Vyhláška č. 20/1985 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Seychelské republiky

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-20
Částka 5/1985
Platnost od 01.04.1985
Účinnost od 18.12.1984
Aktuální znění 18.12.1984

20

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 7. února 1985

o Dohodě o vědecké a kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Seychelské republiky


Dne 28. února 1984 byla ve Victorii podepsána Dohoda o vědecké a kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Seychelské republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dnem 18. prosince 1984.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o vědecké a kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Seychelské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Seychelské republiky

vedeny přáním upevňovat vzájemné styky a rozvíjet vědeckou a kulturní spolupráci mezi oběma státy,

přesvědčeny, že tato spolupráce, spočívající na zásadách vzájemného dodržování svrchovanosti a územní celistvosti, rovnosti, nevměšování do vnitřních záležitostí a vzájemné výhodnosti, přispěje k posílení přátelských vztahů mezi národy obou států,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti školství, kultury, vědy, umění, filmu, hromadných sdělovacích prostředků, sportu a tělesné výchovy, jakož i zdravotnictví.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi svými vzdělávacími, kulturními, zdravotnickými, vědeckými a uměleckými organizacemi, a to zejména:

a) umožňováním vzájemných návštěv vysokoškolských profesorů, učitelů a jiných pracovníků odborných a vědeckých zařízení,

b) pořádáním výstav kulturního, uměleckého, politického a informačního charakteru ve svých státech,

c) pořádáním koncertů, divadelních představení a jiných uměleckých akcí představujících lidovou kulturu obou států,

d) překládáním a vydáváním literárních a vědeckých děl v souladu s právními předpisy obou smluvních stran o autorských právech,

e) výměnou knih a dalších publikací z oblasti školství, kultury, vědy a umění, jakož i různých audiovizuálních pomůcek,

f) výměnou informací o životě lidu obou států za účelem vzájemného poznávání zkušeností,

g) výměnou odborníků z oblasti školství, kultury, zdravotnictví a vědy,

h) výměnou a uváděním filmů na neobchodním i obchodním základě.

Článek 3

Smluvní strany budou dbát o to, aby v učebnicích a školních osnovách byly šířeny objektivní informace o životě a pokroku dosaženém lidem obou států.

Článek 4

Smluvní strany budou v souladu se svými možnostmi poskytovat stipendia studentům a postgraduantům druhé smluvní strany ke studiu na svých vysokých školách nebo jiných školských či vědeckých zařízeních.

Článek 5

Smluvní strany budou zkoumat podmínky uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a vědeckých hodnostech získaných na vysokých školách nebo jiných školských či vědeckých zařízeních obou států. Tyto podmínky budou upraveny zvláštní dohodou.

Článek 6

Smluvní strany budou umožňovat občanům státu druhé smluvní strany v souladu s platnými předpisy svých států přístup do historických archivů, knihoven, muzeí a galérií.

Článek 7

Smluvní strany budou usnadňovat občanům státu druhé smluvní strany účast na kongresech, konferencích, festivalech, seminářích a na dalších odborných setkáních s mezinárodní účastí, pořádaných na jejich státním území v oblastech, uvedených v čl. 1.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi tiskovými agenturami, filmovými, rozhlasovými a televizními organizacemi svých států.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti sportu a mezi organizacemi žen a mládeže svých států.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi orgány, spravujícími zoologické zahrady v Československé socialistické republice a národní parky v Seychelské republice.

Článek 11

Smluvní strany poskytnou v souladu se svými platnými předpisy občanům státu druhé smluvní strany, kteří jsou vysláni podle této dohody, potřebné podmínky pro plnění jejich úkolů.

Občané státu vysílající smluvní strany jsou povinni dodržovat vnitrostátní předpisy státu přijímající smluvní strany.

Článek 12

Smluvní strany budou za účelem plnění této dohody sjednávat vždy na určité časové období prováděcí plány, které budou obsahovat dohodnuté akce a jejich finanční podmínky.

Článek 13

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o schválení.

Tato dohoda se sjednává na dobu 5 let a poté bude vždy mlčky prodlužována o dalších pět let, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví nejméně 6 měsíců před uplynutím probíhajícího období platnosti.

Dáno ve Victorii dne 28. února 1984 ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Milan Dudáš v. r.

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Za vládu

Seychelské republiky:

James Michel v. r.

ministr školství a informací

Souvislosti

Prázdný výstup

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 18.12.1984 Aktuální znění (exportováno 03.12.2020 12:24)
0. 18.12.1984 Vyhlášené znění