Oznámení č. o7/c12/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1986-c12-o7
Částka 12/1986
Platnost od 06.06.1986
Vyhlášené znění 06.06.1986

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo úpravu z 31. 3. 1986 č. 2908/1986-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Švihrová“. Jej účelom je ochrana rašelinných fytocenóz s výskytom chránených druhov rastlín v Liptovskej kotline, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrnovýchovného hľadiska.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. júlom 1986.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená v Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a v jeho stredisku v Bratislave, v Krajskom ústredí štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na Okresnom národnom výbore v Liptovskom Mikuláši. Na uvedených orgánoch a v organizáciách možno do úpravy nazrieť.

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
0. 06.06.1986 Vyhlášené znění