Zákon č. 116/1985 Sb.Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-116
Částka 32/1985
Platnost od 11.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Zrušeno k 01.01.2014 (304/2013 Sb.)
Minulé znění 30.12.2010 - 31.12.2013

116

ZÁKON

ze dne 10. prosince 1985

o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Zákon stanoví podmínky, za nichž v Československé socialistické republice může být zřízena, vyvíjet činnost nebo mít sídlo organizace s mezinárodním prvkem.

(2) Pro účely tohoto zákona se organizací s mezinárodním prvkem rozumí mezinárodní nevládní organizace.

(3) Podle tohoto zákona může být zřízena i zvláštní organizace pro zastoupení československých zájmů v mezinárodní nevládní organizaci.

§ 2

(1) Organizace s mezinárodním prvkem může v Československé socialistické republice být zřízena, vyvíjet činnost a mít sídlo jen na základě povolení vydaného podle tohoto zákona.

(2) Žádost o povolení zřídit organizaci s mezinárodním prvkem nebo o povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo takové organizace v Československé socialistické republice se podává federálnímu ministerstvu vnitra. Žadatel o povolení zřídit organizaci s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice připojuje k žádosti návrh dokumentu upravujícího organizační řád a obsah činnosti organizace; organizace s mezinárodním prvkem, která žádá o povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice, připojí k žádosti dokument upravující organizační řád a obsah činnosti organizace (dále jen "stanovy").

§ 3

(1) Federální ministerstvo vnitra po dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí a po projednání s příslušnými ústředními orgány státní správy může povolit zřízení organizace s mezinárodním prvkem nebo povolit takové organizaci vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice,

a) jestliže její stanovy, popřípadě jejich návrh, a její činnost nejsou v rozporu s československým právním řádem,

b) je-li organizace zřízena jako právnická osoba1) a

c) nebrání-li tomu jiné závažné důvody.

(2) Organizace s mezinárodním prvkem může vedle své činnosti provozovat v Československé socialistické republice hospodářskou činnost na základě povolení a za podmínek podle zvláštních předpisů.2)

§ 4

(1) Vyvíjí-li organizace s mezinárodním prvkem činnost, která neodpovídá podmínkám uvedeným v § 3 odst. 1, může jí federální ministerstvo vnitra pozastavit činnost nebo odejmout povolení vydaná podle § 3 odst. 1.

§ 5

(1) Ministerstvo vede evidenci mezinárodních nevládních organizací a jejich organizačních jednotek, které jsou oprávněny jednat svým jménem, a organizací zřízených podle § 6 tohoto zákona.

(2) Organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem oznamují ministerstvu název, sídlo, datum jejich vzniku a zániku, jakož i název mezinárodní nevládní organizace, podle jejíž stanov byly zřízeny. Tyto údaje jsou povinny oznámit ministerstvu do 15 dnů ode dne, kdy k jejich vzniku nebo zániku došlo. Změnu názvu a sídla jsou povinny oznámit ministerstvu do 15 dnů ode dne, kdy bylo jejich příslušnými orgány ve věci rozhodnuto.

(3) Název a sídlo mezinárodní nevládní organizace nebo organizace podle § 6 tohoto zákona, datum jejího vzniku a zániku, jakož i údaje uvedené v odstavci 2 ministerstvo zapíše do základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci (dále jen „základní registr osob“) včetně údaje o právní formě. Ve lhůtách stanovených zvláštním zákonem3) ministerstvo zapíše do základního registru osob rovněž změnu uvedených skutečností.

(4) Pro výkon státní správy na úseku povolování organizací s mezinárodním prvkem může ministerstvo využívat referenční údaje ze základního registru obyvatel v rozsahu jména, popřípadě jmen, příjmení, adresy místa pobytu a dat narození.

§ 6

(1) Federální ministerstvo vnitra po dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí může na návrh příslušného ústředního orgánu státní správy povolit zřízení zvláštních organizací pro zastoupení československých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích.

(2) Zvláštní organizace pro zastoupení československých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích jsou socialistickými organizacemi; pro jejich vznik, zánik a pro výkon dohledu nad jejich činností platí přiměřeně předpisy o dobrovolných organizacích.

§ 7

Organizace, na které se vztahuje tento zákon a jimž bylo vydáno podle dosavadních předpisů povolení ke zřízení nebo povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice, se považují za organizace mající povolení ke zřízení nebo povolení vyvíjet činnost nebo mít sídlo v Československé socialistické republice podle tohoto zákona.


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 488 občanského zákoníku.
§ 8 odst. 1 a § 9 odst. 1 zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku.

2) Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.
Zákon ČNR č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.
Zákon SNR č. 130/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

3) § 4 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Souvislosti

Je měněn
424/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
161/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
157/1989 Sb. Zákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani)
Je zrušen předpisem
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
Je odkazován z
463/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhlášk ač. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
424/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech
307/2006 Sb. Zákon o evropské družstevní společnosti
161/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
627/2004 Sb. Zákon o evropské společnosti
360/2004 Sb. Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)
476/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
526/2002 Sb. Úplné znění zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 210/2002 Sb.
504/2002 Sb. Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro nepodnikatelské subjekty
323/2002 Sb. Vyhláška o rozpočtové skladbě
227/1997 Sb. Zákon o nadacích a nadačních fondech
20/1996 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
37/1995 Sb. Zákon o neperiodických publikacích
126/1994 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
85/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona 42/1994 Sb. a zákona č. 7/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
68/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy
457/1992 Sb. Devizový zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
451/1992 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
410/1992 Sb. Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
302/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 553/1991 Sb.
228/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb.
167/1991 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
528/1990 Sb. Devizový zákon
384/1990 Sb. Zákon o vymezení působnosti České a Slovenské Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
367/1990 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)
269/1990 Sb. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků
202/1990 Sb. Zákon o loteriích a jiných podobných hrách
186/1990 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o oprávnění k projektové činnosti
103/1990 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
83/1990 Sb. Zákon o sdružování občanů
o1/c40/1989 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
193/1989 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani
177/1989 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se zvyšuje sazba odvodu ze zisku a sazba důchodové daně
157/1989 Sb. Zákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani)
156/1989 Sb. Zákon o odvodech do státního rozpočtu
52/1989 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
188/1988 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
171/1988 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a zákon č. 164/1982 Sb., o důchodové dani
116/1985 Sb. Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR
164/1982 Sb. Zákon o důchodové dani
65/1965 Sb. Zákoník práce (starý)
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník
Odkazuje na
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech
116/1985 Sb. Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR
130/1981 Sb. Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode
127/1981 Sb. Zákon České národní rady o vnitřním obchodě
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
40/1964 Sb. Občanský zákoník (1964-2013)
101/1963 Sb. Zákoník mezinárodního obchodu (1963-1991)
68/1951 Sb. Zákon o dobrovolných organisacích a shromážděních

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
5. 30.12.2010 - 31.12.2013 424/2010 Sb.
4. 01.07.2010 - 29.12.2010 227/2009 Sb.
3. 27.04.2006 - 30.06.2010 161/2006 Sb.
2. 01.01.1990 - 26.04.2006 157/1989 Sb.
1. 01.01.1986 - 31.12.1989
0. 11.12.1985 Vyhlášené znění