní před navrženým datem vstupu v platnost. V jednotlivých případech smluvní strana může dovolit přihlášení v kratší lhůtě než se obvykle požaduje. Jestliže smluvní strana umožní leteckému podniku přihlásit cenu ve zkrácené lhůtě, tato cena se stane účinnou pro dopravu začínající na území této smluvní strany k navrženému datu.

(4) Jestliže jedna smluvní strana je přesvědčena, že cena navržená určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany pro mezinárodní leteckou dopravu mezi územími smluvních stran nebo leteckým podnikem druhé smluvní strany pro mezinárodní leteckou dopravu mezi územím první smluvní strany a třetí zemí, zahrnující v obou případech dopravu na různých sítích linek nebo na vlastní síti linek, je neslučitelná s okolnostmi uvedenými v odstavci (1) tohoto článku, oznámí druhé smluvní straně co nejdříve důvody svého nesouhlasu, ale v každém případě nejpozději patnáct (15) dní před navrženým vstupem v platnost. Poté každá smluvní strana může požádat o konzultace, které se budou konat co nejdříve, ale v žádném případě ne později než do třiceti (30) dnů od data přijetí oznámení o nesouhlasu. Smluvní strany budou trvale spolupracovat při zabezpečování informací nezbytných pro odůvodněné rozhodnutí o dané otázce. Jestliže oznámení o nesouhlasu není předloženo tak, jak je uvedeno v tomto odstavci, cena bude považována za schválenou a stane se platnou k navrženému datu.

(5) Jestliže smluvní strany dosáhnou dohody o ceně, ke které bylo podáno oznámení o nesouhlasu, každá smluvní strana se vynasnaží uvést tuto dohodu v platnost.

(6) Nehledě na odstavce (1) a (4) tohoto článku, každá smluvní strana umožní (a) jakémukoli leteckému podniku každé smluvní strany vyhovět úrovni jakékoli ceny za pravidelnou nebo charterovou dopravu, včetně cenových kombinací, používané na trhu pro mezinárodní leteckou dopravu mezi územími smluvních stran a b) jakémukoli leteckému podniku jedné smluvní strany používat cenu za pravidelnou nebo charterovou dopravu, včetně cenových kombinací, používanou na trhu pro mezinárodní leteckou dopravu mezi územím druhé smluvní strany a třetí zemí. Výraz "vyhovět", v tomto textu používaný, znamená právo pokračovat nebo zavést s přihlédnutím k okamžité situaci, a podle potřeby při použití postupů k urychlenému vyřízení, stejnou nebo podobnou cenu nebo cenu dosaženou kombinací cen na přímé lince nebo kombinací cen používaných na různých sítích linek anebo na vlastní síti linek, a to nehledě na rozdíly v podmínkách týkajících se směrování, vzdálenosti, časů, přípojů, typu letadla, uspořádání letadla nebo změny letadla, avšak bez omezení jen na tyto okolnosti.

Článek XIII

(Registrace u ICAO)

Tato Dohoda a všechny její změny budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek XIV

(Konzultace)

Každá smluvní strana může kdykoli požádat o konzultace s příslušnými úřady druhé smluvní strany o otázkách týkajících se výkladu, provádění nebo změny této Dohody. Tyto konzultace začnou v období šedesáti (60) dní ode dne přijetí žádosti druhé smluvní strany, pokud není smluvními stranami dohodnuto jinak.

Článek XV

(Urovnání sporů)

(1) Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této Dohody, který nebude urovnán konzultacemi podle článku XIV, bude na žádost jedné smluvní strany předložen k rozhodnutí tribunálu tří rozhodců, z nichž po jednom jmenuje každá smluvní strana a třetí bude ustanoven dvěma takto jmenovanými rozhodci. Každá ze smluvních stran bude jmenovat rozhodce v období šedesáti (60) dní ode dne, kdy jedna smluvní strana obdržela diplomatickou cestou od druhé smluvní strany oznámení požadující řešení sporu rozhodčím tribunálem, a třetí rozhodce bude jmenován v dalším období šedesáti (60) dní.

(2) Každá smluvní strana se vynasnaží v souladu se svým vnitrostátním právem uvést v platnost jakékoli rozhodnutí nebo výrok rozhodčího tribunálu.

(3) Výdaje rozhodčího tribunálu, včetně poplatků a výdajů rozhodců, budou rozděleny rovnoměrně mezi smluvní strany.

Článek XVI

(Změny)

(1) Jakákoli změna této Dohody (jiná než změna Seznamu linek nebo Přílohy) vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických nót.

(2) Jakákoli změna Seznamu linek nebo Přílohy k této Dohodě může být prováděna prozatímně od data sjednaného leteckými úřady a vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických nót.

(3) Přistoupí-li obě smluvní strany k obecné mnohostranné úmluvě o pravidelných mezinárodních leteckých službách, bude tato Dohoda změněna tak, aby odpovídala ustanovením takové mnohostranné úmluvy.

Článek XVII

(Výpověď)

Každá smluvní strana může kdykoli oznámit druhé smluvní straně, že zamýšlí ukončit platnost této Dohody. Toto oznámení bude současně zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost Dohody skončí dvanáct (12) měsíců po datu přijetí oznámení o výpovědi, nebude-li po dohodě smluvních stran výpověď vzata zpět před uplynutím této doby.

Článek XVIII

(Zrušení platnosti)

Tato Dohoda nahradí Dohodu o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými, podepsanou v Praze 28. února 1969, ve znění jejích pozdějších změn a doplňků.

Článek XIX

(Vstup v platnost)

Tato Dohoda vstoupí v platnost v den podpisu.

Na důkaz toho, níže podepsaní jsouce náležitě zmocněni svými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Praze dne 29. června 1987 ve dvou vyhotoveních v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

JUDr. Jaromír Johanes v. r.

Za vládu

Spojených států amerických:

Julian M. Niemczyk v. r.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
204/1999 Sb. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
Ruší
60/1969 Sb. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických
Je odkazován z
204/1999 Sb. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických
Odkazuje na
60/1969 Sb. Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických
147/1947 Sb. Úmluva o mezinárodním civilním letectví

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 29.06.1987 - 09.09.1996
0. 29.06.1987 Vyhlášené znění