Vyhláška č. 58/1987 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví další podrobnosti v nemocenském zabezpečení družstevních rolníků a uchazečů o zaměstnání

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-58
Částka 12/1987
Platnost od 29.06.1987
Účinnost od 01.07.1987
Aktuální znění 01.07.1987

58

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 24. června 1987,

kterou se stanoví další podrobnosti v nemocenském zabezpečení družstevních rolníků a uchazečů o zaměstnání

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s federálním ministerstvem zemědělství a výživy, s ministerstvy práce a sociálních věcí republik a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 144 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění zákona č. 116/1967 Sb., o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků, zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a podle § 32 odst. 4 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění:


Čl. I

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb., č. 180/1968 Sb., č. 76/1970 Sb., č. 128/1975 Sb., č. 54/1976 Sb., č. 164/1979 Sb., č. 80/1982 Sb., č. 153/1983 Sb., č. 74/1984 Sb. a č. 133/1984 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 4 písm. c) zní:

"c) doba, po kterou se muži poskytuje peněžitá pomoc (§ 27a zákona) nebo příspěvek podle zákona o mateřském příspěvku,".

Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písmena d) až l).

2. V § 1 odst. 5 se slova "písm. a), b), f) a k)" nahrazují slovy "písm. a) až c), g), a l)".

3. § 2 odst. 5 písm. b) zní:

"b) k opětnému nástupu do práce po skončení výkonu veřejné funkce trvající aspoň jeden rok, základní (náhradní) vojenské služby, další mateřské dovolené, poskytování peněžité pomoci (§ 27a zákona) nebo příspěvku podle zákona o mateřském příspěvku muži a výkonu trestu odnětí svobody,".

4. V § 3 odst. 1 se za slova "další mateřskou dovolenou (§ 27 zákona)," vkládají slova "pracovní dny, za které družstevníku byla poskytována peněžitá pomoc (§ 27a zákona) anebo příspěvek podle zákona o mateřském příspěvku,".

5. V § 22 odst. 2 se na konci připojují slova "a popřípadě doba, po kterou se členu družstva poskytovala peněžitá pomoc (§ 27a zákona) nebo příspěvek podle zákona o mateřském příspěvku.".

Čl. II

Za § 5 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1968 Sb., o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání, ve znění vyhlášky č. 132/1984 Sb., se vkládá nový § 5a, který zní:

"§ 5a

Pro přiznání, výši a poskytování peněžité pomoci uchazeči o zaměstnání platí předchozí ustanovení obdobně.".


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1987.


Ministr:

M. Boďa v. r.

Souvislosti

Mění
182/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání
104/1964 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
Je odkazován z
261/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
237/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
150/1988 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
Odkazuje na
133/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
74/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
153/1983 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
80/1982 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
164/1979 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
54/1976 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých změnách vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů
128/1975 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
121/1975 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení
107/1971 Sb. Zákon o mateřském příspěvku
76/1970 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb., a č. 180/1968 Sb.
182/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání
180/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb. a č. 92/1968 Sb.
92/1968 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb. a č. 117/1967 Sb.
88/1968 Sb. Zákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
117/1967 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášky č. 142/1965 Sb.
142/1965 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
104/1964 Sb. Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
103/1964 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1987 Aktuální znění (exportováno 17.09.2019 23:45)
0. 29.06.1987 Vyhlášené znění