Oznámení č. o3/c12/1986 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1986-c12-o3
Částka 12/1986
Platnost od 06.06.1986
Účinnost od 01.07.1986
Aktuální znění 01.07.1986

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo úpravu z 31. 3. 1986 č. 2904/1986-32 o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Malé Brdo“. Jej účelom je ochrana zachovalých prirodzených spoločenstiev bukových dubín a typických bučín Slanských vrchov, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrnovýchovného hľadiska.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. júlom 1986.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená v Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a v jeho stredisku v Bratislave, v Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove a na Okresnom národnom výbore Košice-vidiek. Na uvedených orgánoch a v organizáciách možno do úpravy nazrieť.

Souvislosti

Je měněn
52/1986 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.07.1986 52/1986 Sb. Aktuální znění (exportováno 04.08.2020 10:57)
0. 06.06.1986 Vyhlášené znění