Oznámení č. o11/c13/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1986-c13-o11
Částka 13/1986
Platnost od 14.06.1986
Účinnost od 01.07.1986
Zrušeno k 01.05.1992 (143/1992 Sb.)
Minulé znění 16.01.1992 - 30.04.1992

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě se Státní plánovací komisí, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou odborů výnos ze dne 30. května 1986 čj. 51-25345-5123, 080586 o odměňování pracovníků vysílaných na akce investiční výstavby na území Svazu sovětských socialistických republik.

Výnosem se upravuje odměňování pracovníků dodavatelských organizací a jiných účastníků výstavby, vykonávajících a zajištujících stavební a montážní práce nebo poskytujících sociální, zdravotní, obchodní a obdobné služby a práce na stavbách na území Svazu sovětských socialistických republik podle příslušných mezivládních dohod.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. července 1986. Zrušuje se výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11. března 1975 čj. II 3 230 75-7204 o odměňování pracovníků organizací zúčastněných na výstavbě plynovodu Orenburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik (reg. v částce 14/1975 Sb.) a pro pracovníky, na které se výnos vztahuje, pozbývají platnosti 1. úprava federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. dubna 1983 čj. 314-2430-3114, 120483 o odměňování pracovníků na výstavbě centrální opravárenské základny Užhorod - SSSR. 2. úprava federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 6. srpna 1985 čj. 514-19463-5135 o odměňování pracovníků na výstavbě TUK Krivoj Rog SSSR a 3. úprava federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21. listopadu 1985 čj. 514-21666-5123 o odměňování pracovníků podniku Pramen - zásobovací podnik v SSSR.

Výnos byl zaslán federálním ústředním orgánům, ústředním orgánům republik a krajským národním výborům, u nichž lze do něj nahlédnout. Do výnosu lze nahlédnout též u federálního ministerstva práce a sociálních věcí. Výnos bude publikován ve Zpravodaji federálního ministerstva práce a sociálních věcí.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 51-25345-5123, 080586 o odměňování pracovníků vysílaných na akce investiční výstavby na území Svazu sovětských socialistických republik (reg. částka 13/1986 Sb.).

Souvislosti

Provádí předpis
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev
Je měněn
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
Mění
o3/c14/1975 Sb. Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Je zrušen předpisem
143/1992 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích
Odkazuje na
1/1992 Sb. Zákon o mzdě (1992-2006)
14/1975 Sb. Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
133/1970 Sb. Zákon o působnosti federálních ministerstev

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 16.01.1992 - 30.04.1992 1/1992 Sb.
1. 01.07.1986 - 15.01.1992
0. 14.06.1986 Vyhlášené znění