Zákon č. 22/1985 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje §92 a 105 zákoníku práce

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-22
Částka 6/1985
Platnost od 09.04.1985
Účinnost od 09.04.1985
Zrušeno k 01.01.2007 (262/2006 Sb.)
Minulé znění 09.04.1985 - 31.12.2006

22

ZÁKON

ze dne 26.března 1985,

kterým se mění a doplňuje § 92 a 105 zákoníku práce

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, zákona č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, zákona č. 20/1975 Sb., kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce, zákona č. 72/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce, a zákona č. 111/1984 Sb., o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce, se mění a doplňuje takto:

1. § 92 odst. 3 se doplňuje písmenem c), které zní:

"c) v kterých případech a za jakých podmínek může být pracovníkům, jejichž pracovní doba je rozvržena odchylně podle § 85 odst. 1, poskytován nepřetržitý odpočinek v týdnu jednou za dva týdny.".

2. § 105 odst. 3 zní:

"(3) Vláda Československé socialistické republiky po dohodě s Ústřední radou odborů stanoví, za jakých podmínek a v jaké délce mají nárok na zvláštní dodatkovou dovolenou

a) pracovníci se stálým pracovištěm pod zemí při těžbě nerostů, pokud odpracují směny stanovené těžebním režimem na sobotu, a za jakých podmínek mohou čerpat tuto dovolenou až do konce příštího kalendářního roku,

b) pracovníci organizací stavební výroby pracující na stavbách za zvlášť ztížených pracovních podmínek a v odloučení od rodin.".


Čl. II

Vláda Československé socialistické republiky po dohodě s Ústřední radou odborů může stanovit, že zvláštní dodatková dovolená podle § 105 odst. 3 písm. b) se poprvé poskytne za rok 1985.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Husák v. r. Indra v. r. Štrougal v. r.

Souvislosti

Zavádí přechodná ustanovení k předpisům
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Mění
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Je zrušen předpisem
262/2006 Sb. Zákoník práce
Je odkazován z
262/2006 Sb. Zákoník práce
85/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn
126/1994 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
74/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
451/1992 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
167/1991 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
269/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků
52/1989 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
52/1987 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce
76/1985 Sb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
Odkazuje na
111/1984 Sb. Zákon o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce
72/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce
20/1975 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce
153/1969 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
88/1968 Sb. Zákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 09.04.1985 - 31.12.2006
0. 09.04.1985 Vyhlášené znění