Nařízení vlády č. 21/1987 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 157/1980 Sb., o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-21
Částka 6/1987
Platnost od 13.04.1987
Účinnost od 01.05.1987
Aktuální znění 01.05.1987

21

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 29. ledna 1987,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 157/1980 Sb., o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:


Čl. I

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 157/1980 Sb., o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím, se mění a doplňuje takto:

Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:

"§ 5a

(1) Povolení podle § 26 zákona se nevyžaduje též u smluv uzavíraných s organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci. Československé právnické osoby, které jsou organizovány ve výrobních hospodářských jednotkách, mohou smlouvy uzavřít, změnit nebo zrušit jen se souhlasem generálního ředitele příslušné výrobní hospodářské jednotky. 1) Československé právnické osoby, které nejsou organizovány ve výrobních hospodářských jednotkách, mohou smlouvy uzavřít, změnit nebo zrušit jen se souhlasem nadřízeného orgánu.

(2) Československé právnické osoby, které nemají odpovídající povolení k zahraničně obchodní činností mohou smlouvu schválenou podle odstavce 1 uzavřít, změnit nebo zrušit jen se souhlasem generálního ředitele (ředitele) příslušného podniku zahraničního obchodu nebo právnické osoby mající odpovídající povolení k zahraničně obchodní činnosti; není-li tento souhlas udělen, může jej udělit ústřední orgán, který československou právnickou osobu řídí, v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu.

(3) U československé právnické osoby řízené národním výborem se za řídící ústřední orgán podle odstavce 2 považuje ústřední orgán státní správy České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky, který by byl jinak příslušný udělit této právnické osobě povolení podle § 26 odst. 2 zákona. 2)

(4) Ustanovení § 2 až 5 se u smluv uvedených v odst. 1 nepoužije.".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 1987.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 5 odst. 1 nařízení vlády ČSSR č. 91/1974 Sb., o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech.

2) § 1 nařízení vlády ČSR č. 81/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperace se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory.
§ 1 nařízení vlády SSR č. 150/1980 Sb., o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření, změně nebo zrušení smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory.

Souvislosti

Mění
157/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím
Je odkazován z
271/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o stravování v zařízeních sociální péče
152/1988 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
Odkazuje na
157/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o udělování povolení k uzavírání, změně nebo zrušení některých smluv o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím
150/1980 Sb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi
81/1980 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o příslušnosti k udělování, změně a odnímání povolení k uzavření smlouvy o výrobní specializaci nebo výrobní kooperaci se zahraničím československým právnickým osobám řízeným národními výbory
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
91/1974 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.05.1987 Aktuální znění (exportováno 25.08.2019 09:22)
0. 13.04.1987 Vyhlášené znění