Vyhláška č. 10/1987 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-10
Částka 4/1987
Platnost od 10.03.1987
Účinnost od 01.10.1987
Zrušeno k 01.02.1998 (1/1998 Sb.)
Minulé znění 01.10.1987 - 31.01.1998

10

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky

ze dne 11. února 1987

o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice

Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


§ 1

Tato vyhláška stanoví pro území České socialistické republiky závaznost Československého lékopisu - čtvrtého vydání (dále jen "lékopis"). 1)

§ 2

(1) Lékopis je závazný pro organizace a odborné pracovníky podílející se na přípravě, výrobě, kontrole, hodnocení, uchovávání, předpisování a vydávání léčiv a zdravotnických potřeb uvedených v lékopisu. Tito pracovníci, jimiž jsou farmaceuti, lékaři, veterinární lékaři, chemici, biochemici, pracovníci útvarů řízení jakosti, farmaceutičtí a jiní laboranti, jsou povinni, pokud je toho třeba pro řádný výkon jejich činnosti nebo povolání, znát obsah lékopisu a řídit se jím.

(2) Lékopis je uložen na krajských, okresních a městských národních výborech, v ústavech národního zdraví a v dalších organizacích, pro které je závazný.

(3) Ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky může v odůvodněných případech povolit výjimku z ustanovení lékopisu; pokud jde o léčiva a jiné látky k veterinárním účelům, činí tak v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky.


§ 3

Zrušuje se vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 82/1969 Sb., o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání v České socialistické republice, ve znění vyhlášky ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 24/1976 Sb., o zavedení doplňku k Československému lékopisu - třetímu vydání v České socialistické republice.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1987.


Ministr:

Prof. MUDr. Prokopec CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Lékopis společně vydávají ministerstvo zdravotnictví ČSR a ministerstvo zdravotnictví SSR ve Zdravotnickém nakladatelství.

Souvislosti

Provádí předpis
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu
Je zrušen předpisem
1/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997)
Ruší
82/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání v České socialistické republice
Je odkazován z
269/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
402/2000 Sb. Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 149/2000 Sb.
199/1998 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
1/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997)
343/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání
311/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat
305/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
298/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích
79/1997 Sb. Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
27/1996 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
258/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
49/1993 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
208/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
207/1992 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení
468/1991 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
376/1991 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o závaznosti Doplňku k Československému lékopisu - čtvrtému vydání v České republice
284/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky
62/1990 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o závaznosti Oprav a změn Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice
86/1989 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o povolování ověřování, výroby, dovozu a uvádění do oběhu, používání a kontrole veterinárních léčiv a přípravků
192/1988 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví
43/1987 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o registraci hromadně vyráběných léčivých přípravků a úhradě nákladů s tím spojených
10/1987 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice
Odkazuje na
10/1987 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o závaznosti Československého lékopisu - čtvrtého vydání v České socialistické republice
82/1969 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zavedení Československého lékopisu - třetího vydání v České socialistické republice
20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.10.1987 - 31.01.1998
0. 10.03.1987 Vyhlášené znění