Vyhláška č. 8/1986 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1986-8
Částka 2/1986
Platnost od 17.02.1986
Účinnost od 08.11.1985
Aktuální znění 08.11.1985

8

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 20. listopadu 1985

o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních


Dne 18. dubna 1984 byla v Damašku podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 9. října 1985.


Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 52 odstavce 2 dnem 8. listopadu 1985.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


SMLOUVA

mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních

Československá socialistická republika

a

Syrská arabská republika,

vedeny snahou dále rozvíjet přátelské vztahy a spolupráci mezi oběma státy a vedeny přáním upravit právní spolupráci ve věcech občanských, rodinných a trestních v duchu respektování svrchovanosti, národní nezávislosti, rovnoprávnosti, nevměšování se do vnitřních záležitostí a vzájemných výhod, se rozhodly sjednat tuto smlouvu.

KAPITOLA I

Všeobecná ustanovení

Článek 1

(1) Občané jedné smluvní strany požívají na území druhé smluvní strany stejné právní ochrany svých osobních a majetkových práv jako její vlastní občané.

(2) Státní občané jedné smluvní strany mají právo obracet se svobodně a bez překážek k soudům a jiným orgánům druhé smluvní strany, příslušným ve věcech občanských, rodinných a trestních (dále jen "justiční orgány"), mohou hájit své zájmy před těmito orgány, podávat návrhy a žádosti za stejných podmínek jako její vlastní státní občané.

(3) Ustanovení této Smlouvy o státních občanech smluvních stran se rovněž použije na právnické osoby, zřízené podle právního řádu smluvní strany, na jejímž území mají své sídlo.

Článek 2

Státním občanům jedné smluvní strany, kteří se obracejí na justiční orgány druhé smluvní strany a zdržují se na území jedné ze smluvních stran, není možno uložit složení jakékoliv jistoty nebo zaplacení poplatků z toho důvodu, že jsou cizinci, nebo, že nemají své bydliště, pobyt nebo sídlo na území druhé smluvní strany.

Článek 3

(1) Justiční orgány smluvních stran si poskytují vzájemně na žádost, za podmínek stanovených v této smlouvě, právní pomoc ve věcech občanských, rodinných a trestních prováděním jednotlivých úkonů, zejména vyhotovováním, zasíláním a doručováním písemností, výslechem svědků, účastníků nebo obviněných, prováděním znaleckých posudků.

(2) Justiční orgány se stýkají prostřednictvím svých ústředních orgánů diplomatickou cestou.

(3) Pro účely této Smlouvy se ústředními orgány rozumí:

a) na straně Československé socialistické republiky ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky, ministerstvo spravedlnosti Slovenské socialistické republiky a Generální prokuratura Československé socialistické republiky,

b) na straně Syrské arabské republiky ministerstvo spravedlnosti.

Článek 4

(1) Dožádání o právní pomoc, jakož i k nim připojené písemnosti, se vyhotovují v jazyce dožadující smluvní strany a připojí se k nim překlad do jazyka dožádané smluvní strany nebo do jazyka francouzského.

(2) Dožádání musí být podepsáno a opatřeno otiskem úředního razítka.

(3) Překlad bude ověřen úředním překladatelem dožadující smluvní strany.

Článek 5

Ústřední orgány smluvních stran si poskytují vzájemně na žádost informace o právních předpisech, které platí nebo platily na jejich území, spolu s jejich zněním, jakož i informace o právní praxi.

KAPITOLA II

Bezplatná právní pomoc a osvobození od poplatků a nákladů řízení

Článek 6

(1) Státní občané jedné smluvní strany mají před justičními orgány druhé smluvní strany nárok na bezplatnou právní pomoc a osvobození od poplatků a nákladů řízení se zřetelem k jejich osobním, rodinným a majetkovým poměrům ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako státní občané této druhé smluvní strany.

(2) Ustanovení odstavce (1) se použije rovněž při vyřízení dožádání o právní pomoc a při zasílání písemnosti v téže věci.

Článek 7

(1) Potvrzení o osobních, rodinných a majetkových poměrech potřebné pro získání výhod uvedených v článku 6 této Smlouvy, bude vydáno příslušným orgánem smluvní strany, na jejímž území má žadatel své bydliště nebo pobyt.

(2) Má-li žadatel bydliště nebo pobyt na území třetího státu, stačí, vydá-li potvrzení diplomatická mise nebo konzulární úřad smluvní strany, jejímž je žadatel státním občanem.

Článek 8

Justiční orgán, který rozhoduje o žádosti o bezplatnou právní pomoc a o přiznání výhod uvedených v článku 6 této Smlouvy, postupuje podle právních předpisů svého státu. V případě potřeby může žádat doplňující údaje.

Článek 9

(1) Chce-li státní občan jedné ze smluvních stran, který má bydliště nebo pobyt na území druhé smluvní strany, požívat u justičního orgánu druhé smluvní strany výhod uvedených v článku 6 této Smlouvy, může o to požádat v souladu s právním řádem tohoto státu justiční orgán příslušný podle místa svého bydliště nebo pobytu.

(2) Justiční orgán, u kterého byla podána žádost, zajistí překlad žádosti, potvrzení uvedeného v článku 7 této Smlouvy a případných příloh do jazyka dožádané smluvní strany nebo do jazyka francouzského.

(3) Justiční orgán, který vyřizuje žádost, ji zašle s potvrzením uvedeným v článku 7 této Smlouvy a s případnými přílohami příslušnému justičnímu orgánu druhé smluvní strany.

KAPITOLA III

Doručování soudních a mimosoudních písemností a vyřizování dožádání

Článek 10

(1) Smluvní strany si zasílají písemnosti a dožádání o právní pomoc ve věcech občanských, rodinných a trestních podle ustanovení článku 3 této Smlouvy.

(2) Ustanovení předchozího odstavce nevylučuje, aby smluvní strany doručovaly všechny soudní nebo mimosoudní písemnosti, určené jejich státním občanům, přímo prostřednictvím svých diplomatických misí nebo konzulárních úřadů, pokud jejich státní občané souhlasí s jejich přijetím. V tomto případě nelze použít donucovacích prostředků.

Článek 11

Žádost o doručení soudních nebo mimosoudních písemností nebo o vyřízení dožádání musí obsahovat následující údaje:

a) označení dožadujícího a dožádaného orgánu;

b) označení věci, ve které se žádá o právní pomoc;

c) předmět žádosti;

d) jméno a příjmení, povolání, zaměstnání, bydliště nebo pobyt a státní občanství účastníků a obviněných, u právnických osob jejich název a sídlo;

e) jméno, příjmení a adresu zástupců účastníků, byli-li ustanoveni;

f) jméno, příjmení a adresu příjemce písemnosti;

g) u dožádání označení úkonu, který má být proveden, a je-li to zapotřebí, otázky, které mají být položeny;

h) ve věcech trestních též označení a popis spáchaného trestného činu, místo a datum narození obviněného, popřípadě výpis z jeho rejstříku trestů a jména a příjmení jeho rodičů.

Článek 12

Dožádaný justiční orgán doručí písemnosti podle právních předpisů o doručování listin, platných v jeho státě, pokud byly vyhotoveny v jazyce dožádané smluvní strany nebo je-li k nim přiložen úředně ověřený překlad do tohoto jazyka nebo do jazyka francouzského. Jinak doručí písemnosti příjemci, pokud příjemce souhlasí s jejich přijetím.

Článek 13

(1) Je-li adresa osoby, která má být předvolána, aby byla vyslechnuta, nebo které má být doručena písemnost, neúplná nebo nepřesná, dožádaný justiční orgán zjistí, pokud je to možné, přesnou adresu.

(2) Není-li dožádaný justiční orgán příslušný k vyřízení žádosti, zašle ji z úřední povinnosti příslušnému orgánu a informuje o tom dožadující justiční orgán.

Článek 14

Písemnost, která má být doručena, bude zaslána druhé smluvní straně ve dvojím vyhotovení a její doručení se potvrdí podle právního řádu dožádané smluvní strany na jejím druhém stejnopise.

Článek 15

(1) Justiční orgán dožádané smluvní strany postupuje při vyřizování dožádání podle jejího právního řádu. Může však na žádost justičního orgánu dožadující smluvní strany postupovat způsobem, který je v dožádání uveden, není-li to v rozporu s právním řádem dožádané smluvní strany.

(2) Na žádost dožadujícího justičního orgánu dožádaný justiční orgán mu včas oznámí místo a dobu provedení dožádání.

Článek 16

Po vyřízení dožádání justiční orgán dožádané smluvní strany vrátí spisy justičnímu orgánu dožadující smluvní strany. Není-li možno dožádání vyřídit, vrátí spisy a sdělí důvody, pro které nemohlo být dožádání vyřízeno nebo pro které bylo odmítnuto.

Článek 17

(1) Smluvní strany nebudou požadovat náhradu nákladů provedení žádaných úkonů právní pomoci.

(2) Dožádaný justiční orgán oznámí dožadujícímu justičnímu orgánu výši nákladů spojených s vyřízením dožádání.

Článek 18

Poskytnutí právní pomoci může být odmítnuto, má-li dožádaná smluvní strana za to, že vyřízení dožádání by mohlo ohrozit její svrchovanost nebo bezpečnost nebo by bylo v rozporu se základními zásadami jejího právního řádu nebo veřejným pořádkem.

Článek 19

(1) Listiny vydané nebo ověřené ve formě předepsané právním řádem jedné smluvní strany nevyžadují na území druhé smluvní strany dalšího ověření. To platí i pro podpisy, které byly ověřeny podle předpisů jedné ze smluvních stran.

(2) Listiny, které jsou na území jedné ze smluvních stran považovány za veřejné, mají na území druhé smluvní strany důkazní moc veřejných listin.

Článek 20

(1) Ústřední orgány smluvních stran si na žádost poskytnou pomoc při zjišťování adres osob, které se zdržují na jejich území, je-li to potřeba k uplatnění práv jejich státních občanů.

(2) Je-li u justičního orgánu jedné smluvní strany uplatněn nárok na výživné proti povinnému, který se zdržuje na území druhé smluvní strany, poskytne justiční orgán této smluvní strany na žádost pomoc i při zjištění zdroje a výšky příjmů povinného.

KAPITOLA IV

Zasílání dokladů o osobním stavu a jiných listin

Článek 21

(1) Příslušné orgány smluvních stran si budou navzájem zasílat výpisy z matrik týkající se zápisů o státních občanech jedné ze smluvních stran v matrikách druhé smluvní strany. Výpisy se budou zasílat ihned po provedení zápisu do matrik.

(2) Příslušné orgány jedné ze smluvních stran zašlou na žádost příslušných orgánů druhé smluvní strany žádané výpisy.

(3) Jestliže se v matrice jedné ze smluvních stran provedou dodatečné zápisy, změny nebo opravy o osobním stavu státních občanů druhé smluvní strany, příslušné orgány této smluvní strany zašlou opis nebo výpis z matriky s vykonanými změnami a opravami.

(4) Písemnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku se zasílají bezplatně diplomatickou cestou.

Článek 22

Žádosti státních občanů smluvních stran o výpis z matriky nebo jiné listiny týkající se osobního stavu je možno zaslat přímo příslušnému orgánu druhé smluvní strany. Vyžádané doklady se žadateli zasílají prostřednictvím diplomatické mise nebo konzulárního úřadu státu, jehož úřad doklad vydal. Diplomatická mise nebo konzulární úřad vybere od žadatele současně příslušný poplatek za vyhotovení dokladu.

Článek 23

Příslušné orgány smluvních stran si budou navzájem zasílat opisy pravomocných rozhodnutí týkajících se osobního stavu státních občanů druhé smluvní strany. V těchto rozhodnutích je třeba uvést také údaje o státním občanství každé osoby, které se rozhodnutí týká.

KAPITOLA V

Ochrana svědků a znalců

Článek 24

Svědek nebo znalec, který se dostavil na základě předvolání před justiční orgán druhé smluvní strany, nemůže být na území této smluvní strany, bez ohledu na své státní občanství, stíhán, vzat do vazby ani na něm nemůže být vykonán trest za trestný čin, který je předmětem trestního řízení, v kterém byl předvolán pro svou výpověď učiněnou v tomto trestním řízení nebo pro jiný trestný čin, který spáchal před svým odjezdem z území dožádané smluvní strany.

Článek 25

Ustanovení článku 24 této Smlouvy se nepoužije, neopustil-li svědek nebo znalec území dožadující smluvní strany ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu justiční orgán, který ho předvolal, sdělil, že jeho přítomnosti již není třeba. Do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou svědek nebo znalec nemohl opustit území této smluvní strany z důvodů nezávislých na jeho vůli.

KAPITOLA VI

Uznání a výkon rozhodnutí a rozhodčích nálezů

Článek 26

(1) Smluvní strany uznají a povolí na svém území výkon následujících rozhodnutí, vydaných na území druhé smluvní strany:

a) rozhodnutí soudů, vydaná ve věcech občanských, rodinných a obchodních;

b) rozhodnutí soudů, vydaná ve věcech trestních o náhradě škody a navrácení majetku;

c) rozhodnutí soudů, jimiž byly schváleny smíry ve věcech občanských, rodinných a obchodních.

(2) Za rozhodnutí ve smyslu odstavce (1) tohoto článku se pokládají též rozhodnutí ve věcech dědických, vydaná justičními orgány smluvní strany, které jsou podle právního řádu této smluvní strany příslušné k projednávání věcí dědických.

Článek 27

Rozhodnutí, uvedená v článku 26 této Smlouvy, budou uznávána a jejich výkon bude povolen za podmínek, že:

a) podle právního řádu smluvní strany, na jejímž území se o uznání a výkon žádá, není vyloučena příslušnost justičních orgánů smluvní strany, na jejímž území bylo ve věci rozhodnutí vydáno;

b) rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné podle právního řádu smluvní strany, na jejímž území bylo vydáno;

c) uznáním nebo výkonem rozhodnutí nebude ohrožena svrchovanost nebo bezpečnost smluvní strany, na jejímž území má být rozhodnutí uznáno a vykonáno, nebo není v rozporu se základními zásadami jejího právního řádu nebo jejím veřejným pořádkem;

d) v téže věci, o témže předmětu a z téhož důvodu nebylo dříve vydáno mezi týmiž účastníky pravomocné rozhodnutí příslušným justičním orgánem smluvní strany, na jejímž území má být rozhodnutí uznáno a vykonáno;

e) účastník, proti němuž bylo rozhodnutí vydáno a který se řízení nezúčastnil, byl včas a řádně obeslán podle právního řádu smluvní strany, na jejímž území bylo rozhodnutí vydáno, a v případě procesní nezpůsobilosti byl řádně zastoupen. Obeslání vyhláškou se nepovažuje za řádné.

Článek 28

K uznání a nařízení výkonu rozhodnutí je příslušný justiční orgán smluvní strany, na jejímž území má být rozhodnutí uznáno nebo vykonáno.

Článek 29

(1) Žádost o uznání a výkon rozhodnutí se podává přímo u příslušného justičního orgánu smluvní strany, na jejímž území má být rozhodnutí uznáno nebo vykonáno. Žádost o uznání a výkon rozhodnutí může být podána rovněž u justičního orgánu, který ve věci rozhodl jako orgán prvého stupně. Tento orgán žádost vyřídí nebo ji postoupí příslušnému justičnímu orgánu.

(2) K žádosti se připojí:

a) ověřený opis soudního rozhodnutí, jakož i potvrzení o právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí, pokud to nevyplývá z rozhodnutí samého;

b) doklad o tom, že účastník, proti němuž bylo rozhodnutí vydáno a který se řízení nezúčastnil, byl včas a řádně obeslán a v případě procesní nezpůsobilosti byl řádně zastoupen;

c) ověřený překlad písemností uvedených pod písmeny a) a b), jakož i překlad žádosti do jazyka dožádané smluvní strany nebo do jazyka francouzského.

(3) Žádost o výkon rozhodnutí může být podána současně se žádostí o jeho uznání.

Článek 30

(1) Justiční orgán smluvní strany, na jejímž území má být rozhodnutí uznáno a vykonáno, provádí řízení o uznání a výkonu rozhodnutí podle právního řádu svého státu.

(2) Justiční orgán se v řízení o uznání a výkon rozhodnutí omezí na zjištění, zda byly splněny podmínky, uvedené v článku 27 této Smlouvy; byly-li tyto podmínky splněny, rozhodnutí uzná nebo jeho výkon povolí.

Článek 31

(1) Rozhodnutí o povinnosti zaplatit soudní náklady a soudní poplatky se vykoná na žádost na území druhé smluvní strany bezplatně.

(2) Justiční orgán smluvní strany, na jejímž území byla rozhodnutím uložena povinnost zaplatit soudní náklady nebo soudní poplatky, požádá příslušný justiční orgán druhé smluvní strany o výkon tohoto rozhodnutí. K této žádosti musí být připojen ověřený opis rozhodnutí o výši soudních nákladů nebo soudních poplatků, potvrzení o tom, že rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné a ověřený překlad těchto písemností do jazyka dožádané smluvní strany nebo do jazyka francouzského.

(3) Justiční orgán, který povoluje výkon rozhodnutí uvedených v odstavci 1 tohoto článku, se omezí na zjištění skutečností, které svědčí o tom, že rozhodnutí je pravomocné a vykonatelné. Částka, která bude vydobyta, se předá diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu smluvní strany, jejíž justiční orgán o vymožení požádal.

Článek 32

(1) Smluvní strany na svém území uznají a povolí výkon rozhodčích nálezů ve věcech obchodních, vydaných na území druhé smluvní strany, podle Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, sjednané v New Yorku dne 10. června 1958.

(2) Rozhodčí nálezy ve věcech občanských, vydané na území jedné ze smluvních stran, budou uznány a vykonány na území druhé smluvní strany za podmínek stanovených v článcích 27 a 29 této Smlouvy v rozsahu, v jakém mohou být použity na rozhodčí nálezy.

Článek 33

Použití ustanovení o výkonu rozhodnutí a rozhodčích nálezů musí být v souladu s právními předpisy smluvních stran o převodu peněz nebo o vývozu věcí získaných výkonem rozhodnutí.

KAPITOLA VII

Vydávání

Článek 34

(1) Smluvní strany se zavazují, že za podmínek stanovených v této Smlouvě si na žádost vydají k provedení trestního řízení nebo k výkonu trestu osoby, které se zdržují na jejich území.

(2) Vydání k provedení trestního řízení je přípustné pouze pro trestné činy, za které může být uložen podle právního řádu obou smluvních stran trest odnětí svobody na dobu přesahující jeden rok.

(3) Vydání k výkonu trestu je přípustné pouze pro činy trestné podle právního řádu obou smluvních stran, pro které byla vyžádaná osoba odsouzena k trestu odnětí svobody nejméně na jeden rok nebo k trestu těžšímu.

Článek 35

Nemohou být vydány:

a) osoby, které k datu obdržení žádosti o vydání jsou státními občany dožádané smluvní strany;

b) osoby bez státního občanství, které mají bydliště na území dožádané smluvní strany;

c) osoby, které získaly právo azylu na území dožádané smluvní strany.

Článek 36

Vydání je nepřípustné, jestliže:

a) čin byl spáchán na území dožádané smluvní strany;

b) trestný čin, pro který se o vydání žádá, byl spáchán mimo území dožadující smluvní strany a právní řád dožádané smluvní strany nepřipouští trestní stíhání podobného trestného činu, spáchaného mimo její území;

c) právní řád jedné ze smluvních stran vydání nepřipouští;

d) podle právního řádu jedné ze smluvních stran trestní řízení může být zahájeno pouze na návrh poškozeného;

e) čin, pro který se o vydání žádá, je podle právního řádu jedné ze smluvních stran promlčen nebo amnestován, nebo jestliže jiný zákonný důvod nepřipouští zahájení trestního řízení nebo výkonu trestu;

f) proti osobě, o jejíž vydání se žádá, bylo pro stejný čin vyneseno pravomocné rozhodnutí nebo jestliže justiční orgány dožádané smluvní strany zastavily trestní řízení.

Článek 37

(1) Je-li osoba, o jejíž vydání se žádá, trestně stíhána nebo má-li si odpykat trest odnětí svobody, vynesený justičním orgánem dožádané smluvní strany, pro jiný trestný čin spáchaný na území dožádané smluvní strany, než pro který se o vydání žádá, může být vydání odloženo.

(2) V případě odkladu se vydání uskuteční po skončení trestního řízení nebo po skončení výkonu trestu.

(3) Pokud by odklad vedl k promlčení trestního stíhání nebo by mohl být příčinou závažných těžkostí při vyšetřování trestných činů, může být povoleno dočasné vydání za podmínky, že vydaná osoba bude neprodleně vrácena po provedení procesních úkonů, pro které bylo vydání povoleno.

Článek 38

(1) Vydaná osoba může být trestně stíhána pro jiné trestné činy, než pro které byla vydána, může být na ní vykonán jiný trest než ten, pro který byla vydána, a může být vydána třetímu státu pouze tehdy, jestliže s tím souhlasila předem dožádaná smluvní strana.

(2) Souhlasu dožádané smluvní strany není třeba, jestliže vydaná osoba, která není státním občanem dožadující smluvní strany, neopustila do 1 měsíce po skončení trestního řízení nebo výkonu trestu území dožadující smluvní strany, přestože měla tuto možnost nebo jestliže poté, co opustila toto území, se na ně dobrovolně vrátila.

Článek 39

(1) Žádost o vydání se podává písemně a zasílá se dožádané smluvní straně diplomatickou cestou. Musí obsahovat jména a příjmení osoby, která má být vydána, datum a místo jejího narození, její státní občanství, údaje o jejím pobytu, údaje o trestném činu a o škodě, která byla trestným činem způsobena.

(2) K žádosti o vydání k trestnímu řízení se připojí ověřený opis zatýkacího rozkazu s popisem spáchaného trestného činu, s údaji o důkazech, jakož i znění ustanovení právních předpisů, která se vztahují na trestný čin; byla-li trestným činem způsobena majetková škoda, je nutno uvést její výši.

(3) K žádosti o vydání k výkonu trestu se připojí ověřený opis pravomocného soudního rozhodnutí, jakož i znění ustanovení právních předpisů, která se vztahují na trestný čin. Odpykal-li si odsouzený část trestu, oznámí se, jakou část si odpykal.

(4) Neobsahuje-li žádost o vydání všechny nutné údaje, může dožádaná smluvní strana žádat doplňující informace. Druhá strana musí této žádosti vyhovět ve lhůtě nepřesahující 2 měsíce. Tato lhůta může být na odůvodněnou žádost dožadující smluvní strany prodloužena o 15 dní.

(5) Nepředloží-li dožadující smluvní strana doplňující údaje ve stanovené lhůtě, může dožádaná smluvní strana zatčenou osobu propustit na svobodu.

Článek 40

Po obdržení žádosti o vydání, pokud byly splněny podmínky vydání, učiní dožádaná smluvní strana bez odkladu opatření k zatčení osoby, uvedené v žádosti o vydání.

Článek 41

(1) Osoba může být zatčena rovněž před obdržením žádosti o vydání, jestliže dožadující smluvní strana o to výslovně požádala. V žádosti o předběžné zatčení se uvede zatýkací rozkaz nebo pravomocné rozhodnutí vydané proti této osobě s tím, že žádost o vydání bude zaslána dodatečně. Žádost o předběžné zatčení může být učiněna poštou, telegraficky nebo telefonicky.

(2) Dožadující smluvní strana bude bezodkladně uvědoměna o zatčení provedeném podle předchozího odstavce tohoto článku.

(3) Předběžné zatčení, o němž bylo rozhodnuto podle odstavce (1) tohoto článku, nemůže trvat déle než 1 měsíc.

Článek 42

(1) Dožádaná smluvní strana oznámí dožadující smluvní straně své rozhodnutí o vydání. V případě povolení vydání jí oznámí místo, datum a hodinu předání vydaného; v opačném případě sdělí důvody, pro které vydání nepovolila.

(2) Nedostaví-li se zástupce dožadující smluvní strany na místo a v době určené pro převzetí osoby, jejíž vydání bylo povoleno, a nepožádá-li dožadující smluvní strana o odklad, který nepřekročí 7 dnů, bude vyžádaná osoba neprodleně propuštěna na svobodu. Opakuje-li se žádost o vydání, může být v takovém případě odmítnuta.

Článek 43

Jestliže o vydání osoby žádá několik států, dožádaná smluvní strana rozhodne, které žádosti vyhoví. Přihlédne při tom zejména ke státnímu občanství žádané osoby, povaze trestného činu a místu jeho spáchání, jakož i k pořadí doručení jednotlivých žádostí.

Článek 44

Vyhne-li se vydaná osoba trestnímu stíhání nebo výkonu trestu a vrátí se na území dožádané smluvní strany, může být na novou žádost znovu vydána. V takovém případě není již zapotřebí připojit k žádosti písemnosti uvedené v článku 39 této Smlouvy.

Článek 45

(1) Na žádost dožadující smluvní strany dožádaná smluvní strana vydá:

a) doklady a věci, které mohou sloužit jako důkazy v trestním řízení; tyto věci budou předány i v případě, kdy nedojde k vydání vyžádané osoby pro její smrt, pro to, že se vyhne trestnímu stíhání nebo pro jinou okolnost;

b) věci, které pocházejí z trestného činu nebo jichž bylo použito k jeho spáchání.

(2) O vydání věcí se vystaví potvrzení.

(3) Potřebuje-li dožádaná smluvní strana vyžádané věci v jiném trestním řízení, může je prozatímně zadržet nebo vydat s podmínkou, že budou vráceny.

(4) Práva dožádané smluvní strany nebo práva třetích osob k těmto věcem zůstávají nedotčena. Jsou-li taková práva, budou tyto věci vráceny dožádané smluvní straně co možná nejdříve.

(5) Převod peněžních částek a majetku se provádí v souladu s právním řádem dožádané smluvní strany.

Článek 46

(1) Jedna smluvní strana povolí na žádost druhé smluvní strany svým územím průvoz osob, vydaných třetím státem druhé smluvní straně.

(2) Žádost o povolení průvozu se podává a projednává stejně jako žádost o vydání. Smluvní strany nejsou povinny povolit průvoz osob, jejichž vydání se podle této Smlouvy nepovoluje.

Článek 47

(1) Náklady spojené s vydáním nese smluvní strana, na jejímž území vznikly.

(2) Náklady spojené s průvozem nese dožadující smluvní strana.

Článek 48

Smluvní strany se vzájemně informují o výsledku trestního řízení vedeného proti vydané osobě. Bylo-li vydáno proti této osobě pravomocné rozhodnutí, zašle se jeho opis.

Článek 49

(1) Jedna smluvní strana sdělí druhé smluvní straně údaje o pravomocných rozhodnutích, vynesených justičními orgány jedné ze smluvních stran nad státními občany druhé smluvní strany.

(2) Na žádost se zašlou, jsou-li k dispozici, i otisky prstů osob uvedených v odstavci (1) tohoto článku.

Článek 50

Příslušné orgány jedné smluvní strany zasílají justičním orgánům druhé smluvní strany na jejich žádost informace o předchozích odsouzeních osob, proti nimž je vedeno trestní řízení. Předání těchto informací se uskuteční podle článku 3 této Smlouvy.

Článek 51

(1) Smluvní strany se zavazují na žádost trestně stíhat podle svého právního řádu vlastní státní občany, kteří spáchali na území druhé smluvní strany činy, za které v obou smluvních státech ukládají tresty soudy.

(2) K žádosti se připojí zpráva, která bude obsahovat údaje o spáchaném činu, spisy o vyšetřování nebo vyhledávání, věcné důkazy a údaje o způsobené škodě; v případě, že tyto přílohy nebyly připojeny nebo jsou neúplné, zašlou se dodatečně na žádost smluvní strany, která zahajuje trestní stíhání.

(3) Dožadující smluvní strana bude informována dožádanou smluvní stranou o opatřeních, která byla učiněna na základě žádosti uvedené v odstavci (1) tohoto článku. Bude-li vydán pravomocný rozsudek, zašle se na žádost jeho opis.

KAPITOLA VIII

Závěrečná ustanovení

Článek 52

(1) Tato Smlouva bude ratifikována podle ústavních předpisů každé smluvní strany. Ratifikační listiny budou vyměněny v Praze.

(2) Tato Smlouva vstoupí v platnost třicátým dnem po výměně ratifikačních listin.

(3) Tato Smlouva je sjednána na období pěti let a bude prodloužena pokaždé na nové období pěti let, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví šest měsíců před uplynutím této lhůty.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran tuto Smlouvu podepsali a opatřili ji svými pečetěmi.

Tato Smlouva byla sjednána v Damašku dne 18. dubna 1984 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, arabském a francouzském, přičemž všechna tři znění mají stejnou platnost. V případě rozdílného výkladu bude přihlédnuto k francouzskému textu.

Za

Československou socialistickou republiku:

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

v Damašku

Dušan Ulčák v. r.

Za

Syrskou arabskou republiku:

Ministr spravedlnosti

Khalid al-Malki v. r

Souvislosti

Je odkazován z
o8/c29/1988 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 08.11.1985 Aktuální znění (exportováno 11.04.2021 07:09)
0. 08.11.1985 Vyhlášené znění