Oznámení č. o22/c4/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1986-c4-o22
Částka 4/1986
Platnost od 14.03.1986
Vyhlášené znění 14.03.1986

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo úpravu z 31. 1. 1986 č. 477/1986-32 o vyhlásení chráneného náleziska „Modrokamenská lesostep“. Jej účelom je ochrana prirodzených teplomilných lesostepných a lesných spoločenstiev v Krupinskej planine dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrnovýchovného hľadiska.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. májom 1986.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany chráneného náleziska, je spolu s mapou uložená v Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši, v jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na Okresnom národnom výbore vo Velkom Krtíši. Na uvedených orgánoch a v organizáciách možno do úpravy nazrieť.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 14.03.1986 Vyhlášené znění