Vyhláška č. 30/1987 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci mezi ústředními orgány podílejícími se na řízení národních výborů a rad

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-30
Částka 7/1987
Platnost od 23.04.1987
Účinnost od 28.01.1987
Zrušeno k 17.10.1996 (54/2000 Sb. m. s.)
Minulé znění 28.01.1987 - 16.10.1996

30

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 5. března 1987

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci mezi ústředními orgány podílejícími se na řízení národních výborů a rad


Dne 28. ledna 1987 byla v Židlochovicích podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci mezi ústředními orgány podílejícími se na řízení národních výborů a rad. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 4 dnem podpisu.

Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně. *)


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český překlad.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci mezi ústředními orgány podílejícími se na řízení národních výborů a rad

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky vedeny společnými zájmy považují za účelné rozvíjet spolupráci mezi ústředními orgány ČSR, SSR a MLR, podílejícími se na řízení národních výborů a rad (dále jen "místní orgány").

S cílem zabezpečení této spolupráce, která má přispívat k posilňování vzájemného porozumění a k zvyšování úrovně práce místních orgánů v Československé socialistické republice a v Maďarské lidové republice, se obě smluvní strany dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozšiřovat a prohlubovat vzájemnou spolupráci v oblasti činnosti místních orgánů a jejich řízení.

Základ pro tuto spolupráci, spočívající zejména ve vzájemném pracovním styku a výměně zkušeností, tvoří tato dohoda.

S cílem dosáhnout rychlejší a kvalitnější vzájemnou informovanost v oblasti činnosti a řízení místních orgánů si budou obě smluvní strany průběžně vzájemně vyměňovat a zasílat:

a) dokumenty a materiály včetně příslušných usnesení, týkajících se zásadních otázek výstavby, vnitřní struktury, působnosti a činnosti místních orgánů,

b) informace, studijní a další materiály, týkající se řízení činnosti místních orgánů a řešení důležitých úkolů v jejich působnosti,

c) důležité publikace, týkající se postavení a působnosti místních orgánů.

Článek 2

Smluvní strany budou formou vzájemných návštěv odborných pracovníků příslušných ústředních orgánů a místních orgánů organizovat oboustrannou výměnu zkušeností, konzultace a studium pokrokových metod práce místních orgánů.

Náměty na realizaci spolupráce, jakož i její forma, úkoly a rozsah budou stanoveny v rámci Prováděcího protokolu.

Článek 3

Spolupráce obou smluvních stran se bude upřesňovat Prováděcím protokolem k této dohodě, uzavíraným vždy na období čtyř let.

Plnění příslušného Prováděcího protokolu bude hodnoceno před podpisem nového na pravidelných schůzích zástupců obou smluvních stran, konaných ve čtyřletých obdobích střídavě na území Československé socialistické republiky a na území Maďarské lidové republiky.

Článek 4

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a uzavírá se na neomezenou dobu. Každá ze smluvních stran však může Dohodu písemně vypovědět, v takovémto případě ztrácí platnost po uplynutí tří měsíců ode dne oznámení výpovědi druhé smluvní straně.

Tato dohoda může být měněna nebo doplněna na základě souhlasu obou smluvních stran. Změny a doplnění musí být uskutečněny písemnou formou.

Dáno v Židlochovicích dne 28. ledna 1987 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyku slovenském a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu
Československé socialistické republiky:
Josef Jung v.r.

Za vládu Maďarské lidové republiky:
Lajos Papp v. r.

Souvislosti

Je zrušen předpisem
54/2000 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu o mezinárodních a meziresortních smlouvách mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky
Je odkazován z
54/2000 Sb. m. s. Ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu o mezinárodních a meziresortních smlouvách mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.01.1987 - 16.10.1996
0. 28.01.1987 Vyhlášené znění