Vyhláška č. 108/1985 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-108
Částka 30/1985
Platnost od 09.12.1985
Účinnost od 01.01.1986
Aktuální znění 01.01.1986

108

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé

ze dne 18. listopadu 1985,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb.

Federální ministerstvo financí podle § 391 odst. 1 písm. a) č. 2 a písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb., a § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla), ministerstvo financí České socialistické republiky podle § 39 odst. 2 zákona České národní rady č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky), ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona Slovenské národní rady č. 32/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla), a předseda Státní banky československé podle § 7 odst. 5 písm. d) zákona č. 144/1970 Sb., o Státní bance československé, stanoví:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 zní:

"(1) Tato vyhláška upravuje tvorbu a použití investičního fondu a dalších zdrojů a způsob financování reprodukce základních prostředků a jiného hmotného majetku ve výrobních hospodářských jednotkách, 1) ve státních hospodářských organizacích uspořádaných do výrobní hospodářské jednotky, koncernových podnicích a koncernových účelových organizacích, ve státních hospodářských organizacích uspořádaných mimo výrobní hospodářské jednotky, v ostatních státních socialistických organizacích a v organizacích zahraničního obchodu 2) (dále jen "organizace"), prováděné dodavatelským způsobem nebo ve vlastní režii.".

2. § 2 odst. 2 zní:

"(2) Základními prostředky jsou dále předměty získané organizací v rámci neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky, 3) pokud odpovídají pojmu základních prostředků podle odstavce 1.".

3. V 10 se vypouští písmeno d).

4. Název části třetí zní:

"ČÁST TŘETÍ

Investiční fond"

5. § 11 včetně nadpisu zní:

"§ 11

Investiční fond výrobní hospodářské jednotky

(1) Investiční fond výrobní hospodářské jednotky 1) se tvoří:

a) přídělem podle normativu z odpisů základních prostředků, který se stanoví procentním podílem z plánované tvorby odpisů a přídělem podle normativu ze zisku, který se stanoví procentem ze zisku; normativy se stanoví z odpisů základních prostředků a ze zisku výrobní hospodářské jednotky jako celku v jejím finančním plánu, a to ve vztahu k plánovanému objemu investic (včetně plánovaných jiných investic), projektové dokumentace a splátek investičních úvěrů,

b) z příspěvků od jiných organizací, 4)

c) z tržeb z prodeje základních prostředků a investic,

d) převodem z jiných fondů ve stanovených případech, 5)

e) z odpisů podřízených podniků 6) určených k centralizaci,

f) převodem z jiných zdrojů ve stanovených případech. 7)

(2) Investiční fond výrobní hospodářské jednotky je možno tvořit též:

a) nadnormativním přídělem

- z přírůstku zisku podle rozhodnutí a podmínek stanovených nadřízeným ústředním orgánem v dohodě s příslušným ministerstvem financí,

- z fondu hmotné stimulace vývozu 8) až do výše 50 % plánovaného přídělu ze zisku podle normativu,

b) přídělem od nadřízeného ústředního orgánu z centralizovaných zdrojů,

c) účelovým přídělem od nadřízeného ústředního orgánu (z centralizovaných odpisů základních prostředků, popřípadě ze zisku) k financování investic stanovených jako závazné úkoly státního plánu,

d) účelovými dotacemi ze státního rozpočtu, 9) popřípadě ze státních fondů.

(3) Při výpočtu přídělu ze zisku do investičního fondu výrobní hospodářské jednotky se od skutečného zisku použitého pro výpočet výše přídělu odečítají a ke skutečné ztrátě připočítávají částky vyjadřující ztráty způsobené nejakostní výrobou v plné výši těchto ztrát, nejvýše však do částky, která nepřesáhne 2 % z výkonů. 10)

(4) Příděl ze zisku podle normativu lze provádět v průběhu roku měsíčně ve výši skutečné potřeby, nejvýše však do výše stanoveného normativu. Nadnormativní příděl lze provádět v průběhu roku zálohově, nejvýše však do výše stanovené v odstavci 2 písm. a).

(5) Příděl z odpisů základních prostředků lze provádět v průběhu roku zálohově měsíčně až do výše ročního plánu způsobem a ve lhůtách stanovených zvláštním předpisem. 11)

(6) Investiční fond výrobních hospodářských jednotek s plánovanou ztrátou nebo s relativně nízkou tvorbou zisku a výrobních hospodářských jednotek podléhajících odvodu volného zůstatku zisku, výrobních hospodářských jednotek v působnosti federálního ministerstva paliv a energetiky a výrobních hospodářských jednotek zemědělského zásobování a nákupu a zemědělské výroby, se tvoří pevnou částkou podle podmínek stanovených nadřízeným ústředním orgánem v dohodě s příslušným ministerstvem financí.

(7) Investiční fond výrobní hospodářské jednotky se používá:

a) k financování plánovaných investic a projektové dokumentace včetně autorského dozoru výrobní hospodářské jednotky,

b) k financování jiných investic výrobní hospodářské jednotky,

c) k úhradě splátek investičních úvěrů výrobní hospodářské jednotky,

d) k poskytování příspěvků jiným organizacím, 4)

e) k přídělům do investičních fondů podřízeným podnikům z centralizovaných zdrojů,

f) k odvodům nadřízenému ústřednímu orgánu,

g) k jiným účelům podle zvláštních předpisů.

(8) Finanční prostředky, které nebudou čerpány v důsledku neplnění úkolů na stavbách nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů, nelze použít k financování ostatních investičních potřeb podle odstavce 7, s výjimkou skutečně dosažených úspor rozpočtových nákladů dokončených staveb.

(9) Prostředky investičního fondu výrobní hospodářské jednotky se ukládají na samostatném účtu u banky.

(10) Převody z investičního fondu výrobní hospodářské jednotky do jiných fondů výrobní hospodářské jednotky nejsou dovoleny.".

6. § 12 se vypouští.

7. § 13 včetně nadpisu zní:

"§ 13

Investiční fond podniku

(1) Investiční fond podniku, 6) s výjimkou organizací zahraničního obchodu, se tvoří přídělem podle normativu z odpisů základních prostředků a ze zisku obdobně podle § 11 odst. 1 písm. a), odst. 3 a dalšími příděly podle § 11 odst. 1 písm. b), c), d) a f).

(2) Investiční fond podniku, 6) s výjimkou organizací zahraničního obchodu, je možno tvořit též obdobně podle § 11 odst. 2.

(3) Příděly do investičního fondu podniku, s výjimkou organizací zahraničního obchodu, se provádějí obdobně podle § 11 odst. 3, 4 a 5.

(4) Investiční fond podniků s plánovanou ztrátou nebo s relativně nízkou tvorbou zisku, podniků podléhajících odvodu volného zůstatku zisku, organizací zahraničního obchodu, organizací v působnosti federálního ministerstva paliv a energetiky, státních hospodářských organizací zemědělské výroby, organizací řízených výrobní hospodářskou jednotkou zemědělského zásobování a nákupu se tvoří pevnou částkou podle podmínek stanovených nadřízeným ústředním orgánem v dohodě s příslušným ministerstvem financí; ministerstva financí republik stanoví podmínky pro organizace řízené národními výbory.

(5) Investiční fond podniků a organizací uvedených v odstavci 4 se používá:

a) k financování plánovaných investic a projektové dokumentace včetně autorského dozoru,

b) k financování jiných investic,

c) k úhradě splátek investičních úvěrů,

d) k poskytování příspěvků jiným organizacím, 4)

e) k jiným účelům podle zvláštních předpisů.

(6) Finanční prostředky, které nebudou čerpány v důsledku neplnění úkolů na stavbách nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů, nelze použít k financování ostatních investičních potřeb podle odstavce 5 s výjimkou skutečně dosažených úspor rozpočtových nákladů dokončených staveb.

(7) Prostředky investičního fondu se ukládají na samostatném účtu u banky.

(8) Převody z investičního fondu do jiných fondů nejsou dovoleny.".

8. § 14 se vypouští.

9. § 15 se vypouští.

10. § 16 odst. 5 zní:

"(5) U všech staveb nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů (hlava II - VIII souhrnného rozpočtu stavby) předkládají organizace pobočce banky před zahájením financování:

a) doklad o registraci připravované stavby 12) (jako podklad pro financování projektových prací); nepředkládá se pro stavby akce Z,

b) schválený souhrnný rozpočet stavby včetně rekapitulace nákladů k souhrnnému rozpočtu 13) a rekapitulaci nákladů podle ucelených částí stavby, která se člení na ucelené části, 14)

c) doklad o registraci zahajované stavby. 12)".

11. § 17 odst. 4 zní:

"(4) Pobočka banky provádí financování podle odstavce 3 po předložení podkladů podle § 16:

a) u staveb nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů a u staveb uvedených v § 16 odst. 6 do výše schváleného souhrnného rozpočtu stavby; u těchto staveb, které se člení na ucelené části, 14) může pobočka banky provádět financování podle ucelených částí stavby,

b) u projektové dokumentace staveb nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů do výše hlavy I schváleného souhrnného rozpočtu stavby, popřípadě do výše částky na projektové práce uvedené v dokladu o registraci připravované stavby, 12)

c) u staveb do 10 mil. Kčs rozpočtových nákladů, s výjimkou staveb uvedených v § 16 odst. 6, strojů a zařízení nezahrnutých do rozpočtu stavby a jiných investic nezahrnutých do rozpočtu stavby do výše zdrojů v investičním fondu nebo do výše finančních limitů, popřípadě povoleného investičního úvěru nebo dotace.".

12. V § 17 se vypouštějí odstavce 5 a 6. Odstavec 7 se označuje jako odstavec 5 a zní:

"(5) U staveb komplexní bytové výstavby pobočka banky provádí financování této výstavby podle ucelených částí staveb, 14) popřípadě podle objektů a provozních souborů.".

13. § 20 odst. 2 zní:

"(2) Z provozních (neinvestičních) prostředků, popřípadě z fondu oprav mohou organizace financovat též:

a) náklady vynaložené na rekonstrukce a modernizace základních prostředků (včetně příslušné dokumentace) prováděné současně s opravou

1. činí-li celkový rozpočtový náklad rekonstrukce nebo modernizace včetně opravy nejvýše 10 mil. Kčs; v souhrnném rozpočtu se nespecifikují náklady na opravu a náklady na rekonstrukci nebo modernizaci, popřípadě

2. činí-li rozpočtový náklad rekonstrukce nebo modernizace nejvýše 10 mil. Kčs; u základních prostředků s pořizovací cenou nepřesahující 20 mil. Kčs může rozpočtový náklad rekonstrukce nebo modernizace činit nejvýše 50 % pořizovací ceny základního prostředku (do tohoto rozpočtového nákladu se nezahrnují náklady na opravu). V souhrnném rozpočtu se specifikují náklady na opravu a náklady na rekonstrukci nebo modernizaci.

Nadřízený ústřední orgán rozhodne, který z postupů uvedených pod č. 1 nebo 2 může být ve všech organizacích jím řízených uplatňován,

b) náklady vynaložené na práce a dodávky spojené se zachováním a obnovou základních funkcí objektů nemovitých kulturních památek zapsaných do státního seznamu nemovitých kulturních památek, pokud těmito pracemi nevznikne nový provozně technický celek s trvalým technickoekonomickým určením; přitom mohou být prováděny i zdravotně technické, topenářské, elektrotechnické a jiné technické a bezpečnostní úpravy zabezpečující základní funkci kulturní památky. Za nový provozně technický celek s trvalým technickoekonomickým určením nemovité kulturní památky se pro účely této vyhlášky nepovažuje její využití ke kulturním nebo kulturně politickým účelům, k účelům obchodu a služeb a k účelům sociálního zabezpečení.".

14. V § 23 se vypouští odstavec 3.

15. § 26 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Federální ministerstvo financí může stanovit odchylku a pro jednotlivé případy povolit výjimku z ustanovení § 2, 6, 11, 13, 18, 19, 20 a 23 pro organizace řízené orgány federace. Ministerstva financí republik mohou stanovit odchylku a pro jednotlivé případy povolit výjimku ze stejných ustanovení pro organizace řízené orgány republik; přitom postupují, s výjimkou rozpočtových a příspěvkových organizací a organizací řízených národními výbory, v dohodě s federálním ministerstvem financí.

(2) Federální ministerstvo financí ve zvláště odůvodněných případech může v dohodě s ústředím banky, pokud jde o organizace řízené orgány federace, a příslušné ministerstvo financí republiky v dohodě s příslušným hlavním ústavem banky, pokud jde o organizace řízené orgány republik a organizace řízené národními výbory, na návrh příslušného ústředního orgánu stanovit odchylku, v níž zvýší, popřípadě sníží u jednotlivých předmětů hranici pěti tisíc Kčs stanovenou pro základní prostředky; přitom ministerstva financí republik postupují, s výjimkou rozpočtových a příspěvkových organizací a organizací řízených národními výbory, v dohodě s federálním ministerstvem financí.".

16. V § 27 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Určení souborů předmětů a kombinovaných technologických a stavebních celků, které jsou považovány za jediný základní prostředek, zůstává v platnosti, pokud nadřízený ústřední orgán nerozhodne jinak; u organizací řízených národními výbory rozhodují ministerstva financí republik.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1986.


Ministr financí

Československé socialistické republiky:

vz. Ing. Jombík CSc. v. r.

Ministr financí

České socialistické republiky:

Ing. Tlapák v. r.

Ministr financí

Slovenské socialistické republiky:

Ing. Mišeje v. r.

Předseda

Státní banky československé:

Ing. Stejskal v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 2 nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb., o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků, ve znění nařízení vlády ČSSR č. 100/1985 Sb. (úplné znění č. 106/1985 Sb.).

2) § 3 písm. c) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.

3) § 3 a 6 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 118/1984 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.

4) Např. vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb.

5) Např. vyhláška č. 165/1980 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

6) § 2 odst. 3 nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb., ve znění nařízení vlády ČSSR č. 100/1985 Sb. (úplné znění č. 106/1985 Sb.).

7) Např. § 5 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu.

8) Pravidla uplatňování finančně ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě pro období 1986-1990 čj. IX/1-1450/1985.

9) Rámcové zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na investiční výstavbu stanovené vládou ČSSR.

10) Opatření vlády ČSSR č. 116/1982 Sb., k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti, schválené usnesením vlády ČSSR ze dne 9. září 1982 č. 253, ve znění opatření vlády ČSSR č. 39/1985 Sb.

11) § 32 a § 71 odst. 2 nařízení vlády ČSSR č. 161/1980 Sb., ve znění nařízení vlády ČSSR č. 100/1985 Sb. (úplné znění č. 106/1985 Sb.).

12) § 11 odst. 1 vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a registraci staveb.

13) Příloha č. 12 k vyhlášce federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb.

14) Např. metodické pokyny federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 31. března 1983 pro zpracování některých částí dokumentace staveb - příloha č. 2 těchto pokynů.

Souvislosti

Mění
162/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
Je odkazován z
127/1988 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků
o6/c19/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
o11/c1/1986 Sb. Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
135/1985 Sb. Zásady vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985 schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289
Odkazuje na
106/1985 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády ze dne 24. října 1985 č. 100/1985 Sb.)
118/1984 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky
145/1983 Sb. Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb
45/1983 Sb. Hospodářský zákoník (úplné znění hospodářského zákoníku, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
116/1982 Sb. Opatření vlády Československé socialistické republiky k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253
105/1981 Sb. Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
165/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb
162/1980 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků
161/1980 Sb. Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření výrobních hospodářských jednotek a podniků
42/1980 Sb. Zákon o hospodářských stycích se zahraničím
151/1978 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o sdružování prostředků socialistických organizací
90/1972 Sb. Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu
60/1971 Sb. Zákon České národní rady o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky)
32/1971 Sb. Zákon Slovenské národní rady o pravidlech státního rozpočtu Slovenské socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla)
144/1970 Sb. Zákon o Státní bance československé
134/1970 Sb. Zákon o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla)
109/1964 Sb. Hospodářský zákoník

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.1986 Aktuální znění (exportováno 02.12.2020 01:42)
0. 09.12.1985 Vyhlášené znění