Vyhláška č. 22/1986 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1986-22
Částka 6/1986
Platnost od 28.03.1986
Účinnost od 28.03.1986
Aktuální znění 28.03.1986

22

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky

ze dne 24. března 1986,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb.

Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 písm. a) č. 2 a písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb., a § 28 písm. e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky), a ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla), stanoví:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 1 písm. a) zní:

"a) organizace 5a) sdružují prostředky k činnostem, k nimž jsou oprávněny; 6) mohou sdružit prostředky s národními výbory i na akce "Z" realizované v zájmu komplexního ekonomického a sociálního rozvoje územních obvodů, ve kterých působí, 36) jsou-li tyto akce ve společném zájmu národních výborů a organizací,".

2. § 4 odst . 1 se doplňuje písmenem d), které zní:

"d) při sdružování prostředků s národními výbory na akce "Z", kdy zvláštní právní předpisy 37) nestanoví organizacím způsob financování této činnosti, použije státní organizace a organizace zahraničního obchodu k úhradě dohodnuté částky u investiční výstavby prostředky investičního fondu (investiční prostředky) s výjimkou investičních dotací ze státního rozpočtu, popř. zisk 38) a v ostatních případech zisk. 38) V případě, kdy plánovaný zisk nepostačuje ke krytí plánovaných potřeb nebo při plánované ztrátě použijí tyto organizace místo zisku ostatní zdroje k rozdělení s výjimkou neinvestičních dotací ze státního rozpočtu.".

3. § 20 se vypouští.

4. Za § 40 se vkládá § 40a, který zní:

"§ 40a

Výjimky z ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) a d), § 6, 12 a 13 může organizacím řízeným orgány federace povolit federální ministerstvo financí a organizacím řízeným orgány republik ministerstva financí republik; při poskytování výjimek státním hospodářským organizacím, kromě organizací řízených národními výbory, postupují ministerstva financí republik v dohodě s federálním ministerstvem financí.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr financí ČSSR: Ing. Žák v. r.

Ministr financí SSR: Ing. Mišeje v. r.

Ministr financí ČSR: Ing. Tlapák v. r.

Poznámky pod čarou

5a) § 17 hospodářského zákoníku.

6) § 18a hospodářského zákoníku.
Např. vyhláška federálního ministerstva financí č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu , vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR, ministerstva financí SSR a Ústřední rady odborů č. 21/1986 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a nařízení vlády ČSSR č. 127/1982 Sb., o závodním stravování.

36) § 2 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech (úplné znění č. 31/1983 Sb. pro ČSR a č. 35/1983 Sb. pro SSR).

37) Např. vyhláška č. 90/1972 Sb. a vyhláška č. 21/1986 Sb.

38) Nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, ve znění nařízení vlády ČSSR č. 100/1985 Sb.

Souvislosti

Mění
151/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací
Je odkazován z
36/1987 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
5/1987 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
25/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 159/1975 Sb., o spolupráci v zemědělství a jejích formách, ve znění vyhlášky č. 100/1983 Sb.
24/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva
159/1975 Sb. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o spolupráci v zemědělství a jejích formách
Odkazuje na
21/1986 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb
45/1983 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
35/1983 Sb. Zákon o národných výboroch (úplné znenie, ako vyplýva pre Slovenskú socialistickú republiku z neskorších zákonných zmien a doplnkov)
31/1983 Sb. Zákon o národních výborech (úplné znění, jak vyplývá pro Českou socialistickou republiku z pozdějších zákonných změn a doplňků)
127/1982 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování
161/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků
151/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací
90/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu
60/1971 Sb. Zákon České národní rady o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky)
32/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)
134/1970 Sb. Zákon o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla)
69/1967 Sb. Zákon o národních výborech
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 28.03.1986 Aktuální znění (exportováno 07.04.2020 14:29)
0. 28.03.1986 Vyhlášené znění